Pohjois-Pohjanmaan liitto

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 8.2.2024

Jaa

Maakunnan yhteistyöryhmä piti kokouksensa Oulussa torstaina 2. helmikuuta. 

Ajankohtaiset hanke-esittelyt

  • Hiiliviisasta kiertotaloutta -hankkeen esitteli projektipäällikkö Leena Niemi Naturpolis Oy:stä.
  • Aurinkovety-yksikkö osana laajaa energian tuotanto-, kulutus- ja varastointijärjestelmää -ryhmähankeen esitteli tutkija Samuli Urpelainen Oulun yliopistolta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritysrahoituskatsaus

Pasi Lounasmäki esitteli vuosina 2022–2023 myönnettyjä yritystukia Pohjois-Pohjanmaalla.

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta


Hiiliviisasta kiertotaloutta / JTF

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025

Kokonaiskustannusarvio: 519 699 €

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 415 759 €

Hankkeen tavoitteena on nostaa Koillismaalla syntyvien sivuvirtojen hyödyntämisastetta sekä samalla parantaa alueen omavaraisuutta. Koillismaan sivuvirrat koostuvat biopohjaisista materiaaleista, mutta myös synteettisistä materiaaleista tai niiden osista kuten kierrätysmuovista, -lasista ja rakennusjätteestä. Tavoite on, että hankkeen jälkeen voidaan vastata nykyistä paremmin maakunta- ja aluetason bio- ja kiertotalouteen, Pohjois-Suomen uusiin bio- ja kiertotalousinvestointeihin, älykkääseen erikoistumiseen ja rakennemuutokseen liittyviin kehitystarpeisiin. Kiertotalouden uudet ratkaisut pienentävät alueen hiilipäästöjä sekä tehostavat uusiutuvan energian käyttöä.

VAU!START+/JTF

Hakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Osahakijat: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieskan kaupunki, Kalajoen kaupunki, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025

Kokonaiskustannusarvio: 1 234 317 €

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 987 454 €

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan yrityspalveluorganisaatioiden yhteinen tavoite on käynnistää hautomo- ja kiihdyttämöpalvelut koko toiminta-alueella. Hanke hyödyntää tiivistä yhteistyötä alueen toisen asteen koulutusorganisaatioiden kanssa siten, että kokonaan uusien innovaatioiden ja yritysideoiden kanssa liikkeelle lähteneet start-up yrittäjät saavat kohdennettua tukea niiden eteenpäin viemiseen aina kansainvälisille markkinoille saakka.

Lämpöakku - teollisuuden sivuvirrat sähkön lämpövarastointimateriaalina / JTF-ryhmähanke

Hakija: Oulun yliopisto

Osahakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Toteutusaika: 1.2.2024–31.1.2026

Kokonaiskustannusarvio: 449 990 €

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 359 990 €

Hankkeessa kehitetään halpojen teollisuuden sivuvirtamateriaalien käyttöön perustuva kestävän sähkön varastointiin soveltuva hyvällä hyötysuhteella toimiva, kustannustehokas, helposti monistettava varastointitekniikka, joka on skaalattavissa kapasiteetiltaan yksittäisen käyttökohteesta aina kaukolämpöverkkokäyttöön sopivaksi.  

Ketterät teknologiat innovatiivisten biosovellusten kehittämiseen - investointiosio / EAKR

Hakija: Oulun yliopisto

Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025

Kokonaiskustannusarvio:1 819 083 €

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 273 358 €

Hanke edistää alueella tehtävää tutkimusta ja tuotekehitystä tarjoamalla uusimpia tutkimusalustoja ja asiantuntemusta elävien solujen analytiikkaan. Investointihankkeen toimenpiteisiin kuuluvat elävien solujen analytiikkaan soveltuvien laitteiden hankinta Oulun yliopiston translationaalisen solubiologian ydinpalveluyksikköön sekä laitteiden asennus, testaus, ylläpito ja päivitys. Elävien solujen analysointiin tarkoitetuilla laitteilla saadaan monipuolista tietoa ihmis- ja eläinsolujen, bakteerien ja pienpartikkelien ominaisuuksista. Laitehankintoihin lukeutuu elävien solujen korkean suorituskyvyn analyysilaitteistojen uudistaminen.

JTF - Vety-yhteiskunnan erikoisteräkset ja kehittyneet terässovellukset / JTF

 Hakija: Oulun yliopisto

Toteutusaika:1.9.2023–31.12.2025

Kokonaiskustannusarvio: 78 681 €

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 542 944 €

Siirtyminen kohti vety-yhteiskuntaa on haastava, koska vetyä kestäviä materiaaleja ei ole riittävästi, suunnittelutyökaluja ei ole kehitetty eikä standardointi ole ajan tasalla. Hanke vastaa tähän tarpeeseen ja siten se mahdollistaa erilaisten sovellusten kehittämisen tulevaisuuden tarpeisiin. Hanke tuo yrityksille tarvittavaa tietoa aihealueesta uuden liiketoiminnan kehittämiseksi alueelle.  

 

Kotimaisten malmien vetypelkistys / JTF

Hakija: Oulun yliopisto

Toteutusaika: 1.1.2024–30.6.2026

Kokonaiskustannusarvio: 578 581 €

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 462 864 €

Hanke yhdistää vanadiinin ja vedyn. Hankkeessa tutkitaan, testataan ja kehitetään kestävään sähköön ja vihreään vetyyn perustuvaa jatkojalostusprosessia titaanipitoisuudeltaan vaihteleville vanadiinipitoisille rautamalmeille. Tavoitteena on kehittää ympäristöllisesti kestävä tuotantomenetelmä, joka mahdollistaa taloudellisesti kannattavaa kaivos- ja jatkojalostusliiketoimintaa. Hankkeessa luodaan uutta universaalia kestävään energian käyttöön perustuvaa titaanipitoisuudeltaan vaihtelevien vanadiinirautamalmien jatkojalostusosaamista. Uusi osaaminen mahdollistaa matalahiilidioksidipäästöisen raudan ja vanadiinin jalostamisen erilaisista vanadiinipitoisista rautamalmeista. Hankkeessa testataan sekä korkean että matalan titaanipitoisuuden omaavia rikasteita. Hanke luo edellytyksiä titaani- ja vanadiinipitoisuudeltaan vaihtelevien malmien louhintaan ja rikastukseen sekä malmirikasteiden jatkojalostukseen.

Aurinkovety-yksikkö osana laajaa energian tuotanto-, kulutus- ja varastointijärjestelmää / JTF-ryhmähanke

Hakija: Oulun yliopisto

Osahakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025

Kokonaiskustannusarvio: 731 797 €

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 585 435 €

Tavoitteena on tutkia ja kehittää vedyn tuotantoa, varastointia ja käyttöä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa siten, että vetyjärjestelmän osat liitetään osaksi älykästä sähkö- ja lämpöverkkoa, jonka toimintaa voidaan sopeuttaa, säätää ja optimoida toimintaympäristössä tapahtuvien muutostarpeiden mukaisesti. Näin voidaan parantaa uusien energiajärjestelmien joustavuutta ja huoltovarmuutta. Tavoitteena on vedyn tuotanto-, käyttö- ja varastointiyksiköiden toteutus, mallinnus ja testaus sekä yksiköiden digitaalisten kaksosten luominen.

BIOTUTO - Yhteistyöllä nostetta kierrätysravinteisiin ja paikalliseen bioenergian tuotantoon / JTF

Hakija: Oulun yliopisto

Osahakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Toteutusaika: 1.2.2024–31.3.2026

Kokonaiskustannusarvio:994 876 €

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 796 194 €

Tavoitteena on edistää biomassojen käsittelyyn, hankintaan ja käyttöön liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla. Hankkeessa tarkastellaan arvoketjuja pellolta bioterminaalien kautta jalostetun bioenergian loppukäyttäjille, eri toimijoiden rooleja ja ansaintalogiikkaa sekä toiminnan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Case-alueena hankkeessa toimii Nivala-Haapajärven seutu, jonne on suunnitteilla useita biokaasulaitoksia.

UUPO-hanke, Uusiutuvan energian koulutuspolut / JTF

Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Toteutusaika: 2.1.2024 – 31.12.2026

Osatoteuttajat: Oulun Yliopisto, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Kokonaiskustannukset: 934 173 €

Haettu tuki: 747 267 €

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan Pohjois-Pohjanmaalle joustava uusiutuvan energian koulutuspolku, jonka teemoina ovat energian tuottaminen biokaasun, aurinkoenergian ja tuulivoiman avulla sekä vetyvarastojen ja akustojen hyödyntäminen energianvarastoinnissa. Lisäksi koulutuspolku sisältää yrittäjille suunnattujen lisäkoulutusten pilotointeja, joissa annetaan tietoa uusista yrittämismahdollisuuksista turvealan tilalle.

Maakunnan yhteistyöryhmä ei puoltanut seuraavaa hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta:

  • PLC-Automation Oy toimitila, hakija PLC-Automation Oy.
  • Voimaa vihreään siirtymään – vahvuutta muutokseen, hakija Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttaja Turun yliopisto.

Seuraava kokous pidetään 14.3.2024.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista

Lisätiedot: aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh. 050 433 3951

Pohjois-Pohjanmaan liitto - pohjoisen puolesta avoimessa yhteistyössä

Pohjois-Pohjanmaan liitto on Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan muodostama kuntayhtymä. Liiton tehtäviä ovat alueellinen kehittäminen, aluekehittämisohjelmien sekä EU-ohjelmien valmistelu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, maankäytön, liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä maakuntakaavoituksen viranomais- ja kehittämistehtävät, edunvalvonta ja maakunnan tunnetuksi tekeminen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan liitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye