Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Dags att agera! THL publicerade tolv metoder för att förebygga narkotikadödsfall

Dela

Det har blivit allt vanligare att personer provar och använder narkotika i Finland. Samtidigt har skadeverkningarna av användningen och narkotikadödsfallen ökat. Antalet dödsfall genom narkotikaförgiftning och dödsfall till följd av långvarig användning av narkotika har ökat under hela 2000-talet.

Särskilt oroväckande är ökningen av narkotikadödsfall bland unga under 25 år. Största delen av narkotikadödsfallen skulle gå att förhindra, då de är olyckshändelser i form av förgiftningar där en person dör efter att ha blandat läkemedelsopioider, alkohol och lugnande läkemedel.

"Det finns bevisligen effektiva metoder för att förebygga narkotikadödsfall och dessa bör utökas och stärkas ytterligare. Dessutom finns det ett brådskande behov av nya metoder i Finland, såsom utveckling av ett aktivitetsarmband som identifierar livlöshet på grund av överdos, så att ökningen av narkotikadödsfall kan minska", konstaterar Sanna Kailanto som är specialist vid THL.

Den färska publikationen är en fortsättning på publikationen Finlands modell för förebyggande av narkotikadödsfall – rekommendationer för att förebygga narkotikadödsfall, som kom 2022. Den nya publikationen innehåller bakgrundsinformation och en utvärdering av tolv teman och metoder för att förebygga narkotikadödsfall i Finland:

 1. Opioidsubstitutionsbehandling är en av de viktigaste, mest undersökta och mest effektiva metoderna vid behandling av opioidberoende. Det viktigaste målet för förebyggandet av narkotikadödsfall ska vara att förbättra tillgången till opioidsubstitutionsbehandling eftersom en stor del av dödsfallen sker utanför behandlingen. Psykosociala insatser bör erbjudas med opioidsubstitutionsbehandling och även för andra drogberoende enligt patientens individuella behov.
 2. Hälsorådgivning för personer som använder narkotika. Tillgången till hälsorådgivningstjänster ska göras så enkel som möjligt i hela Finland. Tjänsterna ska finnas tillgängliga på ett heltäckande och flexibelt sätt med beaktande av antalet personer med missbruksproblem och deras behov i olika områden.
 3. Brukarrum (central för förebyggande av narkotikaskador). För att kunna genomföra försök med övervakade brukarrum bör det stiftas en separat lag som möjliggör det. Försöket med brukarrum skulle ge viktig information om hur tjänsten påverkar narkotikadödsfallen och olägenheterna som orsakas av offentligt bruk av narkotika.
 4. Pilotförsök med naloxon som förs hem och tillhörande utbildning i första hjälpen. Naloxon borde vara mer tillgängligt i Finland och i samband med att tillgången ökar borde man utbilda såväl yrkesutbildade personer och personer som använder narkotika i att identifiera tecken på överdoser samt att ge första hjälpen vid en överdos. Det skulle i synnerhet vara bra att testa naloxonprogrammet i områden där opioidmissbruket är omfattande.
 5. Sänkning av tröskeln för att tillkalla hjälp. Det ömsesidiga förtroendet mellan myndigheter och människor som använder narkotika bör stärkas ytterligare för att tröskeln för att tillkalla hjälp ska kunna sänkas.
 6. Informationsutbyte. I Finland finns det ett behov av att förbättra och påskynda informationsgången mellan olika myndigheter, regioner och kommunala tjänsteleverantörer samt personer som använder narkotika. Finland borde inrätta en kanal för snabb informationsförmedling.
 7. Kampanjer. Kampanjerna ska riktas till olika målgrupper: personer som använder narkotika på ett problematiskt sätt, ungdomar under 25 år, personer som sporadiskt använder narkotika och personer som provar narkotika, beslutsfattare och yrkesutbildade personer samt allmänheten.
 8. Stärka samarbetet med polisen. Samarbetet mellan polisen, kommunerna, välfärdsområdena och tredje sektorn bör fördjupas ytterligare och göras mångsidigare. Vårdhänvisningen av personer som använder rusmedel och deras tillgång till hjälp ska stödas och främjas.
 9. Minskning av stigmat. Man måste fortsätta arbeta aktivt för att minska de felaktiga och negativa uppfattningarna om missbruksproblem, personer som använder narkotika och missbrukartjänster. Det är viktigt att minska de negativa attityderna och fördomarna mot personer som använder narkotika både inom social- och hälsovårdstjänsterna och i större utsträckning i hela samhället.
 10. . Bärbar teknologi. I Finland finns det ett behov av att inleda utveckling och forskning om en prototyp för bärbarteknologi som kan förebygga överdoser. Nya tekniska innovationer kan öppna upp betydande möjligheter att förebygga narkotikadödsfall i Finland.
 11. Analyseringtjänster för droger. Med hjälp av en tjänst som identifierar substanser skulle det vara möjligt att få kompletterande, detaljerad och aktuell information om den narkotika som finns på marknaden, vilket i sin tur skulle stöda andra övervakningsmetoder.
 12. Avkriminalisering av narkotikaanvändning. Avkriminalisering kan sänka tröskeln för att söka och tillkalla hjälp när de som är närvarande vid en överdos inte får några straffrättsliga påföljder. Dessutom skulle det bli lättare att testa och införa flera nya tjänster och metoder, såsom brukarrum och en tjänst som identifierar substanser.

Utöver dessa har expertgruppen för förebyggande av narkotikadödsfall (HEAR) valt att prioritera förebyggande av narkotikadödsfall bland unga och främjande av delaktighet bland personer som använder narkotika och personer som återhämtar sig från narkotikaanvändning. Det är särskilt viktigt att involvera personer som använder narkotika i diskussioner och lösningar om deras välfärd för att minska antalet narkotikadödsfall.

Mer information

Finlands modell för förebyggande av narkotikadödsfall. Åtgärdsförslag och anvisningar för det praktiska genomförandet (på finska).

Expertgruppen för förebyggande av narkotikadödsfall (HEAR) (på finska).

Sanna Kailanto
specialist
tfn 029 524 8856

Inari Viskari

expert
tfn 029 524 7909

e-post: fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Yhä useampi vanhuspalveluyksikkö ylittää jo lakisääteisen henkilöstömitoituksen – palvelujen rakenne kuitenkin nopean muutoksen tarpeessa26.9.2023 02:00:00 EEST | Tiedote

Vanhuspalvelujen toimintayksiköistä 89 prosenttia ylsi lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen toukokuussa 2023, selviää THL:n seurantatiedoista. Vanhuspalvelulain mukainen henkilöstön vähimmäismitoitus 0,65 työntekijää asiakasta kohden tuli voimaan 1.4.2023. Henkilöstömitoitus on merkittävästi noussut toimintayksiköissä kahden ja puolen vuoden aikana. Nyt moni yksikkö (40 %) ylittää jo 0,7 mitoituksen. ”Toukokuun seurannassa joka kymmenes toimintayksikkö ei saavuttanut lakisääteistä henkilöstömitoitusta. Näistä kuitenkin valtaosa on jo hyvin lähellä lakisääteistä mitoitusta ja ne ovat saavuttaneet vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden”, sanoo THL:n johtava tutkija Hanna Alastalo. THL seuraa lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutumista puolivuosittain erilliskyselyllä. Seurannassa yksiköt tallentavat itse työtuntitietonsa ja asiakasmäärän THL:n tietokantaan. Yksiköt vastaavat annettujen tietojen oikeellisuudesta. THL laskee tallennetuista työaikatiedoista mitoituksen vanhuspalve

Tutkimus: vangeilla on Suomessa useita samanaikaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, kuten päihdehäiriöitä, infektiotauteja ja yksinäisyyttä21.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Vangeille on Suomessa kasaantunut muuta väestöä enemmän monia samanaikaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Heillä on pitkäaikaisia sairauksia enemmän kuin koko väestöllä, ja päihdeongelmat ovat vankien keskuudessa hyvin yleisiä. Päihteiden käytöstä on yhdeksälle vangille kymmenestä tullut jossain vaiheessa elämää ongelmallista ja monella edennyt riippuvuudeksi. Noin neljännes vangeista on sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkäyttäjiä myös vankilan ulkopuolella.

Enkäten Hälsa i skolan 2023: Barn och unga belastas av många faktorer – viktigt med tydliga vardagsrutiner och att få hjälp i tid21.9.2023 02:00:00 EEST | Tiedote

Enligt färska resultat från enkäten Hälsa i skolan uppger en stor del av barnen och de unga att de mår bra, är nöjda med sina liv och har en bra vardagsrytm. Men en del av välbefinnandet belastas av många olika faktorer, exempelvis sjukdom, ångest, mobbning eller social fobi, som kan ha många bakomliggande faktorer. För att förbättra situationen krävs åtgärder av både skolan och elevhälsotjänsterna.

Kouluterveyskysely 2023: lapsia ja nuoria kuormittavat monet tekijät – selkeät arkirutiinit ja ajoissa saatu apu on tärkeää21.9.2023 02:00:00 EEST | Tiedote

Kouluterveyskyselyn tuoreiden tulosten mukaan suuri osa lapsista ja nuorista voi hyvin, on tyytyväinen elämäänsä ja arkirytmi on kunnossa. Mutta osan hyvinvointia kuormittavat monet erilaiset tekijät, kuten sairastelu, ahdistuneisuus, kiusaaminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko, joiden taustalla voi olla monia erilaisia tekijöitä. Tilanteen korjaaminen vaatii toimia sekä kouluyhteisöltä että opiskeluhuoltopalveluilta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum