Vasa Elektriska Ab

Marknadspriset på el gick ner, resultatet gick upp

Dela

År 2023 var koncernen Vasa Elektriskas omsättning 198,7 miljoner euro (329,9 M€). Trots att omsättningen sjönk med nästan 40 procent från året innan lyckades koncernen förbättra sin rörelsevinst, som steg till 13,6 miljoner euro (6,1 M€). Rörelsevinstprocenten lämnade emellertid på en blygsam nivå (6,8 %). Bolagets soliditetsgrad steg till 49 procent (40,8 %).

Vasa Elektriska
Vasa Elektriska

Under fjolårets tre första kvartal kunde man se en nedgång i elens marknadspris, men under det sista kvartalet gick det åt motsatt håll. Elbörsens medelpris för år 2023 (56,47 €/MWh) var rejält mycket lägre än året innan, när nivån var exceptionellt hög (154,04 €/MWh).

I april kom den regelbundna elproduktionen igång i kraftverket Olkiluoto 3, och under ingången av året startade också produktionen i vindparken i Norrskogen, Närpes. Dessa gav också upphov till en större elproduktionsandel för Vasa Elektriska, berättar verkställande direktör Stefan Damlin.

I slutet av året beslutades om delägarskap i en solkraftpark av industriell storlek som EPV Energi låter bygga i Lappo.

- Vi har fortsatt med samma riskhanteringskriterier som tidigare, förklarar Damlin. En lyckad skyddsstrategi, nya investeringar inom fjärrvärme och produktionsanläggningarnas goda tekniska funktionsnivå har möjliggjort ett bra resultat i slutet av året 2023, vilket skapar ett positivt utgångsläge också för 2024.

Lagstiftningen om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen, den så kallade windfall-skatten, trädde ikraft i början av året. Vasa Elektriskas avkastningsnivå nådde inte upp till de gränsvärden som skulle ha gett upphov till tillfällig skattskyldighet.

Kundantalet stiger inom elförsäljning

Ännu lyckades bolaget inte göra elförsäljningen vinstbringande. Orsaken var att priset för årets första kvartal vad gäller tillsvidareavtal genom ett beslut i slutet av år 2022 sattes på en lägre nivå än vad en resultatbringande affärsverksamhet skulle ha krävt. Det lägre priset gällde under den period när elförbrukningen typiskt är stor och energibranschen i normala fall gör sin vinst. Därför påverkade perioden också kraftigt resultatet för hela år 2023. Strategin för elförsäljningen förnyades under årets gång och dess åtgärdsprogram har börjat ge resultat.

- Under år 2023 har kundernas val visat en tydlig trend från andra avtalstyper till börsel. Den trenden gäller hela branschen.

Damlin lyfter också fram det faktum att kunderna aktivt har dragit nytta av Vasa Elektriskas app för att följa sin förbrukning. Koncernens kunder har i en undersökning angett appen som den mest populära kundförmånen, och i slutet av året toppade Vasa Elektriskas digitala lösningar också en branschomfattande undersökning.

Flertalet investeringar i fjärrvärmeproduktion

Även på fjärrvärmesidan kunde man se en tillväxt i antalet kunder. På produktionssidan fortsatte bolaget med åtgärder som ska minska fjärrvärmens utsläpp, öka flexibiliteten i energisystemet och skapa större kostnadseffektivitet. År 2023 utvidgades värmelagret i Vasklot, två nya elpannor togs ibruk och spillvärmeanläggningen vid Påttska avloppsreningsverket färdigställdes ännu i december.

- Inom fjärrvärmen har året varit mycket utmanande ur resultatsynvinkel. Nämnda investeringar gav ändå ett uppsving och förbättrade på koncernens resultatförmåga redan under det sista kvartalet.

Investeringar präglade också Vasa Elnäts år

Vasa Elnäts smartmätarprojekt har framskridit enligt planerna. Innan utgången av pågående år ska hela distributionsområdets förbrukningsplatser ha nya smartmätare med ett mätningsintervall om 15 minuter. I nuläget har cirka en tredjedel installerats.

Vasa Elnäts år 2023 var investeringstungt, och mer än hälften av omsättningen omsattes i investeringar, som inklusive mätarinvesteringen uppgick till 15,9 miljoner euro. Bland årets större nätarbeten var kraftledningsprojektet mellan Gerby och Westenergy.

Kundernas sparsamma elförbrukning syntes fortfarande i mängden överförd el som sjönk med fyra procent från året innan. En undersökning från slutåret visade att kunderna inom Vasa Elnät är nöjdare än inom branschen i medeltal med antalet fel i eldistributionen och hur snabbt felen reparerades.

Koncernen fick en hållbarhetsstrategi

Tyngdpunkterna och målen i samt visionen för koncernen Vasa Elektriskas hållbarhetsstrategi definierades under år 2023 för moderbolaget Vasa Elektriska och dotterbolaget Vasa Elnät.

- År 2024 fortsätter vi med att välja mätare och bygger upp uppföljningen av koncernens mål inom miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar, berättar Damlin om arbetet.

Koncernen Vasa Elektriska

1–12/2023 *)

1–12/2022

Omsättning M€

198,7

329,9

Förändring i omsättningen %

-39,8

58,1

Rörelsevinst M€

13,6

6,1

Rörelsevinst %

6,8

1,8

Investeringar M€

24,6

32,0

Soliditetsgrad %

49,0

40,8

Elförsäljning till kunder GWh

1 467

1 593

Elproduktion GWh

1 935

1 558

Fjärrvärmeförsäljning GWh

716

693

Elöverföring GWh

888

927

*) Resultatinformationen baserar sig på ett än så länge icke-fastställt bokslut.

Nyckelord

Kontakter

Anträffbar 21.2 kl. 11 - 12.30:

Koncernen Vasa Elektriska

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 150 personer och omsättningen år 2023 utgjorde ca 200 milj. euro. 

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Vasa Elnät ber om kommentarer till utvecklingsplanen för elnätet17.5.2024 07:01:00 EEST | Tiedote

Vasa Elnät har utarbetat en utvecklingsplan för elnätet, där det presenteras hur elnätet i regionen ska utvecklas under de kommande åren. Planen baserar sig på bedömningar av olika samhälleliga förändringsfaktorer, såsom hur den gröna omställningen framskrider och utvecklingen av regionens befolkning, tjänster och industri. Betydande faktorer är också elektrifieringen av uppvärmning och trafik samt småskalig elproduktion. Planen kan kommenteras fram till slutet av maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye