Intrum Oy

Nuorten aikuisten vaikea velkaantuminen kasvaa - tarvitaan uusia toimia, joilla ongelmia voidaan ehkäistä

Jaa
Monen suomalaisen maksuhäiriömerkintä poistui pian joulukuussa 2022 voimaan astuneen luottotietolakimuutoksen jälkeen. Intrumin perintädatan analyysi kuitenkin osoittaa, että vaikeasti velkaantuneiden osuus kaikista velkaantuneista on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2019. Kaikkein suurinta kasvu on ollut 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Velkaantumisen syyt ja seuraukset ovat moninaisia, mutta velkaongelmia voidaan ehkäistä suuntaamalla apua ja tukea varhaisessa vaiheessa lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

Suomalaisten kotitalouksien velkaantumiskehityksessä vuoden 2019 jälkeen tapahtunut huolestuttava muutos jatkuu. Intrum analysoi suomalaisten velkaantumiskehitystä neljän viime vuoden ajalta (2019–2022). Viime vuonna tulokset kertoivat taloudellisen epätasa-arvon kasvaneen pandemian aikana, eikä tilanne ole helpottanut. Intrumin perintätoimeksiannoissa vuonna 2022 vaikeasti velkaantuneiden1 osuus on noussut 17,6 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Vaikeasti velkaantuneiden osuuksien muutokset ikäryhmittäin. Nuorten aikuisten ikäryhmässä vaikeasti velkaantuneiden osuus on kasvanut suhteessa sekä saman ikäryhmän että kaikkien ikäryhmien velkaantuneisiin verrattuna. Vuonna 2019 perinnän kohteena olevista nuorista aikuisista vaikeasti velkaantuneita oli 9 prosenttia kun vuonna 2022 osuus on noussut 22 prosenttiin. Kaikissa ikäryhmissä vaikeasti velkaantuneiden määrä oli 34 prosenttia.

Myös perintätoimeksiantojen määrät ja pääomat ovat kasvaneet erityisesti 18-24-vuotiaiden ikäryhmässä. Perintäsaatavissa korostuvat nuoren ihmisen ensimmäiset ostamisen kohteet, kuten puhelin- ja tietoliikenneyhteydet, sähkö ja terveyspalvelut, mutta myös rahoitusala. Tämä viittaa siihen, että nuorten aikuisten tulot eivät riitä kaikkiin arjen menoihinja hankintoja rahoitetaan luotolla, jota ei sitten pystytäkään syystä tai toisesta maksamaan takaisin suunnitelman mukaisesti.

18-24-vuotiaiden perintätoimeksiantojen määrät kuukausittain.

Perintätoimeksiantojen keskiarvot ja vaikeasti velkaantuneiden osuudet vuositasolla 18-24-vuotiaiden ikäryhmässä.

– Lainanotossa ei sinänsä ole mitään väärää. Se mahdollistaa paljon asioita, kuten vaikkapa opiskelun tai asunnon hankkimisen. Lainaa voi kuitenkin ottaa vain silloin, kun tietää, että pystyy selviytymään takaisinmaksusta. Nuoret saattavat suhtautua omaan takaisinmaksukykyynsä liian optimistisesti eikä välttämättä ymmärretä, että lainojen takaisinmaksusta on selviydyttävä myös taloudellisen tilanteen mahdollisesti heikentyessä. Myöskään omia kulutustottumuksia ei välttämättä osata tarkastella kriittisesti, Intrumin perintäpalvelujen osastopäällikkö Reetta Lehessaari sanoo.

Takuusäätiön johtaja Minna Markkanen painottaa, että velkaantumisen syitä pitäisi tutkia tarkemmin, koska nuorten taustat ja elämäntilanteet ovat moninaisia.

– Tarvitaan myös enemmän ymmärrystä velkaongelmien taustalla olevista monista eri tekijöistä, kuten nuorten elämäntilanteista, ylisukupolvisesta köyhyydestä, niukkuudessa selviytymisestä, kulutuskulttuurimme luomista sosiaalisista paineista sekä inflaation vaikutuksista.

Vaikeasti velkaantuneiden taakka kasvaa entisestään – talousosaamiseen ja ylivelkaantumisen juurisyihin kiinnitettävä huomiota

Vaikeasti velkaantuneiden määrän kasvu taittui hieman vuonna 2021, mutta kääntyi viime vuonna uudestaan nousuun. Tästä huolimatta vaikeasti velkaantuneiden osuuden kasvu kaikista velkaantuneista on ollut jatkuvaa vuoden 2019 jälkeen. Kasvu on ollut erityisen suurta 18-24-vuotiaiden sekä yli 80-vuotiaiden ikäryhmissä. Samanaikaisesti kaikkien velallisten yhteenlaskettu määrä on vähentynyt vuosina 2019 – 2022, eli heikossa tilanteessa olevien velallisten ahdinko syvenee ja veloista eroon pääseminen vaikeutuu entisestään.

– Kehityssuunta on huolestuttava. Velat kasaantuvat yhä enemmän jo entuudestaan velkaantuneille henkilöille ja taloudellisesti kaikista heikoimmassa asemassa oleville iäkkäille ja nuorille aikuisille. Oman talouden suunnittelussa ei ole välttämättä osattu ottaa riittävällä tavalla huomioon inflaation ja korkojen nousun vaikutusta, jolloin vaikeudet alkavat kasautua nopeasti. Hintojen ja korkojen edelleen noustessa veloista on entistä vaikeampi päästä eroon, Lehessaari toteaa.

Nuorten aikuisten velkaantumisen taustalla voi olla esimerkiksi oppimisvaikeuksia, vaikeita perhetilanteita, neuropsykologisista syitä tai vaikkapa kiusaamista. Helsingin yliopiston BIBU-hankkeen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2021 toteuttaman ja 2023 laajennetun tutkimuksen2 mukaan maksuhäiriömerkinnän saaneilla nuorilla oli muita todennäköisemmin mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöitä lapsuuden aikana, ja he olivat kokeneet lastensuojelun sijoituksen kodin ulkopuolelle. Maksuhäiriömerkinnän saaneiden osuus on tutkimuksen mukaan 2,6-kertainen niillä nuorilla aikuisilla, joilla oli diagnosoitu psykiatrinen tai käytöshäiriö lapsuudessa. Maksuhäiriömerkinnät yhdistyivät erityisesti käytös- ja päihdehäiriöihin sekä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöihin. Samassa tutkimuksessa todettiin, että hyväosaisissa perheissä mielenterveysongelmiin puututtiin jo lapsuudessa, eivätkä ongelmat siksi päässeet kasvamaan.

Lisäksi sosiaalinen paine ja kuluttamisen kulttuuri vaikuttavat nuoriin muita ikäryhmiä voimakkaammin. Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen3 mukaan yli puolet (56 prosenttia) 18–21-vuotiaista ja 46 prosenttia 22–37-vuotiaista kertoo sosiaalisen median luovan paineita kuluttaa enemmän kuin pitäisi. Myös seurustelu luo sosiaalista painetta kuluttaa. Nuorten aikuisten ikäryhmässä neljänneksellä lahjojen ostaminen kumppanille on yleisin syy luottokorttivelkaantumiseen.

Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan sosiaalinen media luo eniten painetta kuluttamiseen nuorille aikuisille.

– Lapsuudenperheellä on iso merkitys siihen, millaisista lähtökohdista nuori aloittaa itsenäisen elämän. Kuluttamiseen liittyvät arvot ja asenteet siirtyvät usein aikuisilta lapsille ja nuoret saattavat myös kokea sosiaalista painetta kuluttaa, vaikka siihen ei olisikaan itsellä varaa. Koulujen talousopetus ei yksin riitä, vaan perheitä pitäisi tukea raha-asioissa jo varhaisessa vaiheessa aina neuvolasta alkaen. Velkaongelmat vaikuttavat myös arjessa jaksamiseen, mielenterveyteen ja työkykyyn. Tämän vuoksi ongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa on myös kansantaloudellinen kysymys, Markkanen toteaa.

Velkaantumisen taittamiseen ja ehkäisemiseen on ratkaisuja

Suuri osa suomalaisista hallitsee talousasiansa hyvin. Tärkeää olisi tavoittaa ne nuoret aikuiset, jotka eivät saa talousosaamista oman perheen, koulun tai työpaikan kautta. Nuoret etsivät tietoa talousasioista ensisijaisesti omilta vanhemmiltaan, jolloin olisi tärkeää, että vanhemmilta saatava tieto on ajantasaista.

Toinen nuorille tärkeä tietolähde ovat sosiaalisen median vaikuttajat, joihin he luottavat yhtä paljon kuin pankin talousasiantuntijoihin.

– Sosiaalisen median vaikuttajilla on suuri vastuu siitä, millaista kulutuskeskeistä elämäntapaa he markkinoivat nuorille seuraajilleen. Lisäksi kannustaisin myös eri organisaatioita jakamaan rohkeammin tietoa talousasioista sosiaalisen median kanavissa, Markkanen rohkaisee.

Lataa yhteenveto Intrumin analyysista suomalaisten velkaantumisesta

1Intrumin analyysissä vaikeasti velkaantuneeksi on luokiteltu henkilö, jolla on mittaushetkellä avoimena vähintään yksi perintäasia, jonka maksaminen on viivästynyt huomattavasti (viimeisimmästä maksusta yli 45 päivää) ja kyky suoriutua velasta on heikko. Maksusuunnitelman onnistuma määritelty seuraavasti:

  • Vähintään yksi suunnitelman mukaisesti ajallaan maksettu maksuerä.
  • Alkuperäisestä pääomasta on maksettu vähintään 80 %.
  • Otettu mukaan vain suljetut caset, eli pyritään poistamaan tuoreiden ja keskeneräisten suunnitelmien vaikutus.

2 Nuorten maksuhäiriömerkintöjen taustalla useita kuormittavia tekijöitä (itla.fi)

Lapsuuden psykiatrisilla ja käytöshäiriödiagnooseilla on yhteys nuorten aikuisten maksuhäiriömerkintöihin

3ECPR 2022

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa
Lataa
Vaikeasti velkaantuneiden osuus ja perontätoimeksiantojen keskiarvot 18-24-vuotiaiden ikäryhmässä.
Vaikeasti velkaantuneiden osuus ja perontätoimeksiantojen keskiarvot 18-24-vuotiaiden ikäryhmässä.
Lataa
Eurooppalaisen kuluttajien maksutapahtutkimuksen mukaan sosiaalinen media vaikuttaa eniten nuorten aikuisten kuluttamiseen.
Eurooppalaisen kuluttajien maksutapahtutkimuksen mukaan sosiaalinen media vaikuttaa eniten nuorten aikuisten kuluttamiseen.
Lataa
Takuusäätiön johtaja Minna Markkanen. Kuva: Nelli Kivinen
Takuusäätiön johtaja Minna Markkanen. Kuva: Nelli Kivinen
Lataa
Intrumin perintäpalvelujen osastopäällikkö Reetta Lehessaari
Intrumin perintäpalvelujen osastopäällikkö Reetta Lehessaari
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Intrum Oy
Intrum Oy
Hitsaajankatu 20
00811 Helsinki

09 229 111http://www.intrum.fi

Intrum on alan johtava luotonhallintapalvelujen tarjoaja 24 markkina-alueella Euroopassa. Auttamalla yrityksiä saamaan maksunsa ja tukemalla ihmisiä viivästyneiden maksujen kanssa Intrum näyttää tietä kohti tervettä taloutta ja on ratkaisevassa asemassa yhteiskunnassa. Intrumilla on noin 10 000 omistautunutta ammattilaista, jotka palvelevat noin 80 000 yritystä eri puolilla Eurooppaa. Vuonna 2022 liikevaihto oli 19,5 miljardia Ruotsin kruunua. Intrumin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa ja Intrumin osake on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä. Lisätietoja on osoitteessa www.intrum.com.

Takuusäätiö on sosiaalialan järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee kotitalouksien talous- ja velkaongelmia. Säätiö tarjoaa ihmisille palveluita, kouluttaa ammattilaisia ja vapaaehtoisia sekä kehittää ja vaikuttaa. Takuusäätiö on voittoa tavoittelematon ja sen palvelut ovat maksuttomia.

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Intrum Oy

”Älä tee kuten minä teen” – yritysten maksukäytänteissä toivomisen varaa5.9.2023 07:55:00 EEST | Tiedote

Syyskuun viidentenä päivänä vietetään valtakunnallista yrittäjän päivää. Yritysten toimintakyvyn kannalta maksukäyttäytyminen on asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Intrumin tutkimuksen mukaan maksuviiveellisten pienyritysten määrä on kääntynyt kasvuun viime vuoteen verrattuna. Taloudellisesti haastavina aikoina yritysten maksukyvyn muutokset ovat nopeita ja vaikeasti ennustettavia. Eurooppalaisen yritysten maksutaparaportin mukaan lähes 40 prosenttia suomalaisyrityksistä maksaa tavarantoimittajilleen myöhemmin kuin toivoisivat asiakkaidensa maksavan heille. Tehostamalla omia prosessejaan ja maksukäytänteitä yrittäjät voivat vahvistaa tervettä maksukulttuuria.

Maksuviiveellisten pienyritysten määrä on kääntynyt kasvuun5.7.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Intrumin yritysten maksuviivetutkimus tämän vuoden toiselta vuosineljännekseltä kertoo erityisesti pienempien yritysten kohdalla maksuviiveiden kasvaneen viime vuoteen verrattuna. Trendi on huolestuttava, jos se jatkuu pidemmän aikaa. Kokonaisuudessaan maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on noussut yli kymmenellä prosentilla viime vuodesta. Nousua maksuviiveissä on ollut koko maassa ja lähes kaikilla toimialoilla. Suurinta viiveiden määrän nousu on ollut suhdanneherkällä majoitus- ja ravitsemusalalla. Kuitenkin verrattuna tämän vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen maksuviiveellisten yritysten määrä on laskenut hieman.

Tutkimus: Inflaatio jarruttaa useamman kuin joka toisen yrityksen kasvusuunnitelmia24.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Intrumin Eurooppalaisen yritysten maksutaparaportin mukaan 54 prosenttia suomalaisyrityksistä uskoo inflaation rajoittavan yrityksen kykyä kasvattaa liiketoimintaa ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Samaan aikaan yhdeksän kymmenestä työntekijästä on jo vaatinut palkankorotuksia tai tulee tekemään niin lähiaikoina pitääkseen kiinni ostovoimastaan. Haastavassa taloudellisessa tilanteessa yrityksistä 62 prosenttia uskoo maksuviiveiden kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana.

Tutkimus: Lähes puolet yrityksistä ottaa tänä vuonna enemmän velkaa säilyttääkseen kilpailukykynsä16.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Hintojen ja lainakustannusten nousu iskee yrityksiin raskaasti. Lähes puolet yrityksistä ottaa tänä vuonna normaalia enemmän lainaa varmistaakseen kilpailukykynsä haastavilla markkinoilla. Kassavirran hallinta ja maksuviiveiden torjuminen ovat nousseet johdon asialistalla kärkeen, mutta vanhentuneet taloushallinnon järjestelmät ja asiantuntemuksen puute jarruttavat maksuviiveiden ehkäisyä. Myös panostus kestävään kehitykseen on tullut jäädäkseen. Valveutuneet asiakkaat valitsevat todennäköisesti yrityksen, joka huolehtii omista ympäristövelvollisuuksistaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme