Työterveyslaitos

Finländarnas exponering för halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) utreddes i en omfattande översikt

Dela
Arbetshälsoinstitutets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) experter har utarbetat en översikt, som samlar senaste forskningsdata om den finländska befolkningens exponering för halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) och relaterade hälsorisker. En motsvarande översikt har aldrig tidigare gjorts i Finland.Till SVOC-föreningarna hör ett brett spektrum av kemikalier, som används i olika konsumentprodukter och material bl.a. som ytbehandlingsmedel, mjukgörare och flamskyddsmedel. Enligt översikten är finländarnas exponering för SVOC-föreningar i regel på en acceptabel nivå.

Arbetshälsoinstitutet och THL informerar, 6.6.2023

Människan exponeras för SVOC-föreningar via flera olika vägar och källor. Kosten är vanligtvis den största källan för exponering. Exponering via inomhusdamm och inomhusluft bedöms vara betydligt mindre. De olika källornas andel av den totala exponeringen varierar emellertid enligt den exponerade befolkningsgruppen. Till exempel för små barn, rökare och personer som exponeras i sitt yrke kan exponering för vissa SVOC-föreningar via damm och luftvägarna utgöra en stor andel av den totala exponeringen.

I inomhusmiljö är produkter och material som innehåller SVOC-föreningar bl.a. elektriska och elektroniska apparater, olika plastprodukter, möbler, inredningstextilier, rengöringsmedel, kosmetika och hygienprodukter samt byggnadsmaterial. I denna översikt bedömde man särskilt forskningsdata som gällde inomhusmiljöer.

Till översikten valdes vanliga SVOC-ämnesgrupper som är kopplade till hälsofrågor

För granskning valdes sex breda ämnesgrupper som räknas till SVOC-ämnena och som ofta används i vanliga konsumentprodukter och material eller som för närvarande också är föremål för stort intresse på grund av relaterade hälsofrågor. Ämnesgrupperna som har granskats är bromerade flamskyddsmedel (BFR), fosforerade flamskyddsmedel (OPFR), per- och polyfluorerade alkylföreningar (PFAS), klorerade paraffiner (CP), ftalater samt polyaromatiska kolväten (PAH).

Finländarnas exponering för SVOC-föreningar i regel på en acceptabel nivå, men regelbunden befolkningsuppföljning vore nödvändigt

Utgående från översikten är finländarnas exponering för SVOC-föreningar i regel på en acceptabel nivå. Enligt bästa uppskattning utgör exponering för ftalater, BFR-, OPFR-, CP- och PAH-föreningar ingen betydande hälsorisk för Finlands befolkning. Merdata krävs emellertid särskilt om barns och ungas exponering samt om föreningarnas kombinationseffekter. Det vore också viktigt att regelbundet följa upp hela befolkningens exponering.

Exponering för PFAS-föreningar kan utgöra en hälsorisk för en del finländare

PFAS-föreningarna är en bred ämnesgrupp, vars ämnen används till exempel i inredningstextilier, tekniska kläder, nonstick-ytor i kokkärl, målarfärg och elektriska apparater. För en del finländare överstiger PFAS-exponeringen hälsobaserade gränsvärden. Exponeringen är emellertid svår att bedöma närmare, eftersom det senaste PFAS-undersökningsmaterialet för Finlands befolkning redan är närmare tio år gammalt.  

– I Europa forskar man just nu mycket i PFAS-ämnen, och även i Finland får vi snart nya forskningsrön om barns exponering från THL, berättar specialforskare Merja Korkalainen från THL.

Enligt de nyaste bedömningarna överstiger exponeringen för 14 procent av europeiska ungdomar det hälsobaserade gränsvärdet, som har fastställts för den sammanlagda koncentrationen av de fyra centrala PFAS-föreningarna.

– Man måste emellertid ta i beaktande att överskridna hälsobaserade gränsvärden inte direkt betyder att sanitära olägenheter uppstår, utan sannolikheten för att olägenheter uppstår börjar så småningom öka när gränsvärdet överskrids. Gränsvärdena inkluderar dessutom en säkerhetsmarginal, som beaktar riskbedömningens osäkerhetsfaktorer och ger ytterligare säkerhet, fortsätter Korkalainen.

Fler begränsningar för användningen av skadliga föreningar på kommande i Europa

– Forskning och riskbedömning av kemikalier och deras kombinationseffekter görs aktivt i Europa, berättar äldre sakkunnig Kaisa Wallenius från Arbetshälsoinstitutet.

– Användningen av många föreningar som konstaterats vara skadliga har begränsats i EU. Till följd av begränsningsåtgärderna har halterna av vissa ftalater, PFAS- och BFR-föreningar börjat sjunka gällande uppföljningsundersökningar av befolkningen. Nya begränsningar förbereds också delvis redan i förebyggande syfte, trots att det inte är helt klart vilka hälso- eller miljöriskerna är.

Arbetshälsoinstitutet och THL ordnar ett webbseminarium i september där SVOC-översikten behandlas närmare för alla som är intresserade av ämnet.

Arbetshälsoinstitutetoch Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utarbetat en översikt över mindre flyktiga organiska föreningar (SVOC) som en del av Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. En motsvarande översikt har aldrig tidigare gjorts i Finland. Målet med det nationella programmet för inomhusluft och hälsa är att främja hälsa och välbefinnande genom att minska på olägenheterna kopplade till inomhusmiljön i Finland. Programmet koordineras av Institutet för hälsa och välfärd och i arbetet deltar aktivt Arbetshälsoinstitutet, Filha ry, Andningsförbundet, Allergi-, Hud- och Astmaförbundet samt Föreningen för inomhusluft Sisäilmayhdistys ry. Programmet verkställer de hälso- och välbefinnandeåtgärder som skrivits in i statsrådets Sunda lokaler 2028-program.

Översikt (på finska): Sisäympäristöissä esiintyvät puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet (SVOC). Väestön altistuminen ja terveysriskit.
Kaisa Wallenius, Merja Korkalainen, Simo Porras, Hanna Hovi, Siri Holma, Suvi Ahtinen, Jani Koponen, Kati Huttunen, Panu Rantakokko
Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd 2023

Ytterligare information

Kaisa Wallenius, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 514 5993, kaisa.wallenius[at]ttl.fi

Merja Korkalainen, specialforskare, THL, tfn 029 524 6318, merja.korkalainen[at]thl.fi

Panu Rantakokko, forskningschef, THL, tfn 029 524 6395, panu.rantakokko[at]thl.fi

 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Kutsu: Mitä tutkimus kertoo vanhemmista työntekijöistä ja työurien pidentämisestä?18.9.2023 08:15:00 EEST | Kutsu

Työterveyslaitos järjestää Työpuntari-tilaisuuden perjantaina 27. lokakuuta Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla. Julkaisemme yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä poimintoja Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Lisäksi esittelemme ilmiöt, joiden vuoksi moni konkari jää liian aikaisin sivuun työelämästä. Luvassa on eri tutkimuksista nousevia ratkaisuja työurien pidentämiseen sekä näkökulmia konkareiden mahdollisuuksiin työelämässä.

Undersökning: Förebyggande och identifiering av irritationsastma kan rädda arbetsförmågan15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma har utarbetats konkreta anvisningar för företagshälsovården och arbetsplatser med hög risk om hur man kan identifiera, förebygga och behandla yrkesastma. Anvisningarna grundar sig på internationellt omfattande forskningsmaterial. I Finland exponeras uppskattningsvis tusentals arbetstagare för ämnen som kraftigt irriterar luftvägarna och som kan orsaka yrkesastma som i sin tur försämrar funktions- och arbetsförmågan samt livskvaliteten.

Tutkimus: Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen pelastaa työkyvyn15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen Ärsytysastma-hankkeessa on laadittu konkreettisia ohjeita työterveyshuolloille ja korkean riskin työpaikoille siitä, mikä auttaa ammattiastman tunnistamista, ehkäisyä ja hoitoa. Ohjeet perustuvat kansainvälisesti laajaan tutkimusaineistoon. Suomessa altistuu arviolta tuhansia työntekijöitä hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille, jotka voivat aiheuttaa toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua heikentävän ammattiastman.

Study: Prevention and identification of irritant-induced asthma protects work ability15.9.2023 08:30:00 EEST | Press release

The Irritant-induced Asthma project of the Finnish Institute of Occupational Health drew up practical guidelines that help occupational health services and high-risk workplaces identify, prevent and treat occupational asthma. The guidelines are based on internationally extensive research data. It is estimated that in Finland tens of thousands of employees are exposed to substances that cause significant irritation to the respiratory tract and can cause occupational asthma, which can decrease functional and work ability as well as quality of life.

Stöd för arbetsförmågan ska ges även i problemsituationer med inomhusluften14.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Frågor om arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften borde behandlas likadant som i andra situationer på arbetsplatsen. Frågan om arbetsförmågan borde tas upp till diskussion på ett objektivt och modigt sätt och i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetshälsoinstitutets experter har i samråd med representanterna för arbetsplatserna utarbetat en handlingsmodell för stödjande av arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften och anvisningar om hur modellen ska tillämpas på arbetsplatsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum