Suomen ympäristökeskus

Sammandrag av den riksomfattande översikten över blågrönalger juni–augusti 2023: Varierande mängd blågrönalger både i sjöarna och till havs i somras

Dela

Under den gångna sommaren varierade algläget i takt med förändringarna i väderleksförhållandena. Blågrönalgernas blomningar började öka i och med det varma vädret efter midsommar. Observationernas topp uppnåddes vid sjöarna och kusten i mitten av juli. På öppna havet inleddes säsongen för blågrönalger i slutet av juni.

© Ilkka Lastumäki
© Ilkka Lastumäki

I sommar ingick cirka 240 observationsplatser i den riksomfattande uppföljningen av blågrönalger i insjöarna. I ungefär hälften av dessa observerades inga blomningar alls. Lite blågrönalger förekom åtminstone vid 95 observationsplatser, rikligt med alger på 24 observationsplatser och mycket rikligt på 8 observationsplatser. Vid kustområdenas cirka 100 observationsplatser observerades lite blågrönalger på 44, rikligt på 18 och mycket rikligt med alger på 2 platser. Dessutom har medborgarna under den gångna sommaren gjort över 2 300 observationer via Järvi-meriwiki och tjänsten vesi.fi, av vilka 70 procent var observationer av blågrönalger.

Blågrönalgläget i sjöarna och Östersjön har under den gångna sommaren varierat enligt väderleken. Den kyliga försommaren hejdade blågrönalgblomningarnas uppkomst och situationen var i huvudsak typisk för tidpunkten. Efter midsommar blev blågrönalgblomningarna kraftigare när vädret och vattnet blev varmare och toppen nåddes i mitten av juli. Efter mitten av juli var situationen huvudsakligen typisk för tidpunkten. I början av augusti höll det blåsiga och instabila vädret blågrönalgerna blandade med vattenpelaren. De kraftiga vindarna blandade näringsämnena som lagrats i sedimentet på nytt i vattenpelaren och dessutom sköljde de kraftiga regnen näringsämnen från avrinningsområdet till nytta för blågrönalgerna, vilket ledde till att blågrönalgernas ytblomningar ökade något i slutet av augusti.

Blomningar av blågrönalger förekom i näringsrika sjöar under sommaren i hela landet. I Östersjöns kustområden förekom blomningar av blågrönalger särskilt i södra och sydvästra kustområdet och i Skärgårdshavet.

Under sommaren 2023 observerades rikligt med blågrönalger i nästan hela Finska vikens öppna havsområde. Jämfört med de senaste åren började säsongen för blågrönalger en vecka tidigare än vanligt i Finska viken. I västra Finska viken observerades mest blågrönalger i slutet av juni. Från Helsingfors österut i Finska vikens öppna havsområde observerades blågrönalger på vidsträckta områden från juni till augusti. Även i Ålands hav gjordes observationer av blågrönalger redan från och med juni och vidare i slutet av augusti. I norra delen av huvudbassängen fanns de största förekomsterna av blågrönalger i slutet av juni. I Bottenhavet förekom en stor förekomst av blågrönalger från början av juli till början av augusti.

Riskprognosen för blågrönalgblomningarna realiserades

Riskbedömningen av blomningarna av blågrönalger som gjordes i början av juni baserade sig på näringssituationen under vintern och våren. Tillgången på fosfornäring förutspåddes vara stor i ett vidsträckt havsområde. I Östersjöns huvudbassäng och i Finska viken bedömdes risken för blomningar av blågrönalger vara hög och även i Bottenhavet förutspåddes blomningar av blågrönalger. Under den gångna sommaren förverkligades risken för blomning i stor utsträckning i de områden som uppgavs i prognosen.

I Bottenhavet har blomningarna av blågrönalg varit rikligare under de senaste åren än vad vinterns näringssituation har förutspått. Observationerna av blågrönalger i Kvarken har också ökat under de senaste åren. Det har skett förändringar i syre- och näringssituationen i Bottenhavet som har kunnat påverka arterna av blågrönalger och deras tillväxt. I fråga om förändringarna i Bottenhavets ekosystem behövs det fortfarande mer information som kan utnyttjas för att förutspå risken för blomning av blågrönalger.

Näringssituationen i Östersjöns huvudbassäng gynnar fortfarande förekomsten av blomningar av blågrönalg i en stor del av Östersjön. Särskilt fosforn håller risken för blomning hög. Utifrån förekomsten av blomningar av blågrönalg under enskilda år kan man dock inte dra slutsatser om utvecklingen av Östersjöns tillstånd, eftersom det framför allt är vädret under sommaren som avgör om de förekommer i riskområden.

null
Sammandrag av observationer av blågrönalger som har samlats i Järvi-meriwiki under juni–augusti och ytansamlingar tolkade utifrån satellitobservationer i öppna havsområden under sommarsäsongen. På kartan syns algläget som rikligast på observationsplatserna och i havsområdena. Observationer av blågrönalger: Järvi-meriwiki, riksomfattande uppföljning av blågrönalger och Sykes satellitobservationer. Färgskalorna i satellitobservationerna och observationsklassificeringen i Järvi-meriwiki motsvarar varandra. © Innehåller modifierade Copernicus-data och USGS Landsat-programmet data, Syke (2023).

SYKE följer upp förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd

Finlands miljöcentral SYKE följer upp förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd och publicerar i juni–augusti varje vecka en allmän översikt över blågrönalgläget i insjöarna och i havsområdena nära Finland. Observationen av blågrönalger fortsätter fram till slutet av september, men den riksomfattande veckorapporteringen upphör i slutet av augusti.

Den typiska förekomsttiden för blågrönalgblomningar är från månadsskiftet juni-juli till augusti. Under sensommaren sänker de svala nätterna i allmänhet yttemperaturerna i vattnen, vilket kan dämpa förekomsten av blomningar av blågrönalg. Även den minskade ljusmängden dämpar blågrönalgernas tillväxt. Rikliga blomningar av blågrönalger kan dock förekomma ännu i september och relativt svaga blomningar ännu i oktober-november. Om det finns tillräckligt med näringsämnen för blågrönalgerna kan blomningen fortsätta även under istäcket. När blågrönalgernas celler bryts ner frigörs färgpigmentet fykocyanin som kan färga vattnet och stränderna samt på vintern isråkar turkosa eller blåaktiga och bilda turkosa målarfärgsaktig massa på stränderna. Massan av blågrönalg som bryts ner kan också orsaka obehaglig lukt.

Den riksomfattande uppföljningen av blågrönalger har gjorts sedan 1998. SYKE genomför uppföljningen i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och de kommunala miljömyndigheterna. Även Finlands Rotary deltar i uppföljningen av blågrönalger för fjärde året i rad. Medborgarna kan delta i uppföljningen genom att skicka sina observationer via applikationen Havaintolähetti till Järvi-meriwiki eller via karttjänsten för blågrönalgläget på webbplatsen vesi.fi.

Information om blågrönalgsituationen i havsområdena nära Finland erhölls från satellitbilder, av Gränsbevakningsväsendet, havsforskningsfartyget Aranda, art-, biomassa- och pigmentmätningar av blågrönalger vid Utö havs- och atmosfärforskningsstation samt från kryssnings- och handelsfartyg med Alg@line-utrustning. Meteorologiska institutets havstjänst lämnade aktuell information om havsvattnets yttemperatur. Prognoserna för hur blågrönalgerna drev utarbetade SYKE i samarbete med Meteorologiska institutets havstjänster varje vecka. I år utnyttjades satellitobservationer förutom i havsområdena även i 62 sjöområden.

SYKE tackar alla som deltagit i observationerna av blågrönalger för det viktiga samarbetet!

Riksomfattande informationen om blågrönalger

Sommarens satellitobservationer finns i TARKKA-tjänsten

Utö havs- och atmosfärforskningsstation samt Alg@line-uppföljning

Nyckelord

Kontakter

Mer information om blågrönalglägetTelefon kl. 13.00–15.00

Insjöarna: tfn +358 50 5734 347 och +358 295 251 326

Östersjöns tillstånd: tfn +358 50 5693 297 och +358 295 251 314

Satellitobservationer: tfn. +358 50 4707 576 och +358 295 251 329, e-post: Eotuki@syke.fi

Bilder

Länkar

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum