Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Ärtholmens trafikprinciper för beslutsfattande – målet ett område i stadskärnan med få bilar

Dela
Helsingfors återupptar detaljplanläggningen för Ärtholmen. Som lösning på utmaningarna med trafiken på Ärtholmen föreslås att begränsa antalet parkeringsplatser i området. För parkering reserveras cirka 1 900 parkeringsplatser, vilket har uppskattats vara tillräckligt med tanke på Ärtholmens läge och de goda tjänster som byggs i området.
Illustration av Ärtholmen. Bild: Tietoa Oy
Illustration av Ärtholmen. Bild: Tietoa Oy

Den förra detaljplanen för Ärtholmen upphävdes i högsta förvaltningsdomstolen våren 2022. I sitt beslut slog domstolen fast att det byggnadsarbete och den verksamhet som anges i detaljplanen kommer leda till en betydande ökning av antalet invånare, arbetstillfällen och verksamheter på Ärtholmen, vilket också leder till en ökning av trafiken i området. På basis av de trafikutredningar som lämnats in kunde domstolen inte försäkra sig om att planen uppfyller markanvändnings- och bygglagens krav på att skapa förutsättningar för att ordna trafiken.  

Ärtholmen får ett begränsat antal parkeringsplatser 

För att lösa utmaningarna med trafiken på Ärtholmen föreslår staden att man begränsar parkeringen. Antalet parkeringsplatser för kommande invånare och arbetsplatser på Ärtholmen begränsas till cirka 1 900. Med en maximigräns för parkeringsplatser säkerställs smidig trafik på den närbelägna Docksgatan.  

I stadens utredning har man ansett att en begränsning av antalet bilplatser är det bästa sättet att minska den biltrafik som den nya markanvändningen medför. Stadsbor som färdas med bil ökar trafikvolymen och deras rörlighet baserar sig på tillgängliga parkeringsplatser.  

En begränsning av antalet parkeringsplatser gör trafiken smidigare på gatorna i närområdet och gatumiljön mer trivsam. Parkeringslösningen kan också bidra till att främja hållbara färdsätt och minska utsläppen i enlighet med stadens strategi och målen för åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors.  

Andra alternativ som undersökts 

Staden har också undersökt andra alternativ för att begränsa biltrafiken på Docksgatan, som till exempel att omdimensionera den planerade våningsytan på Ärtholmen, att bygga nya gatu- eller broförbindelser, en tunnelförbindelse och att öka kapaciteten för den nuvarande Docksgatan. 

En minskning av våningsytan är inte motiverat med tanke på verkställandet av tjänster i området eller stadens mål för bostadsproduktion och tomtinkomster.Trafiklösningar utanför detaljplaneområdet som gör trafiken på Docksgatan smidigare skulle medföra betydande kostnader och försämra rekreationsvärdena i närområdena. Brolösningar har visat sig ha skadliga effekter på hamnens och varvets verksamhet i den nuvarande verksamhetsmiljön. 

Vardagens tjänster på nära håll 

De tjänster som ska byggas på Ärtholmen, som till exempel butiker, ett idrottscentrum, restauranger, närliggande rekreationsområden, en skola och ett daghem bidrar till att minska behovet av parkeringsplatser. Ärtholmen möjliggör ett liv utan bil, i och med att en stor del av vardagens tjänster finns på nära håll eller är lättillgängliga utan egen bil. Ärtholmen har redan fått goda kollektivtrafikförbindelser till Helsingfors centrum, där det finns fungerande förbindelser till arbetsplatsområdena i huvudstadsregionen.  

Trafikprinciperna för Ärtholmen behandlas i stadsmiljönämnden den 26 september 2023. Detaljplanläggningen för området återupptas i slutet av hösten 2023 genom utarbetandet av ett program för deltagande och bedömning. På Ärtholmen gäller delgeneralplanen för 2019, och arbetet med den kommande detaljplanen kommer basera sig på den.  

Nyckelord

Kontakter

Planläggning:


Jari Huhtaniemi
Arkitekt
Helsingfors stad, detaljplanläggning
tfn 09 31037197
jari.huhtaniemi@hel.fi


Trafik:


Teemu Vuohtoniemi
Trafikingenjör
Helsingfors stad, trafik- och gatuplanering
tfn 09 31037490
teemu.vuohtoniemi@hel.fi


Reetta Putkonen
Chef för trafik- och gatuplanering
Helsingfors stad, trafik- och gatuplanering
tfn 09 31037079
reetta.putkonen@hel.fi

Bilder

Illustration av Ärtholmen. Bild: Tietoa Oy
Illustration av Ärtholmen. Bild: Tietoa Oy
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum