Finanssivalvonta

Stresstestresultaten för de finländska bankerna har getts ut - bankernas motståndskraft god men en betydande konjunkturnedgång i omvärlden skulle tära på buffertarna

Dela

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat resultaten av de EU-omfattande stresstesterna och Finansinspektionen har prövat stresståligheten hos de banker som omfattas av dess direkta tillsyn. Stresstesterna visar att den finländska banksektorn skulle klara av en betydande konjunkturnedgång i omvärlden, men bankernas buffertar är dock begränsade. Det svaga makroekonomiska stresstestscenariot var denna gång exceptionellt strängt.

Stresstesterna av de finländska bankerna utfördes av Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska centralbanken (ECB) och Finansinspektionen. Stresstesterna omfattar åren 2023-2025 och består av ett basscenario och ett svagt makroekonomiskt scenario.

Av de finländska banker som omfattas av ECB:s direkta tillsyn deltog OP Gruppen och Nordea i stresstestet. I det svaga makroekonomiska scenariot sjunker Nordeas kärnprimärkapitalrelation (CET 1) med 3,3 procentenheter till 13,1 % och OP Gruppens med 5,5 procentenheter till 12,0 %. 

Samtidigt med EBA:s stresstester utförde ECB ett eget stresstest av de banker under sin direkta tillsyn som inte deltog i EBA:s stresstest. I detta stresstest deltog finländska Kommunfinans. EBA har publicerat noggrannare uppgifter om resultaten av Nordeas och OP Gruppens stresstest och ECB en del av Kommunfinans nyckeltal.

De mindre finländska bankernas kapitalbuffertar på rimlig nivå

Finansinspektionen utförde stresstestet i Finland för åtta banker och bankgrupper som på grund av sin mindre storlek omfattas av Finansinspektionens direkta tillsyn. Bankerna var Alisa Bank, Aktia, Oma Sparbank, POP Bankgruppen, S-Banken, Finlands Hypoteksförening, Sparbanksgruppen och Ålandsbanken.

Av resultaten framgår att kapitaltäckningen i de mindre finländska bankerna var i genomsnitt god också i det svaga makroekonomiska scenariot. Den genomsnittliga kärnprimärkapitalrelationen (CET 1) sjönk med 3,8 % till 11,4 % i det svaga scenariot. Det finns dock stora skillnader mellan bankerna. 

I basscenariot stärks bankernas kapitaltäckning. Bankernas resultat ökar främst tack vare det kraftigt växande räntenettot.

Stresstestet baserades på ett exceptionellt strängt svagt scenario och en gemensam metodologi

I stresstestet prövades hur en osannolik men möjlig kraftig konjunkturnedgång i omvärlden skulle påverka bankernas resultatförmåga och kapitaltäckning. I scenarierna ingick bland annat vissa nyckelvariabler som speglar den reala ekonomin och räntemarknaden. Basscenariot bygger på ECB:s och de nationella centralbankernas prognoser i december 2022. 

Det svaga makroekonomiska scenariot var denna gång exceptionellt strängt. Uppdelningen inom världsekonomin och en upprepning av coronapandemin antogs leda till störningar i produktionskedjorna och avmattning i den ekonomiska tillväxten. I scenariot krymper Finlands bruttonationalprodukt med 3,6 % under 2023 och 3,3 % under 2024 men växer igen 2025 (+1,0 %) Inflationen är hög samtidigt som den privata konsumtionen minskar, räntorna stiger och fastighetspriserna sjunker. 

I stresstesterna bedömer bankerna var för sig effekterna på basis av uppgifterna vid slutet av 2022 och i enlighet med gemensamma anvisningar och en gemensam metodologi. Beräkningarna innehåller dessutom förenklingar och begränsningar som i verkligheten inte skulle hålla streck. 

Tillsynsmyndigheterna utnyttjar stresstestresultaten i tillsynsprocessen. Den syftar till att säkerställa att kapitalbasen hos företagen under tillsyn är tillräcklig för att täcka väsentliga risker.

Se också

Kontaktuppgifter:

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Samu Kurri. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16. Fredag 28.7.2023 undantagsvis till kl. 21.

Nyckelord

Kontakter

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Andra språk

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

De svaga ekonomiska utsikterna försämrar den finansiella sektorns omvärld – riskerna ökar framför allt på fastighetsmarknaden12.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Den svaga ekonomiska tillväxten och osäkerheten i de ekonomiska utsikterna har hållit riskerna inom den finansiella sektorn i Finland på en hög nivå under början av året. Riskerna ökar framför allt på fastighetsmarknaden. Den finansiella sektorns starka soliditet skyddar mot de risker som den försämrade omvärlden medför.

Subdued economic outlook is weakening the financial sector's operating environment – real estate market risks particularly increasing12.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

Subdued economic growth and the uncertain economic outlook have kept the risks in the Finnish financial sector high in the first half of the year. Risks are increasing particularly in the real estate market. The financial sector's strong capital position provides protection against risks caused by the weakening operating environment.

Pohjola Försäkring Ab har meddelats en offentlig varning för försummelse att iaktta vissa bestämmelser om tidsfrister i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och bestämmelser om företagsstyrningssystemet7.9.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionen har meddelat Pohjola Försäkring Ab en offentlig varning. Bolaget har inte påbörjat utredningen av ersättningsärenden, meddelat beslut eller sänt de föreskrivna handlingarna till den behöriga besvärsinstansen inom de tidsfrister som anges i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Bolaget har inte heller haft tillräcklig intern kontroll över ersättningsverksamheten och rapporteringen eller sådana informationssystem som levererar tillräckligt tillförlitlig information om ersättningsverksamheten.

Pohjola Vakuutus Oy:lle julkinen varoitus laiminlyönneistä työtapaturma- ja ammattitautilain määräaikasäännösten ja hallintojärjestelmää koskevien säännösten noudattamisessa7.9.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta on antanut julkisen varoituksen Pohjola Vakuutus Oy:lle. Yhtiö ei ole aloittanut korvausasioiden selvittämistä, antanut päätöksiä eikä toimittanut säädettyjä asiakirjoja asianomaiselle muutoksenhakuelimelle työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetyissä määräajoissa. Yhtiöllä ei myöskään ole ollut riittävää korvaustoiminnan ja raportoinnin kattanutta sisäistä valvontaa eikä korvaustoiminnassa riittävän luotettavaa tietoa tuottaneita tietojärjestelmiä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum