Finanssivalvonta

Pohjola Försäkring Ab har meddelats en offentlig varning för försummelse att iaktta vissa bestämmelser om tidsfrister i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och bestämmelser om företagsstyrningssystemet

Dela

Finansinspektionen har meddelat Pohjola Försäkring Ab en offentlig varning. Bolaget har inte påbörjat utredningen av ersättningsärenden, meddelat beslut eller sänt de föreskrivna handlingarna till den behöriga besvärsinstansen inom de tidsfrister som anges i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Bolaget har inte heller haft tillräcklig intern kontroll över ersättningsverksamheten och rapporteringen eller sådana informationssystem som levererar tillräckligt tillförlitlig information om ersättningsverksamheten.

Syftet med de tidsfrister som anges i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är att påskynda handläggningen av ersättningsärenden och meddelandet av beslut samt förbättra förverkligande av ändringssökandenas rättsskydd. Syftet med företagsstyrningssystemet är att säkerställa att bolaget leds enligt sunda och försiktiga affärsprinciper och att dessa principer ska iakttas i bolagets verksamhet.

Pohjola Försäkring Ab har i en längre tid och i betydande utsträckning försummat att iaktta vissa bestämmelser om tidsfrister i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Mellan april 2020 och maj 2021 och mellan januari och november 2022 har bolaget vid flera tillfällen försummat att påbörja utredningen av ersättningsärenden utan dröjsmål och senast inom sju vardagar efter det att ärendet väcktes. Vidare har bolaget under 2019–2022 vid flera tillfällen försummat att meddela föreskrivna beslut utan dröjsmål och senast inom 30 dagar efter att ha fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet. Dessutom har bolaget mellan januari 2019 och mars 2021 i flera besvärsärenden underlåtit att sända de föreskrivna handlingarna till besvärsinstansen inom 30 dagar efter det att besvärstiden har gått ut, eller i ärenden som förutsatte tilläggsutredning, senast 60 dagar efter det att besvärstiden har gått ut. Under 2019–2022 har bolaget också försummat att iaktta bestämmelser i försäkringsbolagslagen och i kommissionens förordning (EU) 2015/35, då det inte har haft tillräcklig intern kontroll över ersättningsverksamheten och rapporteringen i anslutning till lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och inte heller haft informationssystem som skulle ha levererat tillräckligt tillförlitlig information om iakttagande av två tidsfrister.

I det aktuella ärendet tillämpliga bestämmelser har det inte stadgats att en påföljdsavgift kan påföras i stället för offentlig varning. Finansinspektionen har meddelat Pohjola Försäkring Ab en offentlig varning för försummelserna. Beslutet om offentlig varning har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från att ha tagit del av beslutet. Information om huruvida beslutet har vunnit laga kraft finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschef Janne Häyrynen.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Se också

Nyckelord

Kontakter

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Andra språk

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

De svaga ekonomiska utsikterna försämrar den finansiella sektorns omvärld – riskerna ökar framför allt på fastighetsmarknaden12.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Den svaga ekonomiska tillväxten och osäkerheten i de ekonomiska utsikterna har hållit riskerna inom den finansiella sektorn i Finland på en hög nivå under början av året. Riskerna ökar framför allt på fastighetsmarknaden. Den finansiella sektorns starka soliditet skyddar mot de risker som den försämrade omvärlden medför.

Subdued economic outlook is weakening the financial sector's operating environment – real estate market risks particularly increasing12.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

Subdued economic growth and the uncertain economic outlook have kept the risks in the Finnish financial sector high in the first half of the year. Risks are increasing particularly in the real estate market. The financial sector's strong capital position provides protection against risks caused by the weakening operating environment.

IMF gav ut en rapport om bekämpningen av penningtvätt i de nordiska och baltiska länderna – tillsynen kan effektiviseras genom ökning av gränsöverskridande informationsutbyte4.9.2023 15:25:00 EEST | Tiedote

Internationella valutafonden (IMF) har på de nordiska och baltiska ländernas begäran analyserat hot och sårbarheter i regionen som härrör från penningtvätt och finansiering av terrorism. IMF föreslår utveckling av den nationella riskanalysen och tillsynsmyndigheternas riskanalys huvudsakligen genom att förbättra analysen av gränsöverskridande betalningar. Dessutom finns det utrymme för en effektivare användning av olika informationskällor vid identifieringen av högriskländer för penningtvätt.

IMF julkaisi arvion Pohjoismaiden ja Baltian maiden rahanpesun torjunnasta – valvontaa mahdollista tehostaa lisäämällä rajat ylittävää tiedonvaihtoa4.9.2023 15:25:00 EEST | Tiedote

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on analysoinut Pohjoismaiden ja Baltian maiden pyynnöstä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen aiheuttamia uhkia ja haavoittuvuuksia alueella. IMF ehdottaa kansallisen riskiarvion ja valvojien riskiarvion kehittämistä pääosin uudistamalla rajat ylittävien maksujen analyysiä. Lisäksi eri tietolähteitä voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin rahanpesun kannalta korkeariskisten maiden tunnistamisessa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum