Säteilyturvakeskus (STUK)

Strålsäkerhetscentralen erbjuder expertstöd till EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap

Dela

Strålsäkerhetscentralen (STUK) bär det internationella huvudansvaret för att tillhandahålla EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap ERCC expertstöd med anknytning till radiologiska och nukleära hot fram till slutet av januari 2024. I praktiken innebär ansvaret att ERCC kan be STUK om expertstöd för bedömning av internationellt betydande strålningshändelser och deras konsekvenser.

ERCC (Emergency Response Coordination Centre) är ett europeiskt centrum för samordning av katastrofberedskap i Bryssel som är verksamt dygnet runt och styr och samordnar räddningsinsatser inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism vid större olyckor och katastrofer. Civilskyddsmekanismen omfattar även olyckor i kärnkraftverk och andra risksituationer med anknytning till radioaktiva ämnen.

Expertstödet som STUK erbjuder ERCC grundar sig på EAHSP-RN-serviceprojektet som lanserades våren 2022 och finansieras av Europeiska kommissionen. Inom projektet erbjuder ett europeiskt konsortium under ledning av det belgiska kärnforskningscentret expertstöd till ERCC för strålningshot och nukleära hot. Utöver STUK och det belgiska kärnforskningscentret omfattar konsortiets medlemmar Meteorologiska institutet, det kungliga meteorologiska institutet i Belgien och konsultbyrån ENCO som är specialiserad bland annat på strål- och kärnsäkerhet. Projektet fortsätter fram till april 2024.

”EAHSP-RN-projektet följer strålningshot och nukleära hot globalt och bedömer deras inverkan på människor och miljö. Det viktigaste i erbjudandet av expertstöd är att reagera vid rätt tidpunkt och kunna tydligt kommunicera till ERCC vilka strålnings- och nukleära hot som är verkliga anledningar till oro, vilka konsekvenserna kan vara och hur långt de sträcker sig i både tid och rum”, berättar STUKs Aapo Tanskanen, ledande sakkunnig inom internationellt samarbete.

Kriget i Ukraina ökar risken för strålningsolyckor

Anfallskriget i Ukraina som Ryssland inledde i februari 2022 har ökat beredskapen för CBRN-situationer (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot) i Europa. Redan våren 2022 stödde STUK ERCC i bedömningen av strålningsläget i Ukraina. Utöver experthjälp skickade STUK hjälp till Ukraina i form av utrustning.

EAHSP-RN-serviceprojektet fortsätter att noggrant övervaka situationen i Ukraina. STUKs experter förbereder lägesbedömningar för ERCC om de viktigaste observationerna och förändringarna med tanke på strålsäkerheten i Ukraina. STUKs insats är viktig i bedömningen av eventuella nya och förändrade situationer och för att skapa en förståelse för situationen.

”Lägesbilden av strål- och kärnsäkerheten i Ukraina bygger på information som erhållits genom samarbetsnätverket. Uppgiften är utmanande eftersom situationen ständigt förändras, det är svårt att få tag på säker information och dessutom cirkulerar mycket desinformation. Trots osäkerheten är lägesbedömningsarbetet viktigt. Till exempel baserades EU:s beslut i slutet av augusti 2022 att leverera fem miljoner jodtabletter till Ukraina delvis på den lägesbild som sammanställts av ERCC”, fortsätter Aapo Tanskanen.

Utöver expert- och utrustningsstöd omfattar ERCC-stödprojektet tillhandahållande av utbildning och övningar förknippade med strålsäkerhet för ERCC:s personal. Under den kommande hösten ordnas en övning gällande nödsituationer med strålrisk, där STUK ansvarar för utvecklingen av övningsscenariot. Övningen syftar till att säkerställa att det sätt som överenskommits med ERCC om att starta övervakningen av en situation förknippad med radiologiska och nukleära hot fungerar som planerat.

Kontakter

Ledande sakkunnig Aapo Tanskanen, tfn 09 75 988 574
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Länkar

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUKissa oli vuoden 2022 alussa yhteensä 336 työntekijää. Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser. I början av 2022 hade STUK sammanlagt 336 anställda. Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation. At the beginning of 2022 STUK had 336 employees.

Andra språk

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK assesses the safety of small nuclear power plants together with the French and Czech authorities26.9.2023 12:55:00 EEST | Press release

The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), together with the nuclear safety authorities of France and the Czech Republic (SÚJB and ASN), has assessed the safety solutions designed for small nuclear reactors (SMR). The assessment was carried out for the purposes of future licencing procedures and it was not related to licencing the assessed reactor in Finland or other countries.

STUK bedömer säkerheten vid små kärnkraftverk tillsammans med franska och tjeckiska myndigheter26.9.2023 12:55:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har tillsammans med strål- och kärnsäkerhetsmyndigheterna i Frankrike och Tjeckien (ASN och SÚJB) bedömt de säkerhetslösningar som utformats för en liten modulär kärnreaktor (SMR). Bedömningen sökte lärdomar för eventuella framtida tillståndsförfaranden och var inte relaterad till beviljande av tillstånd för den bedömda reaktorn i Finland eller något annat land.

Över 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på arbetsplatser18.9.2023 11:31:30 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde radonhalten på 700 arbetsplatser i Finland 2019–2020. Syftet med studien var att få kunskap om de radonhalter som finländska arbetstagare exponeras för. Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Därför är det viktigt att arbetsgivarna att utför lagstadgade radonmätningar på arbetsplatserna för att identifiera och kunna begränsa exponeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum