Työterveyslaitos

Undersökning: Genom att coacha chefer kan man förbättra attityderna gentemot äldre arbetstagare

Dela
Coachning i kamratgrupp stärkte chefernas kompetens kring åldersmedvetet ledarskap och positiva attityder gentemot äldre arbetstagare. Bättre åldersmedvetet ledarskap stärkte också chefernas arbetsmotivation och arbetsengagemang.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande​​​​​​​ 9.6.2023

Kompetent åldersmedvetet ledarskap hjälper till att bevara arbetsplatsernas erfarna arbetstagare. I Finland har man under hela 2000-talet fäst uppmärksamhet vid att stödja arbetsförmågan hos äldre arbetstagare. Tidigare forskningsdata om metoder som kan stärka chefernas kunskaper i åldersmedvetet ledarskap finns emellertid inte. Arbetshälsoinstitutets projekt Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä (ungefär Närmaste chefen och arbetskarriären i ett åldrande arbetsliv) fokuserade på att utveckla åldersmedvetet ledarskap och ruska om attityderna till äldre i arbetslivet. 

– Enbart arbetsplatsernas praxis och verksamhetsprinciperär inte tillräckliga för att stödja äldre arbetstagare, säger specialforskare Mervi Ruokolainen.

– Vi behöver chefer som vill och kan stödja äldre arbetstagares arbetsförmåga och karriärer. 

Deltagande i coachningen motiverade chefer i sitt arbete 

I forskningsprojektet utvecklade man en resursorienterad gruppcoachning (Kokemus käyttöön työyhteisössä) och undersökte dess effekter på arbetsplatser i olika branscher. I coachningen funderade man tillsammans på chefernas förmåga att bemöta och stödja äldre arbetstagare. 

– Vi ville utmana cheferna som deltog i coachningen att fundera över sina egna åldersattityder och deras inverkan på hur arbetet leds på arbetsplatsen, berättar Ruokolainen. 

Coachningen stärkte deltagarnas kompetens kring åldersmedvetet ledarskap och positiva attityder gentemot äldre arbetstagare. Dessutom främjade coachningen chefernas motivation och välbefinnande i arbetet. Dessa faktorer påverkar sannolikt på längre sikt såväl chefernas beredvillighet att söka sig till och fortsätta i chefsuppdrag som kvaliteten på arbetstagarnas karriärer och längd. 

Coachningen gynnade särskilt chefer på arbetsplatser som inte hade praxis för åldersmedvetet ledarskap som beaktade de olika situationerna och behoven hos arbetstagare i olika åldrar. Därtill var fördelarna större för chefer inom den privata sektorn och lägre utbildade chefer. 

– Jag tror att coachningen sänker chefernas tröskel för att anställa äldre arbetstagare även på arbetsplatser inom den privata sektorn, säger Ruokolainen. 

Avgiftsfri gruppcoachning på arbetsplatser 

Den avgiftsfria gruppcoachningen kan nu användas på arbetsplatserna. På Arbetshälsoinstitutets webbplats finns forskningsprojektets material som kan användas av coacher och deltagare i när- och webbutbildning. 

– Det är bra att involvera chefer med särskild erfarenhet och yrkesbakgrund i coachningen. På så sätt får man många olika funderingar och perspektiv i gruppdiskussionerna, uppmuntrar Ruokolainen. 

Forskningsprojekt: Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä 

  • I forskningsprojektet utvecklades en coachning som riktar sig till chefer och stärker kompetensen kring åldersmedvetet ledarskap. Undersökningen utredde också coachningens inverkan på chefernas och deras arbetstagares arbetsmotivation och arbetshälsa. 
  • Coachningens inverkan testades i ett randomiserat fältexperiment på tio finländska arbetsplatser. 
  • Undersökningen finansierades av Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet samt arbetsplatserna 

Ytterligare information

Se också 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Kutsu: Mitä tutkimus kertoo vanhemmista työntekijöistä ja työurien pidentämisestä?18.9.2023 08:15:00 EEST | Kutsu

Työterveyslaitos järjestää Työpuntari-tilaisuuden perjantaina 27. lokakuuta Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla. Julkaisemme yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä poimintoja Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Lisäksi esittelemme ilmiöt, joiden vuoksi moni konkari jää liian aikaisin sivuun työelämästä. Luvassa on eri tutkimuksista nousevia ratkaisuja työurien pidentämiseen sekä näkökulmia konkareiden mahdollisuuksiin työelämässä.

Undersökning: Förebyggande och identifiering av irritationsastma kan rädda arbetsförmågan15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma har utarbetats konkreta anvisningar för företagshälsovården och arbetsplatser med hög risk om hur man kan identifiera, förebygga och behandla yrkesastma. Anvisningarna grundar sig på internationellt omfattande forskningsmaterial. I Finland exponeras uppskattningsvis tusentals arbetstagare för ämnen som kraftigt irriterar luftvägarna och som kan orsaka yrkesastma som i sin tur försämrar funktions- och arbetsförmågan samt livskvaliteten.

Tutkimus: Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen pelastaa työkyvyn15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen Ärsytysastma-hankkeessa on laadittu konkreettisia ohjeita työterveyshuolloille ja korkean riskin työpaikoille siitä, mikä auttaa ammattiastman tunnistamista, ehkäisyä ja hoitoa. Ohjeet perustuvat kansainvälisesti laajaan tutkimusaineistoon. Suomessa altistuu arviolta tuhansia työntekijöitä hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille, jotka voivat aiheuttaa toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua heikentävän ammattiastman.

Study: Prevention and identification of irritant-induced asthma protects work ability15.9.2023 08:30:00 EEST | Press release

The Irritant-induced Asthma project of the Finnish Institute of Occupational Health drew up practical guidelines that help occupational health services and high-risk workplaces identify, prevent and treat occupational asthma. The guidelines are based on internationally extensive research data. It is estimated that in Finland tens of thousands of employees are exposed to substances that cause significant irritation to the respiratory tract and can cause occupational asthma, which can decrease functional and work ability as well as quality of life.

Stöd för arbetsförmågan ska ges även i problemsituationer med inomhusluften14.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Frågor om arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften borde behandlas likadant som i andra situationer på arbetsplatsen. Frågan om arbetsförmågan borde tas upp till diskussion på ett objektivt och modigt sätt och i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetshälsoinstitutets experter har i samråd med representanterna för arbetsplatserna utarbetat en handlingsmodell för stödjande av arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften och anvisningar om hur modellen ska tillämpas på arbetsplatsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum