Suomen ympäristökeskus

Miljöskadliga stöd bedömdes – orsakandet av naturförlust bör identifieras i beskattningen

Dela

Genom att slopa statens ekonomiska stöd för verksamhet som förstör miljön kan man både förbättra miljöns och statsfinansernas tillstånd. Rapporten Miljöskadliga stöd i Finland. En översikt av stöd som påverkar klimatet och biologisk mångfald (på finska) som Finlands miljöcentral publicerat idag går igenom utvecklingen av bedömningsmetoderna för miljöskadliga stöd och bedömt de skadliga effekterna av stöden särskilt på klimatet och den biologiska mångfalden.

© Adobe Stock
© Adobe Stock

I rapporten identifierades endast några få direkta stöd inom energi- och trafiksektorerna som är skadliga för klimatet eller den biologiska mångfalden: det regionala transportstödet, stöden för flygverksamhet och stödet för arbetskraftskostnader för handelsfartyg. Direktstöd innebär egentliga penningöverföringar från den offentliga sektorn till företag och hushåll. Direktstöden är skadliga för miljön om det orsakas mer olägenheter på grund av stödet än utan det.

Även arealbaserade jordbruksstöd kan anses vara skadliga för miljön om de ökar röjningen av åkrar och ineffektiv användning av befintliga åkrar. Skogsbruksstöden har utvecklats i en mindre skadlig riktning, men de innehåller fortfarande element som potentiellt är skadliga för miljön.

”Det är utmanande att granska jordbruksstöden, eftersom de bildar en omfattande helhet och jordbruket har både positiva och negativa miljökonsekvenser”, säger specialforskare Sampo Pihlainen vid Finlands miljöcentral.

En del av de merkostnader som utsläppshandeln orsakar ersätts numera till energiintensiva industribranscher med elektrifieringsstöd. Elektrifieringsstödet är en lindrig förbättring jämfört med det tidigare kompensationsstödet för indirekta kostnader inom utsläppshandeln. En förutsättning för att få stöd är att stödet åtminstone delvis används för utsläppsminskningar, men detta villkor och övervakningen av det bör skärpas. Stöden för förnybar energi är nyttiga med tanke på klimatet, men i stödvillkoren borde man bättre än i nuläget beakta till exempel markanvändningens miljöolägenheter och effekter för den biologiska mångfalden.

Skattefrihet för trädbränslen det viktigaste skattestödet som är skadligt för klimatet och den biologiska mångfalden

Med skattestöd avses en beskattning som är lägre än jämförelsenivån. Det är svårare att identifiera skattestödens belopp och storlek än direktstöden, eftersom jämförelsenivån i olika bedömningsmetoder bestäms på olika sätt.

I Finlands miljöcentrals färska rapport om att identifiera skattestöd som är skadliga för klimatet utnyttjade man metoden för effektiv CO2-utsläppsstyrning för första gången i Finland. Forskarna ansåg att denna metod var mest motiverad, eftersom jämförelsenivån i den är det ekonomiska värdet av klimatolägenhetens omfattning. Om skattenivån är lägre än olägenhetens värde är det fråga om ett skattestöd som är skadligt för miljön. Rapportens upphovsmän rekommenderar att man vid identifieringen av skadliga skattestöd i större utsträckning beaktar miljöolägenheter såsom naturförlust, som för närvarande inte beskattas alls.

När man kartlade skattestöden för energi- och trafiksektorn gick det fram att priset som skapas av beskattningen och utsläppshandeln på verksamhet som orsakar olägenheter för klimatet i huvudsak är tillräckligt. Forskarna identifierade dock också brister inom dessa sektorer.  Det viktigaste skattestödet som är skadligt för miljön i Finland är skattefriheten hos trädbränslen.

Vid bedömningen av de totala konsekvenserna av stöden ska man sträva efter att utreda om deras socioekonomiska mål uppnås på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Utmaningar orsakas både av att få miljökonsekvenserna jämförbara och eventuella motstridigheter i fråga om påverkan på klimatet och mångfalden.

Rapporten presenteras vid ett evenemang för intressentgrupper 11.10. kl. 9.00–10.30.

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Länkar

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Hiilineutraalia maa- ja metsätaloutta voidaan edistää valuma-aluesuunnittelulla28.11.2023 09:14:00 EET | Tiedote

Maankäytön ja vesienhallinnan suunnittelu valuma-aluetasolla on osoittautunut keskeiseksi tekijäksi etsittäessä kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, vesien tummumiseen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. SysteemiHiili-hankkeen tulokset vahvistavat tarvetta kokonaisvaltaiseen valuma-aluesuunnitteluun ja antavat maakunnille aikaisempaa paremmat valmiudet ilmastoystävällisen maankäytön edistämiseen.

Kiertotaloudella on mahdollisuus taittaa luonnonvarojen käytön kasvu ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista taloutta heikentämättä24.11.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Suomen ympäristökeskuksen johtama tutkimuskonsortio on tänään julkaissut Suomen luonnonvarojen käytön skenaariotyön ennakkotulokset. Tulosten mukaan kiertotaloudella on hyvät mahdollisuudet taittaa luonnonvarojen kulutuksen kasvu ja samalla edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Toimenpiteet eivät ole ristiriidassa talouden vahvistamisen kanssa, päinvastoin. Samalla voidaan kuitenkin peräänkuuluttaa, että Suomen kiertotaloustoimintaan tarvitaan lisää kunnianhimoa ja toteutuksen tueksi ohjauskeinoja, jotta Suomi voisi lunastaa paikkansa kiertotalouden kärkiryhmässä.

Useat järvet Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan poikkeuksellisen korkealla – Kokemäenjoen tilanne hankala21.11.2023 13:44:03 EET | Tiedote

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus tiedottaa Useat luonnontilaiset järvet Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan ovat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla syksyn runsaiden sateiden takia. Pahin tilanne on Pohjois-Pirkanmaan järvillä. Rantakiinteistöillä on syytä varautua tulvivaan talveen. Kokemäenjoen vesistössä tilanne on hankala, koska järvet ovat täynnä, mikä rajoittaa niiden käyttämistä joen virtaaman säätämiseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum