Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Svara på enkäten gällande vinterunderhållet av gatorna i Helsingfors

Dela

Staden ber helsingforsbor och besökare i staden att besvara en enkät om hur vinterunderhållet har lyckats vintern 2023–2024. Har en viss trottoar eller cykelled varit i utmärkt skick denna vinter? På vilken gata tycker du att vinterunderhållet borde förbättras?

En traktor röjer snö i Tölö.
Staden har denna vinter ändrat parkeringsarrangemangen på cirka 150 bostadsgator för att underlätta plogning av trottoarerna och bekämpning av halka. Veikko Somerpuro

I enkäten får du besvara frågor om vinterunderhållet av trottoarer, cykelleder och körbanor samt de friluftsleder och parkvägar som plogas. Du får dessutom ge respons om underhållet av rutterna på gårdsområdena för stadens fastigheter (exempelvis skolor, daghem). Det tar 5–10 minuter att besvara enkäten.

Du kan besvara enkäten på finska, svenska eller engelska. Svaren från enkäten används för att utveckla underhållet.

Svara på enkäten (kartbaserad).

Kortadress: https://bit.ly/talvikunnossapito24

Personer med nedsatt syn har möjlighet att besvara en tillgänglighetsanpassad enkät:

Kortadress till den tillgänglighetsanpassade enkäten: https://bit.ly/talvikunnossapito24-kartaton

Enkäten är öppen till måndag 18.3.2024. Om du vill ge specifik respons som kräver omedelbara åtgärder, kan du skicka ett meddelande via stadens responskanal: hel.fi/palaute.

Nya försök inom vinterunderhållet

Staden har denna vinter ändrat parkeringsarrangemangen på cirka 150 bostadsgator för skapa utrymme för fotgängare vintertid. Ändringarna har berört gator där parkering längs gatan märkbart försvårar plogning av trottoarerna och bekämpning av halka. I innerstaden och södra delen av centrum har även 190 parkeringsplatser för elsparkcyklar reserverats för lagring av snö.

Man har strävat efter att göra det lättare att cykla och gå vintertid genom att utöka rutterna med effektiviserat underhåll vintern 2023–2024. Rutterna omfattar nu cirka 105 kilometer cykel- och gångvägar. Denna vinter har strängare kvalitetskriterier än tidigare tagits i bruk i Hertonäs och Mellungsby. För att verifiera vinterunderhållets kvalitet har entreprenörerna bland annat skyldighet att cykla på de cykelleder de underhåller. Samma kriterier ska tas i bruk även på de övriga entreprenadsområdena då avtalen för dem förnyas.

”Stadsbornas respons är mycket viktig för oss. Vi utvecklar konstant vår verksamhet, och resultaten för enkäten bekräftar huruvida vi är på rätt väg. Det är också intressant att få ta del av synvinklar som vi inte har beaktat. Trots att vi inte kan reagera på allt med detsamma beaktas både den respons som kommer via responskanalen och enkäten”, berättar Tarja Myller som är teamchef för gatuunderhållet vid Helsingfors stadsmiljösektor.

Så här sköter Helsingfors vinterunderhållet

Gatorna i Helsingfors plogas alltid i enlighet med underhållsklasser som bestämts i förväg. Arbetet har prioriterats så att huvudlederna, gatorna med kollektivtrafik och de viktigaste gång- och cykelvägarna underhålls först. Därefter kommer bostadsgatorna.

Staden ansvarar för vinterunderhållet på körbanorna, cykellederna och trottoarerna i förstadsområdena samt för bortkörningen av snö från gatorna. Fastighetsägarna ansvarar för vinterunderhållet av trottoarer och bortkörningen av snö som har plogats från gatorna i innerstaden.

Det finns cirka 1 200 kilometer gator och vägar för biltrafik där staden ansvarar för underhållet samt cirka 2 500 kilometer cykel- och gångvägar.

Nyckelord

Kontakter

Frågor som rör enkäten:
Sari Yli-Säntti
kvalitetsansvarig, allmänna områden
stadsmiljösektorn
Helsingfors stad
tfn 09 310 23764
sari.yli-santti@hel.fi

Frågor som rör vinterunderhållet av gator:
Tarja Myller
teamchef, enheten för gatuunderhåll
stadsmiljösektorn
Helsingfors stad
tfn 09 310 38538
tarja.myller@hel.fi

Bilder

En traktor röjer snö i Tölö.
Staden har denna vinter ändrat parkeringsarrangemangen på cirka 150 bostadsgator för att underlätta plogning av trottoarerna och bekämpning av halka.
Ladda ned bild

Länkar

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
PB 58200, 00099 Helsingfors stad
09 310 2611

Bekanta dig med stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö.

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Proposal for an architectural programme for Helsinki published – next step is political decision-making19.4.2024 09:48:22 EEST | Tiedote

High-quality architecture and the planning of public urban spaces increase residents’ wellbeing and Helsinki’s appeal. The newly published proposal for the Helsinki architectural programme, titled Helsinki rakentaa hyvää elämää (Helsinki builds good life), is a discussion opener on the significance of architecture in Helsinki and a tool for developing architecture further. The proposal was launched at Central Library Oodi on Thursday 18 April. Next it will enter the political decision-making process.

Utkastet till Helsingfors arkitekturprogram offentliggjordes – framskrider näst till beslutsfattandet19.4.2024 09:45:27 EEST | Tiedote

Högklassig arkitektur och planering av det offentliga stadsrummet ökar stadsbornas välbefinnande och Helsingfors dragningskraft. Helsingfors nya utkast till arkitekturprogram, Helsinki rakentaa hyvää elämää, är en samtalsöppning om arkitekturens betydelse i Helsingfors och ett verktyg för vidareutveckling av arkitekturen. Utkastet offentliggjordes torsdagen den 18 april i Ode. Utkastet framskrider till det politiska beslutsfattandet nästa vecka.

Helsingin arkkitehtuuriohjelman luonnos julkistettiin – etenee seuraavaksi päätöksentekoon19.4.2024 09:43:11 EEST | Tiedote

Laadukas arkkitehtuuri ja julkisen kaupunkitilan suunnittelu lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja Helsingin vetovoimaa. Helsingin uusi arkkitehtuuriohjelmaluonnos, Helsinki rakentaa hyvää elämää, on keskustelunavaus arkkitehtuurin merkityksestä Helsingissä ja työkalu sen edelleen kehittämiseksi. Luonnos julkistettiin Oodissa torstaina 18. huhtikuuta. Luonnos etenee poliittiseen päätöksentekoon ensi viikolla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye