Finanssivalvonta

Vaisut talousnäkymät heikentävät finanssisektorin toimintaympäristöä – erityisesti kiinteistömarkkinoiden riskit kasvussa

Jaa

Vaisu talouskehitys ja talousnäkymien epävarmuus ovat pitäneet Suomen finanssisektorin riskit korkeana alkuvuonna. Erityisesti kiinteistömarkkinoiden riskit ovat kasvussa. Finanssisektorin vahva vakavaraisuus tuo suojaa heikkenevän toimintaympäristön tuomilta riskeiltä.

Vaisu taloustilanne ja epävarmuus heikensivät Suomen finanssisektorin toimintaympäristöä vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Suomen bruttokansantuote supistui toisella neljänneksellä 0,4 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Myös yritysten uudet tilaukset vähenivät ja konkurssien määrä kasvoi samalla, kun elinkustannusten ja yleisten viitekorkojen nousu heikensi kuluttajien ostovoimaa. Lisäksi työttömyys ja lomautukset lisääntyivät, kuluttajien luottamus pysyi matalalla tasolla ja elinkeinoelämän suhdannenäkymä synkkänä.

Heikko suhdannekehitys yhdessä nousevien hoito-, korjaus-, rakennus- ja rahoituskustannusten kanssa koetteli tuntuvasti kiinteistö- ja rakennusalaa. Samalla toimialan tuotot ovat olleet paineessa, kun rakennettujen asuinkiinteistöjen kauppa on hiljentynyt ja kilpailu vuokralaisista heikentää vuokrankorotusmahdollisuuksia. Laskevat kiinteistöhinnat, kaupankäynnin vaimeus ja markkinoiden epävarmuus kohottavat finanssisektorin luotto-, sijoitus- ja likviditeettiriskejä.

– Finanssisektorilla on huomattavia altistumia asunto- ja kiinteistömarkkinoille. Lisäksi kotitalouksien ja yritysten velanmaksukyky on heikentynyt ja varhaisia merkkejä luottoriskien kasvusta on havaittavissa. Riutuva talouskehitys ja epävarmuus tulevasta pitävät riskit jatkossakin koholla. Parhaiten finanssisektorin häiriönsietokykyä ylläpitävät vahva vakavaraisuus, huolellinen riskienhallinta sekä rahoitusmarkkinoiden vakautta tukevat sääntely- ja viranomaisvaatimukset ja niiden noudattaminen, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa toteaa.

Finanssivalvonta kiinnittää kiinteistöriskeihin erityistä huomiota valvonnassaan tänä vuonna. Luottoriskien, mukaan lukien kiinteistösektorin, valvonta on yksi pankkivalvonnan painopistealueista, ja vakuutus- ja eläkesektorin valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota kiinteistösijoitusten arvostukseen ja arvostuskäytäntöihin. Rahastojen likviditeetinhallinta ja arvonmääritys ovat puolestaan olleet rahastovalvonnan painopistealueita jo muutaman vuoden ajan. Finanssivalvonta teki aiemmin tänä vuonna teema-arvion avointen kiinteistörahastojen maksuvalmiuden stressitestauksesta.

Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi vahvana ja korkokate jatkoi kasvuaan – merkkejä luottoriskien kasvusta kiinteistö- ja rakennusalan luotoissa

Pankkisektorin vakavaraisuus parani hieman vuoden 2023 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana. Sektorin ydinvakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 17,4 % (12/2022: 17,2 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde 20,9 % (12/2022: 20,6 %). Korkokate jatkoi edelleen voimakasta kasvuaan ja pankkisektorin liiketulos parani selvästi edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liiketuloksen merkittävää parannusta selitti korkokatteen kasvun ohella myös maltilliseksi jäänyt kulujen kasvu sekä vertailujaksolle ajoittuneet kertaluonteiset kulukirjaukset.

Pankkisektorin järjestämättömät saamiset suhteessa luottokantaan pysyivät alhaisella tasolla, vaikka kotitalousluottojen osalta on nähtävissä pientä kasvua. Suomen pankkisektorin järjestämättömät saamiset ovat kuitenkin edelleen Euroopan matalimpien joukossa. Luottojen siirtymät arvonalentumisvaiheiden välillä viestivät jo selvemmin luottoriskien kasvusta niin kotitalous- kuin yrityslainoissa. Kiinteistömarkkinoiden kohonneet riskit ovat näkyneet luottoriskien kasvuna etenkin kiinteistö- ja rakennussektorille myönnetyissä luotoissa. Suomen pankkisektori on hyvin kytkeytynyt kiinteistömarkkinoiden kehitykseen, sillä asuin- ja liikekiinteistövakuudelliset luotot kattavat lähes 60 % pankkien kotitalous- ja yritysluottokannasta. Suomalaispankkien likviditeettitilanne on pysynyt vakaana.

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste säilyi ennallaan

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste (126,9 %) pysyi lähes ennallaan 3,1 prosentin sijoitustuoton ollessa lähellä vastuuvelan tuottovaatimusta (3,2 %). Sijoitusvarallisuuden arvon muutokseen vaikutti osakkeiden ja korkosijoitusten positiivinen tuotto. Epälikvidien sijoituskohteiden, kuten pääomasijoitusten, kiinteistösijoitusten ja hedge-rahastosijoitusten suhteellisen osuuden kasvu pysähtyi alkuvuonna ja niiden osuus oli 44 %. Kiinteistösijoituksia työeläkelaitoksilla on noin 13 % suhteessa kaikkiin sijoituksiin. Pääosa kiinteistösijoituksista on suoria kiinteistöomistuksia kotimaassa. Riskiperusteinen vakavaraisuusasema heikkeni kasvaneen riskinoton takia tasolle 1,6 (12/2022 1,7). Työeläkelaitosten stressikestävyys osakeshokkeja vastaan on edelleen kohtuullisella tasolla.

Työeläkesektorin palkkasumman kasvu jatkui alkuvuonna, mutta hitaammin kuin eläkemaksujen kasvu. Suunnan ennustetaan jatkuvan samanlaisena myös tulevina vuosina. Palkkasummaan perustuvien vakuutusmaksujen ja eläkemaksujen välinen erotus, vuositasolla 2023 noin 800 miljoonaa euroa, sekä hoitokulut pystytään todennäköisesti silti lähivuosina kattamaan pääosin sijoitusomaisuudesta saatavilla kassavirroilla.  

Henkivakuutussektorin vakavaraisuus vahvistui hieman

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuussuhde kasvoi vuoden 2022 lopusta ja oli 261,4 % (12/2022: 256,9 %) eli vahvalla tasolla. Vakavaraisuutta paransi vakavaraisuuspääomavaatimuksen lievä lasku, jota selitti yhtiöiden sijoitusjakauman muutos vähäriskisempään suuntaan.

Sektorin sijoitustuotot olivat vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana 2,4 %. Tuottoa saatiin osake- ja korkosijoituksista, mutta kiinteistösijoitukset olivat hieman tappiollisia. Vuokratuotot tasoittivat kiinteistöjen arvonlaskun aiheuttamia tappioita. Kiinteistösijoituksia on henkivakuutussektorilla noin 9 % suhteessa kaikkiin sijoituksiin.

Henkivakuutuksen maksutulo laski lievästi vuoden takaisesta säästöhenkivakuutusmyynnin supistumisen vuoksi. Maksetut korvaukset eivät kokonaisuutena nousseet, mutta yksityisasiakkaiden takaisinostoissa oli kuitenkin selvää kasvua.

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus heikkeni hieman

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuussuhde oli 278,1 % (12/2022: 301,6 %). Vakavaraisuutta heikensi osakkeiden markkinahintojen noususta johtunut pääomavaatimuksen kasvu. Vakavaraisuus pysyi kuitenkin hyvänä, koska pitkät korot eivät muuttuneet merkittävästi alkuvuonna ja pitkäaikaisten vakuutusvastuiden markkina-arvo pysyi vuoden 2022 lopun erittäin matalla tasolla. Oma varallisuus kasvoi hieman sijoitustuottojen ansiosta ja oli korkeimmalla tasollaan Solvenssi II -sääntelyn aikana.

Tammi-kesäkuun sijoitustuotot olivat 2,6 %. Parhaat tuotot saatiin osakesijoituksista, kiinteistösijoitusten tuotot sen sijaan heikkenivät selvästi. Kiinteistösijoitusten osuus sijoituksista on noin 14 % vahinkovakuutussektorilla. Korvauskulujen kasvu heikensi vakuutusliiketoiminnan kannattavuutta. Eniten korvauksia maksettiin ajoneuvo-, omaisuus- ja sairauskuluvakuutuksista.

Lisätietoja antaa

Samu Kurri, osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi.

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Liitteet

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 31.3.2024: Fortsatt stark kapitaltäckning och solvens i Finlands finansiella sektor trots osäker omvärld13.6.2024 10:40:00 EEST | Tiedote

Finlands ekonomi vände från recession till mycket svag tillväxt i början av året, men den finansiella sek­torns omvärld präglas fortfarande av osäkerhet. Trots det svaga ekonomiska läget är kapitaltäckningen inom banksektorn fortfarande stark, fastän andelen krediter med en betydligt förhöjd kreditrisk ökat både inom hushålls- och företagskrediter. Arbetspensionsanstalternas solvensnivå stärktes under det första kvartalet, medan liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens försvagades något. Det geopolitiska läget är fortfarande spänt och ränteutsikterna är osäkra, vilket ökar riskerna i den finansiella sektorn.

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2024: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana epävarmassa toimintaympäristössä13.6.2024 10:40:00 EEST | Tiedote

Suomen talous kääntyi taantumasta hyvin vaisuun kasvuun alkuvuonna, mutta epävarmuus leimaa yhä finanssisektorin toimintaympäristöä. Heikosta taloustilanteesta huolimatta pankkisektorilla vakavaraisuus on säilynyt vahvana, vaikka sekä kotitalous- että yritysluotoissa luottoriskiltään merkittävästi kohonneiden luottojen osuudet ovat olleet kasvussa. Työeläkelaitosten vakavavaraisuusaste vahvistui ensimmäisellä neljänneksellä, mutta henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä se heikkeni hieman. Geopoliittinen tilanne on pysynyt jännitteisenä ja korkonäkymät epävarmoina, mikä lisää finanssisektorin riskejä.

Financial sector's capital position as at 31 March 2024: Finnish financial sector’s solvency remained strong in an uncertain operating environment13.6.2024 10:40:00 EEST | Press release

The Finnish economy moved from recession to very sluggish growth in the early months of the year, but the financial sector's operating environment is still marked by uncertainty. Despite the weakness of the economy, the banking sector's capital position has remained strong, although in both household and corporate credit the share of stage 2 loans has been growing. The solvency ratio of employee pension institutions strengthened in the first quarter, but that of life and non-life insurance companies weakened slightly. Geopolitical tensions remain and the outlook for interest rates is uncertain, which increases the financial sector’s risks.

Finansinspektionen utredde tillgången på grundläggande banktjänster - inga betydande ändringar i tillgången eller prissättningen jämfört med tidigare12.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Kundernas rätt till lagstadgade grundläggande banktjänster tillgodoses i huvudsak bra i Finland. Enligt Finansinspektionens bedömning var tillgången till grundläggande banktjänster fortfarande bra och priserna i huvudsak skäliga 2023. Uppgifterna i utredningen baserar sig på situationen vid årsskiftet den 31 december 2023.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye