Finanssivalvonta

Marko Myller utnämnd till chef för Finansinspektionens banktillsynsavdelning

Dela

Finansinspektionens direktion har utnämnt magistern i samhällsvetenskaper Marko Myller till avdelningschef vid banktillsynsavdelningen för en femårsperiod från och med den 1 januari 2024. Avdelningschefen är medlem av Finansinspektionens ledningsgrupp och rapporterar till direktören.

Finansinspektionens banktillsynsavdelning svarar för tillsynen av kapitaltäckning och likviditet i kreditinstitutssektorn i samarbete med Europeiska centralbanken och för uppförandetillsynen av banker och andra konsumentkreditgivare. Avdelningen övervakar bland annat kreditinstitutens interna styrning, riskhanteringsprocesser och risktagande. Till avdelningens uppgifter hör också att utveckla regelverket för banker.

Marko Myller har varit byråchef för banktillsynsavdelningens byrå för löpande tillsyn 1 och suppleant i Europeiska bankmyndighetens (EBA) tillsynsstyrelse och Europeiska centralbankens (ECB) tillsynsnämnd. Löpande tillsyn 1 svarar för tillsynen av Nordeas kapitaltäckning och likviditet som ett led i ECB:s gemensamma tillsynsgrupp.

Från och med den 1 juli 2023 har Marko Myller varit förordnad till posten som tf. avdelningschef för banktillsynsavdelningen till dess att tjänsten kan tillsättas permanent.

Under 2014–2017 var Myller byråchef för Finansinspektionens byrå för löpande tillsyn och finanssektorbyrån. Före det arbetade han vid Finlands Bank och ECB.

– Myller har en gedigen erfarenhet av bankrörelsen tack vare sitt breda kunnande inom bankanalys och framför allt banktillsyn, vilket är särskilt viktigt i detta uppdrag. Dessutom har han lång erfarenhet av medverkan i internationella arbetsgrupper, ECB:s gemensamma banktillsyn och samarbete på högsta nivå, säger Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa.

– Jag har haft en unik möjlighet att få arbeta med inspirerande och erfarna inhemska och europeiska kolleger inom tillsynen av banker allt sedan den gemensamma tillsynsmekanismen inrättades. Jag är tacksam för möjligheten att fortsätta detta arbete och axla ett större ansvar som chef för banktillsynsavdelningen, säger Marko Myller.

Ytterligare upplysningar

lämnas av direktör Tero Kurenmaa. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Marko Myller (Bild: Finansinspektionen)
Marko Myller (Bild: Finansinspektionen)
Ladda ned bild

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Andra språk

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Finansinspektionens bedömning: en del av de aktörer som beviljar konsumentkrediter hanterar inte insolvensriskerna i tillräcklig grad, brister även i avtalsvillkoren21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finansinspektionen har bedömt hanteringen av insolvensrisker och rutinerna hos de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland. Mellan dessa aktörer observerades betydande skillnader i hur de hanterar insolvensrisker: De andra kreditgivare som över­fördes under Finansinspektionens tillsyn i juli 2023 har betydligt större brister i sina kreditgivningsrutiner än bankerna. Av dessa andra aktörer som beviljar konsumentkrediter iakttar alla inte heller den lagstiftning som gäller konsumentkreditgivning i sina avtals­villkor. Finansinspektionen förutsätter att aktörerna korrigerar de brister som observerats i bedömningarna.

Finanssivalvonnan arvio: osa kuluttajaluotonmyöntäjistä ei hallitse maksukyvyttömyysriskejä riittävällä tavalla, myös sopimusehdoissa puutteita21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finanssivalvonta on arvioinut Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien tahojen maksukyvyttömyysriskien hallintaa ja menettelytapoja. Näiden toimijoiden välillä havaittiin huomattavia eroja maksukyvyttömyysriskien hallinnassa: Finanssivalvonnan valvontaan heinäkuussa 2023 siirtyneillä muilla luotonantajilla oli huomattavasti enemmän puutteita luotonmyöntökäytännöissään kuin pankeilla. Muista kuluttajaluotonantajista kaikki toimijat eivät myöskään täysin noudata sopimusehdoissaan kuluttajaluotonantoa koskevaa lainsäädäntöä. Finanssivalvonta edellyttää toimijoiden korjaavan arvioinneissa havaitut puutteet.

FIN-FSA’s assessment: some consumer lenders fail to manage default risks adequately, shortcomings also in contract terms21.3.2024 13:15:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has reviewed the management of default risks and conduct by parties granting consumer credit in Finland. Significant differences were identified among the market participants in the management of default risk: other lenders that were transferred under FIN-FSA supervision in July 2023 have significantly more shortcomings in their credit granting practices in comparison with banks. Furthermore, some of the other consumer lenders do not fully comply with legislation on consumer lending in their contract terms. The FIN-FSA will require these entities to remediate the shortcomings identified in the reviews.

Bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar är ett ökande fenomen – enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden19.3.2024 09:55:00 EET | Tiedote

Olika bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar har ökat kraftigt under de senaste åren. Även de metoder som de kriminella använder utvecklas hela tiden. Enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden bland annat genom att utveckla säkerhetsgränser för nät- och mobilbetalningar samt genom att effektivare monitorera och stoppa obehöriga betalningstransaktioner. Tjänsteanvändarna har också eget ansvar.

Maksamiseen liittyvät petokset ja huijaukset kasvava ilmiö – Finanssivalvonnan selvityksen mukaan pankkiasioinnin turvallisuutta mahdollisuus parantaa19.3.2024 09:55:00 EET | Tiedote

Erilaiset maksamiseen liittyvät petokset ja huijaukset ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Rikollisten käyttämät keinot myös kehittyvät jatkuvasti. Finanssivalvonnan selvityksen mukaan pankkiasioinnin turvallisuutta on mahdollista parantaa muun muassa verkkopankki- ja mobiilimaksamisen turvarajoituksia kehittämällä sekä tehokkaammalla petoksellisten maksutapahtumien monitoroinnilla ja pysäyttämisellä. Oma vastuunsa on myös palvelujen käyttäjällä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye