Keski-Suomen ELY-keskusKeski-Suomen ELY-keskus

ELY-keskus tuki Keski-Suomen kehitystä yli 152,6 miljoonalla eurolla vuonna 2023

Jaa

Vuonna 2023 ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) osoitti yli 152,6 miljoonaa euroa liikenteen, työvoima- ja yrityspalveluiden sekä maaseudun ja ympäristön rahoitukseen Keski-Suomessa.

Kuokkalan silta Jyväskylässä, teksti Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2023: yli 152,6 miljoonaa euroa Keski-Suomen kehittämiseen.

”ELY-keskuksen vaikuttavuus muodostuu monista eri asioista. Erilaiset avustukset ja tuet ovat konkreettinen alueen elinvoimaisuutta vahvistava kokonaisuus. Toinen merkittävä kokonaisuus on palveluiden hankinnasta muodostuva kokonaisuus. Vaikka hankinnoilla itsessään onkin merkittävä työllistävä vaikutus, niiden välilliset vaikutukset ovat merkittävästi suuremmat”, Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen summaa rahoituskatsausta.

Liikenneverkon ja liikenteen rahoitus 46,7 miljoonaa euroa – valtaosa maanteiden kunnossapitoon 

ELY-keskukset turvaavat päivittäistä liikennöintiä valtion maanteillä kaikissa olosuhteissa, ja huolehtivat alueillaan maanteiden hoidosta ja kunnossapidosta. Suurin osa liikenneverkon ja liikenteen rahoituksesta käytetäänkin juuri maanteiden kunnossapitoon. 

“Vuonna 2023 Keski-Suomessa maanteihin käytettiin yhteensä 43 miljoonaa euroa, josta pääosa kohdistui teiden kunnossapitoon, esimerkiksi teiden talvihoitoon ja päällystämiseen, siltojen korjauksiin, sorateiden hoitoon, tienvarsien niittoon sekä tiemerkintöjen tekoon. Tiehankkeiden suunnitteluun käytettiin 2 miljoonaa euroa”, toiminnanohjauspäällikkö Tiina Lamminmäki kertoo.

Kesän 2023 päällysteohjelman pituus oli noin 87 km maanteitä ja noin 9 km edestä jalankulku- ja pyöräilyväyliä eri puolilla Keski-Suomea. Kokonaisrahoitus päällystettyjen teiden korjauksiin Keski-Suomessa oli 13,9 miljoonaa euroa.

“Uusia jalankulku- ja pyöräilyväyliä vuoden 2023 aikana valmistui yhteensä kuusi kilometriä: Äänekoskelle, Viitasaarelle, Jyväskylään ja Laukaaseen. Uudet väylät maksoivat 3,6 miljoonaa euroa, ja ne rahoitettiin yhdessä kuntien kanssa”, Tiina Lamminmäki toteaa.

ELY-keskukset myöntävät myös tiekunnille avustusta yksityisteiden parantamiseen. Vuonna 2023 yksityisteiden valtionavustuksia maksettiin Keski-Suomessa lähes 1,6 miljoonaa euroa.
Lisäksi ELY-keskukset huolehtivat osaltaan julkisen henkilöliikenteen palveluiden saatavuudesta. Vuonna 2023 joukkoliikenteen hankintaan käytettiin 2,1 miljoonaa euroa.

Maaseudun kehittämisen ja maatalouden rahoitus 63,7 miljoonaa euroa – nuoren viljelijän aloitustukea haettu vain vähän

Maaseudun kehittämiseen ja maatalouteen myönnettiin Keski-Suomeen rahoitusta yhteensä 63,7 miljoonaa euroa:

  • maatalouden tulotukia yhteensä 56,7 miljoonaa euroa, joiden maksatus tehdään suurelta osin kuntien maaseutuhallinnon kautta
  • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen 4,83 miljoonaa euroa 
  • maatilojen ympäristö- ja luomusopimuksiin yhteensä 1,66 miljoonaa euroa 
  • maaseudun muun yritystoiminnan tukemiseen 480 000 euroa 

Keskisuomalaisten maatilojen investointi-into oli viime vuonna samaa tasoa kuin edellisvuonna. Pitkällä aikavälillä investointitukia on haettu vähemmän kuin aiempina vuosina keskimäärin, ja investointihankkeet ovat myös aiempaa pienempiä.

Nuoren viljelijän aloitustukea haettiin aiempaa vähemmän: tukea sai kymmenen uutta maatilayrittäjää.

EU:n uuden rahoituskauden käynnistämiseen liittyvät haasteet ovat hankaloittaneet yritys- ja hanketukien päätöksentekoa.

Yritykset hyödyntävät RekryKoulutuksia aktiivisesti

ELY-keskukset hankkivat työvoimapalveluja TE-toimistojen ja työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaiden käyttöön. Hankittavia TE-palveluita ovat työvoimakoulutus, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset, valmennuspalvelut, asiantuntija-arviot ja yritysten kanssa yhdessä rahoitettavat yhteishankintakoulutukset, joista eniten käytössä on RekryKoulutus. 

“Yritykset hyödyntävät opiskelua ja työssäoppimista yhdistäviä RekryKoulutuksia saadakseen tarvitsemaansa työvoimaa. Keskisuomalaiset yritykset tuntevat RekryKoulutuksen hyvin, ja niihin hakeutuvien määrät olivat suuria. Myös kotoutumiskoulutusta hankittiin paljon”, yksikön päällikkö Marja Pudas kiteyttää vuotta 2023.

Kaikkiaan ELY-keskus rahoitti Keski-Suomessa ammatillista työvoimakoulutusta 5,3 miljoonalla eurolla. Valtion korvauksia kotoutumisen edistämisestä maksettiin keskisuomalaisille kunnille 6,2 miljoonaa euroa.

ELY-keskus myönsi TE-toimistolle ja työllisyyden kuntakokeiluille rahoitusta palkkatukipäätöksien tekemiseen 6,4 miljoonaa euroa ja starttirahapäätöksien tekemiseen 1,8 miljoonaa euroa.

Vastuualuejohtaja Pirkko Melvillen mukaan maakunnassa on ilahduttavasti rakennettu yhteistyöverkostoa, jotta valtakunnallinen tavoite nostaa TKI-rahoituksen osuus bruttokansatuotteesta neljään prosenttiin onnistuu. Tyytyväinen hän on myös Keski-Suomen yrityspalvelusivuston lanseeraukseen. ”Sivusto on helpottanut huomattavasti yritysasiakkaidemme yhteydenottoa asiantuntijoihimme.” 

ELY-keskus tarjoaa myös elinkeinokalatalouden toimijoille rahoitusta ja korvauksia sekä lupia ja tietoa. Vuonna 2023 kalatalouden rahoitus Keski-Suomessa oli 2,9 miljoonaa euroa.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmista 11,1 miljoonaa euroa Keski-Suomeen – valtaosa pk-yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn

Vuosi 2023 oli EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäinen täysi päätösvuosi. Kausi tuo merkittäviä resursseja toteuttaa Suomen pitkän aikavälin kasvun ja uudistumisen tavoitteita. Rahoitus tulee kolmesta toisiaan täydentävästä rahastosta: Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Valtaosa myönnetystä rahoituksesta oli EAKR- ja JTF-rahastoista.

ELY-keskus myönsi vuonna 2023 yrityksen kehittämisavustusta Keski-Suomeen kaikkiaan 8,9 miljoonaa euroa:

  • Summasta EU-rahoituksen osuus oli 8,1 miljoonaa euroa: EAKR-ohjelmasta 2,8 miljoonaa euroa ja JTF-ohjelmasta 5,3 miljoonaa  
  • Kansallista yrityksen kehittämisavustusta maakuntaan myönnettiin hieman reilu 744 000 euroa.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) varoja Keski-Suomessa suunnattiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa kahdeksaan eri hankkeeseen.

”Yritysrahoituksesta pääosa kohdistui pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Vihreän siirtymän edistämiseen liittyvät hankkeet kohdistuivat muun muassa energia- ja materiaalitehokkuutta ja kiertotalouden uusia ratkaisuja edistäviin hankkeisiin. ESR+ -hankkeissa kehitettäviä teemoja ovat muun muassa työvoiman kohtaanto, tekoälyosaaminen ja sote-sektorin osaamisen uudistaminen”, rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin avaa rahoitusta.

Yritysten kehittämispalveluihin kuuluvia analyysi- ja konsultointipalveluja toteutettiin vuonna 2023 Keski-Suomessa 179 kappaletta yhteensä 690 000 eurolla ja koulutuksia kaksi 124 211 eurolla. Eniten palveluja käytettiin liiketoimintastrategioiden ja digitaalisen markkinoinnin kehittämiseen.

Ympäristötoimiin 1,3 miljoonaa euroa 

Ympäristötoimien 1,3 miljoonan euron rahoitus osoitettiin erilaisiin suojelu- ja kunnostustoimiin, korvauksiin sekä Keski-Suomen ELY-keskukseen valtakunnallisesti keskitettyyn ympäristökasvatukseen ja -valistukseen.

Luonnonsuojelulain mukaista tukea metsäisten elinympäristöjen sekä perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon myönnettiin reilut 100 000 euroa.

“Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaamiseen osoitettiin reilu 100 000 euroa avustuksia yhteensä 23:lle eri hankkeelle. Avustusten myötä edistämme rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä”, yksikön päällikkö Sohvi Hälikkä kertoo.

Vesitaloushankkeiden avustuksia, vesistökunnostuksen avustuksia sekä pohjavesien suojelusuunnitelmien avustuksia puolestaan myönnettiin noin 157 000 euroa.

”Avustetut hankkeet edistävät muun muassa vesien hyvän tilan saavuttamista, vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa sekä vesistöjen monipuolista käyttöä ja hoitoa”, yksikön päällikkö Mika Oraluoma kertoo.

Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta 2023 annetun lain tavoitteena on edistää lajiensuojelua ja lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä korvaamalla sekä ennalta ehkäisemällä rauhoitettujen lajien aiheuttamia vahinkoja. Vuonna 2023 korvausta maksettiin Keski-Suomessa vain noin 11 000 euroa, mutta hakemusmäärä kasvanee tulevina vuosina.

”Vanhan lainsäädännön aikana Keski-Suomeen tuli vain joitakin yksittäisiä hakemuksia. Kun viljelijöiden tietoisuus asiasta kasvaa, myös korvaushakemusten määrän voi odottaa kasvavan”, yksikön päällikkö Johanna Viljanen ennakoi.

Keski-Suomen ELY-keskukseen on valtakunnallisesti keskitetty myös ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusten myöntäminen. Vuonna 2023 jaettavaa oli muun muassa testamenttilahjoituksen ansiosta poikkeuksellisen paljon, 812 270 euroa. Avustusten saajien joukossa ei ollut keskisuomalaisia toimijoita, mutta valtakunnalliset hankkeet hyödyttävät myös Keski-Suomea. 

Lisätietoja rahoituskatsauksesta

Rahoituskatsauksen tiedot sisältävät ELY-keskuksen kautta ohjautuvan EU-osarahoitteisen rahoituksen sekä suurimman osan kansallisesti rahoitetuista tuista ja korvauksista.

Rahoituslistaus 1.1.–31.12.2023 löytyy liitteenä tiedotteen lopusta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Liikenneverkot ja liikenne
Tiina Lamminmäki, toiminnanohjauspäällikkö, puh. 0295 024 697

Maaseudun ja maatalouden rahoitus
Pertti Ruuska, yksikön päällikkö, puh. 0295 024 121

Työllisyys, työvoimakoulutukset, kotoutuminen, maahanmuuttoon liittyvät kuntakorvaukset
Marja Pudas, yksikön päällikkö, puh. 0295 024 586

Yrityspalvelut, TKI
Pirkko Melville, vastuualueen johtaja, puh. 0295 024 612

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmista saatava rahoitus
Jaakko Ryymin, yksikön päällikkö, puh. 0295 024 594

Ympäristö
Sohvi Hälikkä, yksikön päällikkö, puh 0295 024 006

Vesistö ja vesitalous
Mika Oraluoma, yksikön päällikkö, puh. 0295 037 033

Luonnonvarat
Johanna Viljanen, yksikön päällikkö, puh. 0295 024 829

kaikkien sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomeen odotettavissa selvästi keskimääräistä suurempia tulvia lumisen talven takia – osassa järviä tulvahuippu jo saavutettu17.4.2024 13:32:13 EEST | Tiedote

Aikaisen kevään takia vedenkorkeushuiput osuvat tänä vuonna tavanomaista varhaisempaan ajankohtaan. Tilanteen kehittymistä kannattaa seurata ja käydä tarkastamassa tilanne omalla rantakiinteistöllä. Irtotavarat kannattaa kerätä rannalta suojaan sekä tarkistaa laitureiden ja veneiden kiinnitykset. Myös matalilla rantateillä ajamista on syytä välttää.

Keski-Suomen ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma on julkaistu – vuonna 2024 tienpitoon on Keski-Suomessa käytössä noin 11 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän5.4.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

Vuonna 2024 tienpitoon on Keski-Suomessa käytössä kaikkiaan 50,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 11 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Rahoituksen kasvua vuodelle 2024 selittää päällysteiden korjauksiin eduskunnan myöntämä 250 miljoonan euron lisärahoitus, josta Keski-Suomen ELY-keskuksen osuus on 14,3 miljoonaa euroa. Lisärahoituksella pystytään korjaamaan maanteiden sekä kävely- ja pyöräilyväylien päällysteitä viime vuosia enemmän ja poistamaan osittain korjausvelkaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye