Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att den ändrade arbetarskyddslagen följs

Dela

Ändringarna i arbetarskyddslagen träder i kraft 1.6.2023. Syftet med lagändringarna är att stärka arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt minska arbetsoförmågan och förtida utträde ur arbetslivet.

Lagändringarna preciserar vilka belastningsfaktorer som ska beaktas som en del av utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska beakta både arbetets fysiska belastningsfaktorer och belastningsfaktorer i anslutning till arbetets innehåll, arbetsarrangemangen och arbetsgemenskapens sociala funktion. Sådana kan vara till exempel för mycket information, kontinuerliga avbrott, svåra kundsituationer, för stor arbetsmängd och missförhållanden i arbetsgemenskapens växelverkan.

Åldrande har lagts till i lagändringen som en omständighet som ska beaktas i riskbedömningen. Lagändringarna betonar identifieringen av risker och olägenheter i anslutning till åldrande, så att arbetsgivaren kan genomföra de åtgärder som behövs för att förbättra arbetet och arbetsförhållandena och som arbetstagarnas säkerhet och hälsa förutsätter.

Den ändrade arbetarskyddslagen betonar arbetsgivarens skyldighet att kontinuerligt iaktta säkerheten i arbetsmiljön och arbetssätten samt arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsgivarna ska vidta individuella arbetarskyddsåtgärder enligt behov och beakta arbetstagarens personliga egenskaper, såsom ålder, språkkunskaper och de fysiska och psykosociala belastningsfaktorerna i arbetet.

Bestämmelserna om graviditetsskydd har kompletterats i arbetarskyddslagen genom att lägga till ett omnämnande av nyfödda och ammande arbetstagare, vilket understryker betydelsen av att skydda dem i arbetsmiljön.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar arbetsgivarnas skyldighet att iaktta lagens krav. Efterlevnaden av lagreformen övervakas bland annat genom arbetarskyddsinspektioner som behandlar psykosocial belastning, undervisning och handledning för arbetstagarna eller riskfaktorer som medför särskild fara för ohälsa.

Arbetarskyddsmyndigheten ger anvisningar och råd om tillämpningen av arbetarskyddsbestämmelserna på arbetsplatserna. Arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning på numret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller hälsa och säkerhet i arbetet. 

Nyckelord

Kontakter

Enhetschef Auli Oranen-Pyykönen, 0295 016 993, auli.oranen-pyykonen@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Länkar

Arbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum