Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I fjol anlände cirka 2 200 kontakter i anslutning till trakasserier och belastning i arbetet.

Dela

Arbetarskyddsmyndigheten kontaktades sammanlagt cirka 2 200 gånger om trakasserier och belastning i arbetet 2022. Av dessa var 1 500 kontakter i anslutning till trakasserier och 900 till belastning. I några fall var det fråga om båda.

Det totala antalet kontakter har varit ungefär detsamma under de senaste åren. Andelen kontakter om belastning i arbetet har dock ökat.

I cirka 170 fall som gällde trakasserier gjorde arbetstagaren en skriftlig begäran om tillsyn, utifrån vilken inspektören bedömde om tillsynsåtgärder kan vidtas i ärendet. Drygt 70 begäranden om tillsyn framställdes om belastning i arbetet. I flera fall var det fråga om både trakasserier och belastning.

Närmare uppgifter framgår av arbetarskyddsmyndighetens färska rapport (pdf, på finska). Rapporten innehåller också fallbeskrivningar av tillsynen 2022. Rapporten publiceras senare även på svenska.

I nästan hälften av de övervakade fallen hade arbetsgivaren försummat sina skyldigheter

Det gjordes 59 inspektioner i anslutning till trakasserier. Vid inspektionerna övervakades särskilt om arbetsgivaren hade vidtagit åtgärder för att stoppa trakasserierna efter att ha fått kännedom om att arbetstagaren upplevt trakasserier som äventyrar hälsan.

I knappt hälften av inspektionerna i anslutning till trakasserier observerades att arbetsgivaren inte hade fullgjort sina skyldigheter enligt arbetarskyddslagen. Oftast hade arbetsgivaren inte vidtagit åtgärder efter att ha fått kännedom om de trakasserier som arbetstagaren upplevt. Det var typiskt att arbetsgivaren inte alls hade vidtagit åtgärder för att eliminera trakasserierna eller att åtgärderna för att få slut på trakasserierna konstaterades vara otillräckliga. Ofta hade arbetsgivaren inte alls utrett händelseförloppet eller hade utrett trakasserier med fördröjning eller bristfälligt. I vissa fall var det fråga om att arbetsgivaren själv hade betett sig osakligt.

I ungefär hälften av de övervakade fallen upptäcktes inga brister i arbetsgivarens verksamhet eller förhållandena på arbetsplatsen. I dessa fall konstaterade inspektören på basis av arbetsgivarens utredning att det inte var fråga om trakasserier som avses i arbetarskyddslagen.

Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att trakasserier kan och ska förebyggas på arbetsplatserna. "Klara rutiner för anmälan om osakligt bemötande och spelregler för gott beteende på arbetsplatsen förebygger uppkomsten av trakasserisituationer. Det är särskilt viktigt att cheferna utbildas i hanteringen av osakligt bemötande", betonar överinspektör Päivi Laakso vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder i belastande situationer

Det gjordes 30 inspektioner i anslutning till belastning i arbetet. Vid inspektionerna övervakades särskilt om arbetsgivaren hade iakttagit sin skyldighet att vidta åtgärder för att utreda belastningsfaktorerna i arbetet samt för att minska belastningen efter att arbetsgivaren hade fått kännedom om att arbetstagarens hälsa äventyras i arbetet. Vid ungefär hälften av inspektionerna observerades att arbetsgivaren inte hade fullgjort sina lagstadgade skyldigheter.

I flera fall var det fråga om att arbetsgivaren hade utrett orsakerna till arbetstagarens belastning bristfälligt. I en del fall ansågs att arbetsgivaren inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder trots att orsakerna till arbetstagarens belastning hade konstaterats vara belastningsfaktorer i arbetet som äventyrar hälsan. Det var typiskt att arbetsgivaren inte alltid hade vidtagit åtgärder i tid eller åtgärderna hade inte riktats mot de konstaterade skadliga belastningsfaktorerna. I många fall var det fråga om både trakasserier som arbetstagaren upplevt och belastning i arbetet.

"När ett ärende tas upp för behandling hos myndigheten är det ofta fråga om att det på arbetsplatsen är oklart hur och till vem man ska anmäla belastning. En annan typisk situation är att orsakerna till belastningen inte har utretts tillräckligt i samarbete med företagshälsovården. Att skapa verksamhetssätt är viktigt i hanteringen av belastningssituationer", konstaterar överinspektör Päivi Laakso.

Arbetarskyddsmyndigheten utför på myndighetsinitiativ inspektioner på arbetsplatserna av hanteringen av den psykosociala belastningen. Syftet med inspektionerna är att säkerställa att arbetsplatserna har metoder för att förebygga uppkomsten av skadlig belastning.

Vid inspektionerna behandlas också förekomsten av trakasserier och osakligt bemötande. Du kan läsa mer om myndighetsinitierad övervakning av psykosocial belastning i Arbetarskyddsförvaltningens årsberättelse för 2022.

Man kan ringa telefonrådgivningen anonymt

Arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9–15 på numret 0295 016 620. Man kan ringa telefonrådgivningen anonymt. En enskild arbetstagares ärende övervakas endast med arbetstagarens eget samtycke. Man kan också ge arbetarskyddsmyndigheten ett anonymt tips om trakasserier eller belastning som förekommer på arbetsplatsen.

Nyckelord

Kontakter

Päivi Laakso, överinspektör, tfn 0295 016 487, fornamn.efternamn@avi.fi Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Ulla Riikonen, överinspektör, tfn 0295 018 174, fornamn.efternamn@avi.fi Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Länkar

Arbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum