Kaakkois-Suomen ELY-keskus

ELY-keskus valvoo luvanvaraisten laitosten toimintaa

Jaa
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valvomia laitoksia on 235 vuonna 2023, niistä nk. direktiivilaitoksia on 62. Laitoksista 55 ovat velvollisia raportoimaan päästöistään Euroopan päästörekisteriin. Nyt uusimpaan valvontasuunnitelmaan voi tutustua ymparisto.fi-sivuillamme.
Metsäteollisuuden ympäristölupien noudattamista valvotaan ELY-keskuksessa.
Metsäteollisuuden ympäristölupien noudattamista valvotaan ELY-keskuksessa.

Valvonnan tavoitteet määritellään lainsäädännössä

Ympäristövalvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminnot, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista, noudattavat ympäristölainsäädäntöä sekä viranomaisten myöntämiä lupia ja määräyksiä.

Viranomaisluvissa ja ympäristölainsäädännössä on asetettu määräyksiä ja rajoituksia pilaantumisen ehkäisemisestä, jätehuollon järjestämisestä sekä tarkkailusta ja raportoinnista. Näiden noudattamisen sekä ympäristölle ja terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden käytön valvonta ovat keskeinen osa suunnitelmallista valvontaa. Myös kiertotalouden ja ilmastotietoisuuden edistäminen on tärkeä osa valvontaa.

ELY-keskus laatii valvontasuunnitelman alueelleen

Laki velvoittaa ELY-keskukset tekemään valvontasuunnitelman omalle alueelleen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen suunnitelma kattaa ympäristönsuojelulain, jätelain, kemikaalilain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan. Suunnitelman pohjalta tehdään valvontaohjelma luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja muusta säännöllisestä valvonnasta. Tarkastuskohteet ja -tiheys määritellään ympäristöriskien arvioinnilla. Kullekin valvottavalle kohteelle on nimetty vastuuvalvoja.

Ennakko- ja jälkivalvontaa

Ympäristövalvontaan sisältyy sekä ennakko- että jälkivalvontaa. Ennakkovalvonnalla
tarkoitetaan ympäristölupatarpeen arviointia ja lupahakemuksista aluehallintovirastolle (AVI) ja kunnille annettavia lausuntoja, osallistumista luvan käsittelyyn liittyviin tarkastuksiin ja neuvotteluihin sekä muutoksenhakua.

Jälkivalvonta on laillisuusvalvontaa ja se kohdistuu lupamääräysten tai muiden säännösten noudattamisen valvontaan. Vastuu luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan valvonnasta kuuluu ELY-keskukselle, jos toiminnan ympäristöluvan on myöntänyt tai ilmoituspäätöksen tehnyt aluehallintovirasto.

ELY-keskuksen tehtävänä on myös yleisen edun valvonta, mikä tarkoittaa yksityistä intressiä laajemman kokonaisuuden valvontaa. Yleisen edun valvoja edustaa kaikkia haitankärsijöitä ja tavoitteena on ympäristön- ja luonnonsuojelua koskevassa lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden turvaaminen.

Määräaikaistarkastusten lisäksi valvontaviranomainen tekee tarvittaessa muita tarkastuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteisiin, toiminnasta aiheutuviin poikkeuksellisiin päästöihin, raja-arvojen ylityksiin, toiminnan muutoksiin tai yleisöilmoituksiin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on kolme valvontaa edistävää valtakunnallista erikoistumistehtävää:

  • jätehuoltorekisterin hallinnointi ja ulkomaisten kuljettajien rekisteröinti,
  • kemilaalilain valvonnan kehittämistehtävät,
  • metsä- ja kemianteollisuuden ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät.

Mitä valvotaan?

Isoin kokonaisuus on ympäristönsuojelulain mukainen luvan- ja ilmoituksenvaraisten toimintojen valvonta.

Tämän lisäksi valvotaan jätelain noudattamista määräaikaistarkastusten yhteydessä. Lisäksi on tarkastettava säännöllisesti sellaiset laitokset ja yritykset, jotka harjoittavat jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä, joilla syntyy vaarallista jätettä, harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä, toimitaan jätteen välittäjänä tai toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja. Vuoden 2022 alussa jätehuoltorekisterissä oli Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella yhteensä 226 rekisteröityä jätteen kuljettajaa ja välittäjää.

Valvonta kattaa myös kemikaaleista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta annettujen säännösten noudattamista kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa (kemikaalilaki).

Merenkulun ympäristönsuojelulain tavoite on ehkäistä alusten tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista kieltämällä haitallisten aineiden päästäminen veteen ja ilmaan tai rajoittamalla tällaisten alueiden päästöjä. ELY-keskus valvoo toimialueellaan merenkulun ympäristönsuojelulain noudattamista, siltä osin kuin se koskee sataman jätehuollon suunnittelua, aluksista peräisin olevien jätteiden ja sedimenttien vastaanottolaitteita satamassa sekä sataman jätehuoltoa koskevia maksuja.

ELY-keskus osallistuu öljyn- ja kemikaalintorjunnan suunnitteluun sekä antaa öljy- ja kemikaalionnettomuustilanteissa tai niiden vaaratilanteissa torjuntaviranomaisille virka-apua. ELY-keskuksen tehtävänä on lisäksi ohjata ja sovittaa yhteen öljyvahingon jälkitorjuntatöitä, jos torjunta ulottuu useamman kunnan alueelle.

Lainvastainen toiminta velvoittaa toimenpiteisiin 

Jos valvonnassa havaitaan lain vastaista toimintaa, on valvontaviranomaisella velvollisuus ryhtyä toimiin havaitsemansa tilanteen oikaisemiseksi. Tilanteet pyritään ensisijaisesti korjaamaan toiminnanharjoittajan omaehtoisilla toimilla. Mikäli tilanne ei korjaannu kehotuksessa asetetussa määräajassa, valvontaviranomainen tekee hallintopakkopäätöksen. Hallintopakkomenettelyn tarkoituksena on saada lainvastainen tilanne palautettua lailliseksi. Valvontaviranomainen on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan lainvastaisuuksista poliisille esitutkintaa varten.

Vuoden 2022 tilastoja

Vuonna 2022 valvottavia laitoksia oli 243. Määräaikaistarkastuksia tehtiin 74. Kirjattuja häiriötilanteita oli 173 ja yleisöilmoituksia 53. Lausuntoja annettiin kunnille 11 ja aluehallintovirastolle 25, lisäksi hallinto-oikeuteen toimitettiin 6 vastinetta. Yhteydenottoja tuli lähinnä haju-, melu- ja pölyhaitoista. Suuri osa häiriöilmoituksista johtui runsaiden sateiden ja sulamisvesien aiheuttamista ongelmista viemäriverkostojen pumppaamoilla ja turvetuotannossa sekä häiriöistä teollisuus- ja energiantuotantolaitosten puhdistusprosesseissa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Rantala
P. 0295 029 277
s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Metsäteollisuuden ympäristölupien noudattamista valvotaan ELY-keskuksessa.
Metsäteollisuuden ympäristölupien noudattamista valvotaan ELY-keskuksessa.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22 (PL 1041)
45101 Kouvola

0295 029 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan kestävä ja elinvoimainen Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Työttömien määrä on noussut Kaakkois-Suomessa hieman vähemmän kuin koko maassa21.11.2023 08:16:39 EET | Tiedote

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun 2023 lopussa 14050 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä on noussut vuodentakaisesta kahdeksalla prosentilla (koko maa: +10 %). Lomautettuja oli Kaakkois-Suomessa 113 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömien määrä on noussut sekä vuodentakaisesta että edelliskuukaudesta suhteessa enemmän kuin kaikkien työttömien määrä. Yli 55-vuotiaiden työttömyys sen sijaan kehittyy kokonaistyöttömyyttä suotuisammin – edelliskuusta on laskua prosentin verran, ja edellisvuodesta on nousua vain puoli prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 12 prosentin verran, mutta osuus kaikista työttömistä on Kaakkois-Suomessa pienempi kuin koko Suomessa.

Työttömiä Kaakkois-Suomessa 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin24.10.2023 08:34:12 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun 2023 lopussa 13892 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysluvut ovat mittaushistorian neljänneksi matalimmat. Taustalla on lomautettujen määrän raju nousu; syyskuussa lomautettuja oli Kaakkois-Suomessa 230 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten, pitkäaikaistyöttömien, yli 50-vuotiaiden ja ulkomaalaisten työttömien määrät nousivat. Uusia avoimia työpaikkoja oli 25 prosenttia vuodentakaista vähemmän.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on mukana vuonna 2024 käynnistyvässä Suomen kaikkien aikojen suurimmassa EU-rahoitteisessa LIFE-luontohankkeessa20.10.2023 10:46:21 EEST | Tiedote

Priodiversity LIFE -hanke (2024–2031) on saanut 50 miljoonan euron rahoituksen EU:n Luonto LIFE -ohjelmasta. Hanke toteuttaa erityisesti EU:n biodiversiteettiohjelmaa, Suomen kansallista biodiversiteettistrategiaa ja Helmi-elinympäristöohjelmaa. Priodiversity LIFE on Suomen kaikkien aikojen suurin luontokatoa torjuva hanke, jossa on mukana suuri joukko Suomen luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimijoita. Hankkeen aikana kootaan parhaita käytäntöjä ja etsitään uusia rahoitusmuotoja luonnon turvaamiseksi. Hanke mahdollistaa ELY-keskuksiin mm. lukuisia työpaikkoja liittyen luonnon monimuotoisuuden edistämistehtäviin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme