Finanssivalvonta

Finansinspektionen publicerade tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt - lagreform effektiviserar sanktionsövervakningen

Dela
Finansinspektionen har publicerat en tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt. Syftet med strategin är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt underlåtenhet att iaktta ekonomiska sanktioner i den verksamhet som bedrivs av företagen under tillsyn. I mars godkände riksdagen en delreform av penningtvättslagen som ger Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av sanktioner ännu effektivare inom finanssektorn.

Finansinspektionens strategi för bekämpning av penningtvätt fastställdes i början av året. Den betonar riskbasering och effektivitet och den täcker också tillsyn över bekämpning av finansiering av terrorism samt iakttagande av sanktioner.

- Tillsynen över penningtvätt riktas till samtliga företag under vår tillsyn och grundar sig på långvarigt arbete. Om det uppstår misstankar om försummelser eller överträdelser har vi tillgång till ett omfattande urval metoder, från anmärkningar till indragning av koncessionen och sanktioner, konstaterar byråchef Pekka Vasara.

Finansinspektionens föregripande roll, dvs. information och anvisningar, är central i strategin. Under de senaste åren har det kommit ut många nya, små och internationella aktörer på marknaden som inte nödvändigtvis känner till de förväntningar som lagstiftningen ställer. Syftet med tillsynen är alltid att företagen under tillsyn kan agera rätt så att det inte uppstår behov av påföljder.

Tillsynen täcker samtliga aktörers livscykel, ända från ansökningarna om registrering eller koncession. De aktörer som är förenade med den största totala risken omfattas av regelbunden kontinuerlig tillsyn och de är föremål för årliga inspektioner eller temabedömningar.

Sanktionsövervakning i samarbete med andra myndigheter

Västländerna riktade i fjol sanktioner av aldrig tidigare skådad omfattning mot Ryssland efter invasionen av Ukraina. Den delreform av penningtvättslagen som riksdagen godkände i mars ger i fortsättningen Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av ekonomiska sanktioner.

- Tack vare lagändringen kommer vi effektivare åt eventuella brister och försummelser, då vi hittills har övervakat indirekt med bristfälliga befogenheter. Vi koncentrerar oss särskilt på att företagen under tillsyn har tillräckliga och proportionella processer för den egna tillsynen över iakttagandet av sanktioner, säger Pekka Vasara.

På samma sätt som på andra tillsynsområden är det fråga om samarbete mellan myndigheterna. Utrikesministeriet meddelar tolkningsanvisningar för sanktionsförordningarna samt behandlar undantagstillstånd i anslutning till sanktionerna. Utsökningsverket svarar för frysningen av tillgångar. När en myndighet misstänker att till exempel sanktioner överträtts eller kringgåtts undersöks saken av polisen.

Lagändringen trädde i kraft den 31 mars 2023. Finansinspektionen preciserar inriktningen av tillsynen när föreskrifterna om iakttagandet av sanktioner blir färdiga.

Kontakta

Närmare upplysningar lämnas av Pekka Vasara, byråchef, Bekämpning av penningtvätt.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 5030 vardagar kl. 9-16.

Länk

Tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt

Nyckelord

Kontakter

Mediejourbetjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

Tel:09 183 50 30

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

De svaga ekonomiska utsikterna försämrar den finansiella sektorns omvärld – riskerna ökar framför allt på fastighetsmarknaden12.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Den svaga ekonomiska tillväxten och osäkerheten i de ekonomiska utsikterna har hållit riskerna inom den finansiella sektorn i Finland på en hög nivå under början av året. Riskerna ökar framför allt på fastighetsmarknaden. Den finansiella sektorns starka soliditet skyddar mot de risker som den försämrade omvärlden medför.

Subdued economic outlook is weakening the financial sector's operating environment – real estate market risks particularly increasing12.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

Subdued economic growth and the uncertain economic outlook have kept the risks in the Finnish financial sector high in the first half of the year. Risks are increasing particularly in the real estate market. The financial sector's strong capital position provides protection against risks caused by the weakening operating environment.

Pohjola Försäkring Ab har meddelats en offentlig varning för försummelse att iaktta vissa bestämmelser om tidsfrister i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och bestämmelser om företagsstyrningssystemet7.9.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionen har meddelat Pohjola Försäkring Ab en offentlig varning. Bolaget har inte påbörjat utredningen av ersättningsärenden, meddelat beslut eller sänt de föreskrivna handlingarna till den behöriga besvärsinstansen inom de tidsfrister som anges i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Bolaget har inte heller haft tillräcklig intern kontroll över ersättningsverksamheten och rapporteringen eller sådana informationssystem som levererar tillräckligt tillförlitlig information om ersättningsverksamheten.

Pohjola Vakuutus Oy:lle julkinen varoitus laiminlyönneistä työtapaturma- ja ammattitautilain määräaikasäännösten ja hallintojärjestelmää koskevien säännösten noudattamisessa7.9.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta on antanut julkisen varoituksen Pohjola Vakuutus Oy:lle. Yhtiö ei ole aloittanut korvausasioiden selvittämistä, antanut päätöksiä eikä toimittanut säädettyjä asiakirjoja asianomaiselle muutoksenhakuelimelle työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetyissä määräajoissa. Yhtiöllä ei myöskään ole ollut riittävää korvaustoiminnan ja raportoinnin kattanutta sisäistä valvontaa eikä korvaustoiminnassa riittävän luotettavaa tietoa tuottaneita tietojärjestelmiä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum