Finnboat

Finlands båtbransch tillbaka på tillväxtkurvan som föregick pandemin

Dela
I båtbranschen återgick man från pandemiårens högkonjunktur till den normala nivån. De sålda båtarnas antal minskade enligt registrerings- och partileverandsstatistikerna med cirka tio procent från toppåret 2021, men försäljningen av utrustning och motorer blev livligare. Båtbranschen sysselsätter i Finland cirka 3500 personer och Finnboats medlemsföretags omsättning översteg 800 miljoner euro.
Det viktigaste exportlandet för den finska båtindustrin var Sverige, även om exportens värde minskade med 14 procent: dit levererades drygt 4300 båtar till ett sammanlagt värde av 79 miljoner euro. Det näst viktigaste exportlandet var Norge, dit exporten hölls på fjolårsnivå omfattande drygt 2500 båtar och 56,5 miljoner euro.
Det viktigaste exportlandet för den finska båtindustrin var Sverige, även om exportens värde minskade med 14 procent: dit levererades drygt 4300 båtar till ett sammanlagt värde av 79 miljoner euro. Det näst viktigaste exportlandet var Norge, dit exporten hölls på fjolårsnivå omfattande drygt 2500 båtar och 56,5 miljoner euro.

Den centrala mätstickan för Finlands båtliv är antalet registrerade båtar, som började öka efter finanskrisen från och med år 2013. I registret införs alla över 5,5 meter långa eller med en över 15 kilowatts (20 hästkrafter) motor utrustade båtar.

Pandemiåren 2020 och 2021 medförde för båthandeln en exceptionell uppgång, från vilken man senaste år landade i en normalare rytm då registreringarna minskade med 11 procent från föregående år. Registreringsantalet var under år 2022 dock klart större än före pandemin år 2019. Samtidigt minskade försäljningen av 5,5 meter långa eller mindre båtar enligt Finnboats partileveransstatistik med 9 procent. 

”I båtbranschen upplever vi igen normala tider efter mycket exceptionella tider. Även om försäljningen av nya båtar minskade jämfört med året innan, växte försäljningen av både utrustning och motorer euromässigt ungefär 10 procent och branschens inhemska omsättning hölls därmed på nästan samma nivå som året innan”, berättar Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo. 

De inhemska båtmärken starka favoriter 

Buster är liksom tidigare år finländarnas favoritbåt. Det inhemska aluminiumbåtmärket kvarstod som statistiketta (572 registrerade båtar) och på andra plats fortsatte speciellt för sina daycruiser-båtar kända Yamarin (393 båtar). Till mer än 200 registreringar nådda även Silver, Faster och Terhi – alla kända och vedertagna finska båtmärken. Av de tio mest populära motorbåtarna var hela nio inhemska. 

Till toppskiktet av alla vattenfarkoster, bland finska utombordarbåtar, inklusive vattenskotrar, återfinns däremot två vattenskotermärken, Sea-Doo och Yamaha. 

Utöver det inhemska har finländarna tycke för aluminium. Av de tio mest populära båtmärken tillverkar Buster, Silver, Faster och Falcon båtar med aluminiumskrov eller helt i aluminium. I Silvers modellsortiment ingår också glasfibermodeller, i Finnmasters modellsortiment även Husky-aluminiumbåtar och i Yamarins modellsortiment Cross-aluminiumbåtar. 

”Under de senaste tre åren har aluminiumbåtarnas relativa andel fortsatt att växa: då alla båtars antal har i registret ökat med sju procent har antalet båtar med aluminiumskrov under samma tid vuxit med 13 procent”, uppskattar Pajusalo. 

Vattenskotrarnas popularitet fortsätter: drygt tusen registreringar per år 

Då man i beräkningarna inkluderar i stället för vanliga båtar alla vattenfordon så stiger kanadensiska BRP, tillverkaren vars Sea-Doo-vattenskotrar registrerades i 1059 exemplar, till etta klart förbi de finska. Sea-Doos registreringsantal hölls ungefär på fjolårs nivå. 

”Det ser ut som om de användarvänliga och fartfyllda vattenskotrarna blivit ett bestående fenomen i det finska båtlivet. De har från och med år 2018 kontinuerligt sålts i över tusen stycken per år och därtill byter årligen nästan tre gånger så många andrahands skotrar ägare”, begrundar Jarkko Pajusalo. 

Sea-Doo är den överlägsna ettan på Finlands skotermarknad. Det näst populära märket är Yamaha, som registrerades i 93 exemplar och som tredje stannade Kawasaki med 41 registreringar. 

Alla registreringar minskade med 11 procent 

År 2022 registrerades 4589 (5166) vattenfarkoster av olika slag. Av motorbåtar registrerades 3 242 stycken (3699 stycken år 2021) och hårdbottnade luftfyllda RIB-båtar 78 stycken (104). Vattenskotrarnas popularitet hölls tämligen stabil och av dem registrerades 1 179 stycken (1276). 

Spektrumet av olika registrerade vattenfarkoster är väldigt stort: i registret upptogs hela 122 olika märken. Efter favoriterna är registreringen av de övriga märken ganska småskalig: tio i topp täcker 75 procent av alla registreringar och 20 i topp hela 88 procent av alla registreringar. 

I registret upptogs 18 nya segelbåtar, fyra mindre än senaste år. De populäraste märken var tyska Hanse (3 stycken) och svenska Hallberg-Rassy (2 båtar). 

Handeln med andrahandsbåtar fortsatte livlig. Enligt båtregistret som Transport- och kommunikationsverket Traficom upprätthåller bokfördes över 22 500 ägarbyten. Från toppnoteringen i handeln de två tidigare åren, över 28 000 sålda andrahandsbåtar, har man kommit ner med en femtedel. Men ägarbytens antal låg dock på en högre nivå än år 2019. Under året bytte drygt 18 000 motorbåtar, över 2700 vattenskotrar och drygt 1200 segelbåtar ägare. 

Första registreringar av vattenfarkoster i Finland 2018–2022 (st, källa Transport- och kommunikationsverket Traficom): 

  2018 2019 2020 2021 2022
Motorbåtar:  2715 2773 3361 3699 3242
Segelbåtar:  15 26 22 22 18
Luftfyllda/RIB:  52 68 68 104 78
Vattenskotrar:  1005 1086 1272 1276 1179
Övriga:  57 45 46 64 72
Totalt:  3844 3998 4769 5166 4589

Vattenfarkosters ägarbyten 2018–2022 (st, källa transport- och kommunikationsverket Traficom): 

  2018 2019 2020 2021 2022
Motorbåtar:  18208 19058 24759 23930 18394
Segelbåtar:  1081 1141 1593 1573 1227
Luftfyllda/RIB:  50 65 112 109 119
Vattenskotrar:  1322 1604 2309 2723 2722
Övriga:  79 70 87 102 76
Totalt:  20740 21938 28860 28437 22538

OBS, siffrorna för segelbåtar inkluderar motorseglare 

Handeln med Ryssland upphörde 

Enligt tullstatistiken minskade värdet av Finlands båtexport i januari-november 2022 cirka 30 procent jämfört med föregående år. Det exporterades nästan 10 000 båtar till 43 olika länder. Båttillbehörens direkta export minskade med 22 procent. 

Det viktigaste exportlandet var Sverige, även om exportens värde minskade med 14 procent: dit levererades drygt 4300 båtar till ett sammanlagt värde av 79 miljoner euro. Det näst viktigaste exportlandet var Norge, dit exporten hölls på fjolårsnivå omfattande drygt 2500 båtar och 56,5 miljoner euro. 

Under årets 11 första månader exporterades totalt 39 segelbåtar till ett värde av totalt 56 miljoner euro. Tidpunkten för lyxjakternas projektleveranser inverkar i betydande grad på den årliga exportens värde. Under alla tiders toppår 2021 var segelbåtsexportens värde hela 175 miljoner euro. 

Segelbåtsexportens viktigaste länder var Schweiz (1 båt/13 M€), USA 6 båtar/8 M€), Tyskland (1 båt/7 M€, Stor-Britannien (3 båtar/5 M€) och Italien (3 båtar/5 M€). 

Handeln med Ryssland har inte som helhet varit betydande för Finlands båtbransch, men före Rysslands anfall mot Ukraina befann den sig i tillväxt. Före Ukraina-kriget bestod den 16 miljoner euro stora exporten till Ryssland till nästan två tredjedelar av återexport av vattenskotrar, men till marknaden exporterades även motorbåtar till ett värde av 5 miljoner euro samt därtill motorer och båttillbehör. Under våren 2022 upphörde båtexporten till Ryssland helt. Importen förbjöds i oktober 2022 och den upphörde i praktiken helt till och med slutet av året. 

Exportstatistik över de 10 största länderna 2022 1–11: 

  M €  st Tillväxt-%
Sverige 79 4313 -14
Norge 56,5 2542 0
Storbritannien 23,2 177 89
Schweiz 18,7 83 149
Tyskland 17,3 360 34
USA 16,9 39 231
Frankrike 7,2 162 -35
Denmark 6,4 78 39
Italien 5,3 5 -80
Hela exporten  270M€  9534 -30 %

Importen störst från Mexiko 

Det mest betydande importlandet av båtar var fortfarande Mexiko, varifrån de 4500 importerade vattenfarkosterna i praktiken var vattenskotrar. Av dem tullades den största delen in till EU-området via Finland och exporterades vidare till övriga Europa. Till försäljning i Finland stannade cirka 1200 nya vattenskotrar. Importen från Mexiko minskade med 21 procent. 

Det näst viktigaste importlandet var Polen och importen därifrån i januari-november 2022 steg med 35 procent till 14,2 miljoner euro och 421 båtar. Från Sverige importerade 388 båtar till ett totalvärde av 4 miljoner euro. Importen från Sverige steg med 21 procent. 

Importstatistik över de 5 största länderna 2022 1–11: 

  M €  st Tillväxt-%
Meksiko 36,3 4507 -21
Polen 14,2 421 35
Sverige 4 388 21
USA 1,9 1053 -17
Storbritannien 1,2 430 -40
Hela importen 66,9 8805 -11 %

Leveransen av utombordsmotorer på fjolårsnivå, komponentbristen dämpade handeln med elmotorer 

Försäljningen av bränsledrivna utombordsmotorer hölls på fjolårsnivå vid drygt 12 000 stycken, enligt den partileveransstatistik som Finnboats medlemskår rapporterar. Totalt steg importen av motorer med 10 procent. Exporten av utombordare rasade från fjolårets 24 000 stycken till drygt 7 000 motorer. 

Av de i Finland sålda utombordarna utgör nästa 80 procent av högst 60 hästkrafters motorer. Men den långsiktiga trenden är att leveransmängden av små utombordare sjunker samtidigt som marknaderna för större utombordsmotorer växer, då man i allt större båtar installerar utombordsmotorer i stället för inombordsmotorer och inu-motorer 

Elmotorer levererades i nästa 5 000 exemplar, totalt 35 procent mindre än förra året. Leveranserna av elutombordare minskade med hela 40 procent och av frontmotorer 11 procent. 

”Till leveransminskaningen av elmotorer inverkade framför allt komponentbristen och den därav föranledda svaga tillgängligheten”, förklarar Pajusalo. 

Elutombordarna är speciellt populära i jollar och roddbåtar, frontelmotorerna installeras nästa undantagsvis i spöfiskebåtar. 

Nyland och Egentliga Finland är båtlivslandskap 

De starkaste båtlivslandskapen var Nyland och Egentliga Finland. I dessa områden registrerades drygt 40 procent av landets alla vattenfarkoster: i Nyland 1 247 båtar och i Egentliga Finland 682 båtar. 

De livligaste båtlivskommuner var Helsingfors, Åbo och Esbo, där 386 respektive 190 och 181 båtar registrerades. Vid Kallavesis stränder i Kuopio kom man i närheten av Esbo med 170 registrerade båtar. 

Företagens omsättning 

Finnboats medlemsföretags omsättning 2022 i milj. euro (moms 0 %, enligt tillverkar- och importörpriser): 

  Finland Export Total
Båtar 104 (-24 %) 448 (+1 %) 552 (-5 %)
Utrustning* 98 (+9 %) 35 (-22 %) 134 (-2 %)
Motorer 96 (+10 %) 17 (-35 %) 113 (+0 %)
Tjänster o.dyl.  52 (+2 %) 5 (+11 %) 57 (+3 %)
Totalt 351 (-4 %) 505 (-3 %) 856 (-3 %)

(* Utrustning inkl. bl.a. råmaterial och projektleveranser)

Hela branschen totalt 856 milj. € (-3 %) 

Båtbranschen konjunkturbarometer förutser att den goda efterfrågan och sysselsättningen fortsätter 

Finnboat har på traditionellt sätt gjort en förfrågan bland sina medlemmar om planerna angående omsättningen och personalen. Båtbranschens konjunkturbarometer för år 2023 förutser positiva utsikter: man uppskattar att omsättningen stiger i 35 procent av företagen och 40 procent tror att den hålls oförändrad. En fjärdedel av förtagen förutser att omsättningen sjunker. 

Man förväntar sig att sysselsättningen fortfarande hålls på en bra nivå. 70 % av företagen uppskattar att personalens storlek hålls oförändrad och 21 % uppskattar att personalen växer under år 2023. I 9 % av företagen uppskattar man att personalen minskar. 

Personalen år 2023 

  • 21 % av företagen uppskattade att personalen växer (26 % föregående år) 
  • 9 % uppskattade att den minskar (4 %) 
  • 70 % uppskattade att den hålls oförändrad (70 %) 

Omsättningen år 2023 

  • 35 % av företagen uppskattade att omsättningen stiger (49 % föregående år) 
  • 25 % uppskattade att den sjunker (10 %) 
  • 40 % uppskattade att den hålls oförändrad (41 %). 
  • I 11 % av de 184 företag som svarat på barometern har man år 2022 tillgripit permitteringar av personalen (7 % föregående år). 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Det viktigaste exportlandet för den finska båtindustrin var Sverige, även om exportens värde minskade med 14 procent: dit levererades drygt 4300 båtar till ett sammanlagt värde av 79 miljoner euro. Det näst viktigaste exportlandet var Norge, dit exporten hölls på fjolårsnivå omfattande drygt 2500 båtar och 56,5 miljoner euro.
Det viktigaste exportlandet för den finska båtindustrin var Sverige, även om exportens värde minskade med 14 procent: dit levererades drygt 4300 båtar till ett sammanlagt värde av 79 miljoner euro. Det näst viktigaste exportlandet var Norge, dit exporten hölls på fjolårsnivå omfattande drygt 2500 båtar och 56,5 miljoner euro.
Ladda ned bild
Vattenskotrarna blivit ett bestående fenomen i det finska båtlivet. De har från och med år 2018 kontinuerligt sålts i över tusen stycken per år och därtill byter årligen nästan tre gånger så många andrahands skotrar ägare
Vattenskotrarna blivit ett bestående fenomen i det finska båtlivet. De har från och med år 2018 kontinuerligt sålts i över tusen stycken per år och därtill byter årligen nästan tre gånger så många andrahands skotrar ägare
Ladda ned bild

Länkar

Om

Finnboat
Finnboat
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki

http://www.finnboat.fi/

Finnboat on maamme venealan teollisuuden ja kaupan toimialajärjestö. Finnboatin jäsenkunta vastaa lähes sataprosenttisesti alan kotimaan liikevaihdosta ja Suomen veneviennistä. Sivulta www.suomiveneilee.fi löydät nopeasti ajan tasalla olevat tiedot jäsenyritysten uusista ja käytetyistä veneistä ja moottoreista sekä tarvikkeista ja muista palveluista.

Följ Finnboat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finnboat

Utmanande år för Finlands båtsektor, trots ökning i exportvärdet9.2.2024 06:00:00 EET | Tiedote

Konsumenternas försvagade köpkraft och den osäkra situationen återspeglades i båtsektorns försäljningssiffror. Enligt statistik över registrering och leveranser i grossistledet minskade antalet sålda nya båtar med nästan trettio procent jämfört med föregående år, och omsättningen för båtbranschens företag sjönk med 7 procent. Båtbranschen sysselsätter cirka 3 500 personer i Finland. Medlemsföretagen i Finnboat genererade en omsättning på över 800 miljoner euro.

Challenging year for Finnish boating industry, but value of exports rise9.2.2024 06:00:00 EET | Press release

The weakened purchasing power of consumers and the uncertain economic situation were reflected in the sales of the Finnish boating industry in 2023. According to statistics for registrations and wholesale deliveries, the number of new boats sold decreased by almost thirty percent from the previous year, while the net sales of boating industry companies decreased by 7 percent. The boating industry employs approximately 3500 people in Finland, and according to preliminary estimates, the net sales of Finnboat’s member companies exceeded EUR 800 million in 2023.

Suomen venealalla haastava vuosi, vaikka viennin arvo kasvoi9.2.2024 06:00:00 EET | Tiedote

Kuluttajien heikentynyt ostovoima ja epävarma tilanne heijastui venealan vuoden 2023 myyntiin. Myytyjen uusien veneiden määrä väheni rekisteröinti- ja tukkutoimitustilastojen mukaan lähes kolmekymmentä prosenttia edellisestä vuodesta ja venealan yritysten liikevaihto laski 7 prosenttia. Veneala työllistää Suomessa noin 3500 henkeä ja Finnboatin jäsenyritysten liikevaihto ylitti alustavan arvion mukaan 800 miljoonaa euroa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye