Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade indrivningsbyråernas indrivningskostnader för företagsfordringar och deltog i lagberedningen 2022

Dela

Regionförvaltningsverket övervakade intensifierat att de maximibelopp som ställts för indrivningskostnaderna för företagsfordringar iakttas. Indrivningslagen ändrades 1.5.2022. Tillsynsbeslut fattades bland annat om indrivningskostnader för företagsfordringar och om att reservera tillräcklig betalningstid för gäldenärerna.

Ändringarna i indrivningslagen och lagberedningen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fäste i sin tillsyn år 2022 särskild uppmärksamhet vid hur indrivningsbolagen iakttog de nya maximibeloppen för indrivningskostnader för företagsfordringar. Färre än tidigare har kontaktat RFV om indrivningskostnaderna sedan indrivningslagen ändrades. Indrivningskostnaderna som krävdes av gäldenärer minskade 2022.

Indrivningslagen ändrades 1.5.2022 bland annat gällande indrivningen av företagsfordringar. Lagändringen begränsar bland annat maximibeloppen för indrivningskostnaderna för företagsfordringar och främjar elektronisk indrivning av fordringar. Tidigare reglerades maximibeloppen för indrivningskostnader tillfälligt för att lindra de ekonomiska svårigheter som coronapandemin orsakade företagen.

I april 2022 ordnade regionförvaltningsverket en utbildning om ändringarna i indrivningslagen för indrivningsbyråerna.

Under 2022 deltog regionförvaltningsverket i beredningen av den permanenta indrivningslagen och lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. RFV deltog också i en arbetsgrupp för att utreda behovet av att ändra lagstiftningen om betalningstider för företag.

Prioriterad tillsyn och effektiv hantering av registeranmälningar

I fjol fick regionförvaltningsverket sammanlagt 564 anmälningar om missförhållanden i indrivningsbyråernas verksamhet. På grund av det stora antalet anmälningar prioriterade man tillsynen och fokuserade på de allvarligaste fallen. Utifrån anmälningarna gav regionförvaltningsverket en varing och fäste uppmärksamhet vid felaktig verksamhet i 20 fall.

De viktigaste frågorna i tillsynsbesluten var exempelvis:

  • att reservera tillräcklig betalningstid för gäldenärer
  • indrivningskostnader för företagsfordringar
  • indrivning som strider mot regionförvaltningsverkets förbud
  • och indrivning av ogrundade fordringar.

I medeltal avgjorde regionförvaltningsverket de föredragna tillsynsbesluten inom ramen för målet om nio månaders behandlingstid 2022. I de föredragna tillsynsbesluten granskades verksamhetsutövarens förfarande som en större helhet med flera anmälningar. Behandlingstiden för alla tillsynsärenden som behandlades före årets slut var i genomsnitt 19 dagar.

Regionförvaltningsverket för register över företag som bedriver frivillig indrivning. I slutet av 2022 fanns det sammanlagt 84 indrivningsbyråer i registret. Tre nya aktörer infördes i registret 2022. Behandlingstiden för indrivningsregisteranmälningar var i genomsnitt 26 dagar. I regel behandlade vi de fullständiga, positiva registeransökningarna inom den målsatta tiden på cirka två veckor. De längre behandlingstiderna berodde på bristfälliga ansökningar som behövde kompletteringar och tilläggsutredningar.

Samarbete med intressentgrupper

Regionförvaltningsverket kartlade tillsammans med arbets- och näringsministeriet behoven av att ändra indrivningsregisterlagen. Vi har också samarbetat med Konkurrens- och konsumentverket till exempel för att uppdatera god indrivningssed. Riksdagens biträdande justitieombudsman granskade tillsynen som utförs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland i slutet av 2022 och fann inget att anmärka på.

Regionförvaltningsverket utövar tillsyn över indrivningsbyråer som bedriver frivillig indrivning

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå att de som är upptagna i registret för aktörer som bedriver indrivningsverksamhet följer lagen och god indrivningssed i sin verksamhet.

Regionförvaltningsverket tryggar rättigheterna för indrivningsbyråernas kunder och lika verksamhetsmöjligheter för företag som är verksamma inom branschen.

Mer information om tillsynen över dem som bedriver indrivningsverksamhet och om det elektroniska registret finns på regionförvaltningsverkets webbplats Tillsyn av indrivningsverksamhet.

Mer information

överinspektör Matti Laiho, tfn 0295 016546
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Puutteita omavalmisteisen koneen turvallisuudessa – työnjohtajalle sakkoja ja yhtiölle yhteisö-sakko5.12.2023 12:45:50 EET | Tiedote

Keski-Suomen käräjäoikeus on 30.11.2023 tuominnut Millog Oy:n työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta kahdeksaan päiväsakkoon ja Millog Oy:n 10 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi, kun Millog Oy:ssä suoritettiin työsuojelutarkastus tammikuussa 2021 sattuneen työtapaturman johdosta. Tarkastuksella havaittiin useita puutteita tapaturmaan liittyvässä 30–40 vuotta vanhassa omavalmisteisessa lämpöhitsauskoneessa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum