Kehityspoliittinen toimikunta

Utvecklingspolitiska kommissionen inför förhandlingarna om regeringsprogrammet 2023: Den nya regeringen ska stärka Finlands globala ansvar och genomslagskraft

Dela
Den nya regeringen ska främja global hållbar utveckling och stärka Finlands positiva handavtryck ute i världen. På det sättet tryggar man också Finlands egen säkerhet på lång sikt. Detta är utvecklingspolitiska kommissionens centrala budskap till förhandlarna.

För att kunna stärka Finlands globala ansvar och genomslagskraft ska utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd, sektoröverskridande utvecklingspolitik, ansvarsfullt företagssamarbete och ansvarsfulla investeringar ingå som en integrerad del i det internationella arbetet för hållbar utveckling och i utrikes- och säkerhetspolitiken. Väsentliga värden som har med detta arbete att göra är demokrati, rättsstatsprincip, jämställdhet, och likabehandling.

Kommissionen påpekar att ohållbar utveckling ute i världen är ett stort hot mot människans och naturens välbefinnande och säkerhet också i Finland. Därför är utvecklingspolitikens särskilda uppgift att bidra till global hållbar utveckling och minska fattigdom och ojämlikhet.

”Vår utgångspunkt är att bevara och utveckla de handlingsmodeller och riktlinjer som har grunden i ett brett parlamentariskt och samhälleligt stöd. Vi önskar att den nya regeringen också bygger en bro över regeringsperioderna för att uppnå dessa mål”, säger utvecklingspolitiska kommissionens ordförande Inka Hopsu.

Med utvecklingsfinansieringen bidrar man till hållbar utveckling och ökar stabiliteten internationellt

Enligt utvecklingspolitiska kommissionen bör regeringsprogrammet bygga på målen i FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling som Finland har förbundit sig till. Utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet är en del av finansieringen för hållbar utveckling. Enligt Agenda 2030 är den eftersträvade nivån för finansieringen för utvecklingssamarbete 0,7 procent av bruttonationalinkomsten.

Utvecklingsfinansieringen och Finlands övriga arbete ska också i fortsättningen i första hand riktas till parlamentariskt fastställda prioriteringar som sträcker sig över valperioderna. Prioriteringarna är kvinnors och flickors rättigheter, utbildning, hållbar ekonomi och anständiga arbetsvillkor, fredliga demokratiska samhällen och klimatförändringar (bekämpning och anpassning), naturens biologiska mångfald och en hållbar förvaltning och användning av naturresurser. Den globala livsmedelskrisen lyfter ytterligare upp vikten av arbetet med livsmedelstrygghet.

När man beslutar om finansieringen för utvecklingssamarbete ska man beakta att finansieringen i form av donationer och utvecklingspolitiska lån och investeringar lämpar sig för mål som ställts på olika sätt och för olika verksamhetsmiljöer. Finansieringen används också allt mer för att fullgöra skyldigheterna enligt de internationella miljöavtalen och för att tillgodose de rekordstora humanitära behoven. En betydande del av Finlands stöd till Ukraina täcks också med finansieringen för utvecklingssamarbete.

Utvecklingspolitiska kommissionens synpunkter i sin helhet finns på kommissionens webbplats (på finska).

Ytterligare information

Marikki Karhu, generalsekreterare för utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050525 8649, marikki.karhu@formin.fi

Inka Hopsu, utvecklingspolitiska kommissionens ordförande, tfn 040758 9545, inka.hopsu@eduskunta.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som systematiskt och övergripande utvärderar och analyserar Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Kommissionens medlemmar företräder riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.

Länkar

Om

Kehityspoliittinen toimikunta
Kehityspoliittinen toimikuntahttp://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Följ Kehityspoliittinen toimikunta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kehityspoliittinen toimikunta

Development Policy Committee’s message to government-formation negotiators in 2023: New government must strengthen Finland’s global responsibility and impact3.5.2023 11:34:28 EEST | Press release

Finland’s new government must promote global sustainable development and strengthen Finland’s positive handprint abroad. In this way, we can also safeguard Finland’s own security in the long term. This is the Development Policy Committee's key message to the government-formation negotiators in 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum