Ilmastopaneeli

Maltilliset hakkuut mahdollistavat ilmastotavoitteiden ja metsien käytön yhteensovittamisen

Jaa
Suomessa metsien hakkuiden lisääminen nykytasosta ei edistä ilmastonmuutoksen hillintää, jos puusta valmistetaan nykyisen kaltaisia tuotteita, kertoo Suomen ilmastopaneelin tuore metsien käytön ilmastovaikutuksia tarkasteleva raportti. Suomen ja EU:n ilmastopolitiikka sallii hakkuiden lisäämisen, jos maankäyttösektorin nettonielutavoite saavutetaan. Hakkuiden lisäämistä tulisikin tarkastella varovaisuusperiaatteen mukaisesti niin, että sovitut maankäyttösektorin ilmastotavoitteet ja luonnon monimuotoisuustavoitteet saavutetaan, raportti painottaa.

Ilmastopaneelin raportti tarkastelee metsien käytön ilmastovaikutuksia hakkuiden, metsien ja puutuotteiden hiilinielujen ja hiilivaraston muutosten sekä puutuotteilla saavutettavien korvaushyötyjen kautta. Hakkuut pienentävät merkittävästi metsänielua, kun taas puutuotteisiin sitoutunut hiili kasvattaa puutuotenielua. Puutuotteilla ja -energialla voidaan vähentää fossiilisia sekä prosessiperäisiä kasvihuonekaasupäästöjä, kun niillä korvataan suurempipäästöisiä tuotteita.

”Puun käytön ilmastohyötyjen toteutuminen tietyllä aikajänteellä edellyttää, että hakkuiden aiheuttama metsien hiilinielujen väheneminen on pienempi kuin puutuotteiden hiilivaraston lisäämisen sekä puutuotteiden ja -polttoaineiden fossiilisia päästöjä vähentävät vaikutukset”, kiteyttää Ilmastopaneelin jäsen, professori Jyri Seppälä.

Metsien hiilitasetarkastelut osoittavat, että lisäämällä merkittävästi vuotuisia runkopuun hakkuita nykytasoa – 72 miljoonaa mvuodessa – korkeammaksi vähennetään vastaavasti metsiemme vuotuista hiilinielua tulevina vuosikymmeninä verrattuna siihen, että hakkuita ei olisi lisätty nykytasosta. Vastaavasti vähentämällä hakkuita pysyvästi parannetaan metsien hiilinielua.

”Usein esitetty ajatus, että hakkuut lisäisivät metsien hiilinielua Suomessa jo keskipitkällä 30–80 vuoden aikavälillä, on virheellinen, sillä metsästä poistettu puumäärä vähentää hiilivarastoa pitkäksi ajaksi”, Seppälä toteaa.

Hakkuiden aiheuttama suuri hiilinielun menetys johtuu pitkälle siitä, että Suomen metsät ovat vielä keskimäärin nuoria ja metsien hakkuuintensiteetti on korkea suhteessa puuston kasvuun. Kun hyväkasvuista puustoa hakataan, sen kasvupotentiaalia ei hyödynnetä täysmääräisesti. Tätä vaikutusta havainnollistaa se, että pienemmällä hakkuumäärällä – 63 miljoonaa m3 vuodessa – metsien keski-ikä kasvaa 34 vuodella 100 vuoden aikana. Nykyhakkuutasolla puuston keski-ikä kasvaa 19 vuodella 100 vuoden aikana.

Raportin mallilaskelmat osoittavat, että nykyhakkuutasolla metsänielu kasvaa vuosisadan puoliväliin asti, minkä jälkeen se hieman pienenee. Tämä johtuu ainakin osittain metsien ikärakenteen muutoksesta ja keski-iän noususta. Sama nielun kehitys toteutuu myös nykyistä suuremmilla 81 miljoonan kuutiometrin vuotuisilla hakkuilla, mutta tällöin nielu jää koko tarkastelujakson ajan alhaisemmalle tasolle kuin nykyhakkuilla. Lähitulevaisuudessa nielun kehitykseen liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta, ja riski nielujen riittävyydestä korostuu, mitä suurempi hakkuutaso on.

Suomen metsien hiilinielujen kehitykseen liittyy epävarmuuksia, kuten ilmastonmuutos ja sen myötä lisääntyvät metsätuhot, joita ei mallilaskelmissa pystytty ottamaan huomioon. On myös mahdollista, että jos Suomi hakkaa metsiään vähemmän, muut maat kasvattavat hakkuita toisaalla. Tämä niin kutsuttu hiilivuoto ei kuitenkaan välttämättä johda suurempaan globaalin nielun menetykseen, jos hakkuut siirtyvät nopeammin metsää kasvaville lauhkeille alueille, joissa metsänhoito on kestävää.

Puutuotteiden korvaushyötyjä voidaan parantaa tuotekehittelyllä ja materiaalitehokkuudella

Lisähakkuilla saavutettavat puutuotteiden ja -polttoaineiden ilmastohyödyt ovat nykyisen kaltaisilla tuotteilla vähäiset metsässä menetettyyn hiilinieluun nähden, osoittaa koko maan kattava tarkastelu. Fossiilisten materiaalien korvaamisella vältetyt päästöt ovat niin alhaiset, etteivät ne ja puutuotteiden hiilivarasto pysty kompensoimaan hakkuiden lisäämisen kautta aiheutettuja hiilinielumenetyksiä ainakaan 150 vuoden aikajänteellä, jos hakkuutaso jää pysyvästi nykyistä suuremmaksi.

”Katsomalla pelkästään puutuotteiden hiilivarastojen muutosta ja puutuotteiden ja -polttoaineiden korvaushyötyjä syntyy vääränlainen mielikuva metsien hyödyntämisen kokonaisvaikutuksista ilmastonmuutoksen hillinnässä”, Seppälä painottaa.

Puurakentamisen tuotteet tuottavat kuitenkin suurempia ilmastohyötyjä kuin sellutuotteet. Jos puurakentamisen tuotteiden osuutta lisätään metsäteollisuuden tuotannossa kasvattamatta kotimaista hakkuutasoa, saavutetaan ilmastohyötyjä jo lyhyellä aikavälillä.

”Metsäteollisuustuotteiden ilmastovaikutuksia voidaan parantaa kasvattamalla puutuotteiden valmistuksen ja käytön materiaalitehokkuutta, lisäämällä pitkäikäisten puutuotteiden osuutta valmistuksessa sekä valmistamalla tuotteita, jotka korvaavat nykyistä enemmän suurempipäästöisiä tuotteita markkinoilla. Metsäsektorilla tulisikin jouduttaa ilmastokestävien innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä”, sanoo Seppälä.

Maankäyttösektorin nettonielua tulee vahvistaa

Kotimaisten hakkuiden merkittävää lisäämistä nykytasosta ei raportin mallinnusten nojalla voi perustella ilmastosyillä, mutta Suomen ja EU:n ilmastopolitiikka sallii hakkuiden lisäämisen, jos maankäyttösektorin nettonielutavoite saavutetaan. Jos maankäyttösektorin päästöjä ei vähennetä, paine metsien hiilinielun kasvattamiseen lisääntyy – ja päinvastoin.

”Nykyinen hakkuutaso näyttää tarjoavan paremman tasapainon metsien kasvuun liittyvien epävarmuuksien, ilmastotavoitteiden saavuttamisen, metsien taloudellisen hyödyntämisen, metsätuhoriskien hallinnan ja hiilivuodon välttämisen suhteen sekä antavan paremmat edellytykset myös metsien monimuotoisuuden turvaamiseen lähitulevaisuudessa, kuin nykyistä korkeammat hakkuutasot”, sanoo Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.

Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää maankäyttösektorin nettonielun vahvistamista. Ilmastopaneelin hiljattain julkaisema raportti osoittaa, että esimerkiksi turvemaiden merkittäviä päästövähennysmahdollisuuksia on toistaiseksi hyödynnetty vain vähän.

Lisätietoja

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein ja paneelin valitsemilla tavoilla. Ilmastopaneelin jäsenet työskentelevät korkeakouluissa tai tutkimuslaitoksissa päätoimisesti ja tekevät ilmastopaneelityötä oman työnsä ohessa. Ilmastopanelistit nimitetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten antamien ehdotusten perusteella nelivuotiskaudeksi kerrallaan. Vuosina 2020–2023 on käynnissä valtioneuvoston nimittämän Ilmastopaneelin toinen toimikausi. Ensimmäinen toimikausi oli vuosina 2016–2019. Ennen ilmastolakia Ilmastopaneeli toimi ympäristöministeriön asettamana 2012–2015.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmastopaneeli

Teknologiset hiilinielut tarjoavat Suomelle mahdollisuuksia – strategian ja kannustimien luominen kiireellistä15.12.2023 00:59:00 EET | Tiedote

Teknologisten hiilinielujen avulla tuotettavat negatiiviset päästöt tarjoavat lisäkeinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseen ja nettonegatiivisiin päästöihin heti sen jälkeen. Strategian ja kannustimien luominen teknologisten hiilinielujen edistämiseen on kiireellistä, jos hankkeita halutaan toteuttaa 2030-luvulla. Ilmastopaneelin tuore raportti tarkastelee teknologisten hiilinielujen käyttöönottopotentiaalia, kustannuksia ja kokoluokkaa Suomessa. Teknologisten nielujen varjolla ei tule hidastaa muita ilmastotoimia tai jättää päästövähennyksiä tekemättä, raportti painottaa.

Mediakutsu: Teknologisten hiilinielujen mahdollisuudet Suomessa - Ilmastopaneelin mediatilaisuus to 14.12. klo 9.008.12.2023 10:51:05 EET | Kutsu

Maailmanlaajuisesti hiilineutraalius tulee saavuttaa tämän vuosisadan jälkipuoliskolla, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajata 1,5 asteeseen. Hiilineutraaliuden jälkeen poistojen tulee olla päästöjä suuremmat. Suomen ilmastolakiin on kirjattu tavoite olla nettonegatiivinen vuoden 2035 jälkeen. Ilmastotavoitteiden tueksi tarvitaan luonnon nielujen ohella teknologisten hiilinielujen avulla tuotettavia negatiivisia päästöjä. Ilmastopaneelin tuore raportti tarkastelee teknologisten nielujen tarkempaa käyttöönottopotentiaalia ja kustannuksia Suomessa. Ilmastopaneelin raportin keskeiset tulokset esitellään toimittajille taustatilaisuudessa torstaina 14. joulukuuta klo 9.

Suomen sopeutumispolitiikassa tulee huomioida lisääntyvät ilmastoriskit laaja-alaisemmin – toimettomuus tulee kalliiksi24.10.2023 08:34:48 EEST | Tiedote

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Suomessa jo nyt, ja tuleviin riskeihin kannattaa varautua. Ilmastopaneelin tuore raportti ja muistio korostavat tarvetta selkeyttää ja laajentaa kansallista sopeutumispolitiikkaa tutkittuun tietoon perustuen. Selkeät riskiarviointiin perustuvat tavoitteet ja toimenpiteet sekä indikaattoreihin nojaava seurantajärjestelmä ovat edellytyksiä sopeutumispolitiikan johdonmukaiselle kehittämiselle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye