ELY-keskukset

Nästan 1,4 miljoner euro för utarbetandet av integrerade förvaltningsplaner för stadsvatten från miljöministeriet

Dela

Inom ramen för temat stadsvatten i programmet för effektiverat vattenskydd understöds nu 15 projekt, där man utarbetar integrerade förvaltningsplaner för stadsvatten. Med hjälp av integrerade förvaltningsplaner för stadsvatten kan man minska utsläppen av skadliga ämnen i vattendrag.

Teckning. Människor som håller i en skylt som säger: “Låt oss ta hand om stadsvattnet!

Klimatförändringen och de skadliga ämnen som finns i stadsvatten skapar utmaningar för vattenskyddet i samhällena och deras vattenförvaltning. Finländska avloppsreningsverk agerar generellt sett väl i enlighet med tillståndsbestämmelserna och dagvatten som anses vara rena har i enlighet med översvämningsskyddet avletts till vattendrag. Dagvattenvolymen och avloppsbräddningarna har dock ökat till följd av störtregn och utgör en betydande belastningskälla. Belastningen förväntas öka ytterligare till följd av de kombinerade effekterna av urbanisering och gradvis förändring av regnmönstret som är kopplad till klimatförändringarna. 
 
I Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse föreslås utarbetande av integrerade vattenförvaltningsplaner för stadsvatten. Lösningar för att minska belastningen bör fastställas med beaktande av de särskilda lokala förhållandena och de valda lösningarna bör bygga på integrerad, kvantitativ och kvalitativ vattenförvaltning i stadsområden. 

I projekten som nu understöds utarbetas på lokal nivå integrerade förvaltningsplaner för avloppsvatten för att bekämpa avloppsbräddning och dagvattenbelastning till följd av störtregn.  I förvaltningsplanerna ingår också fastställande av åtgärder för att uppnå målen. Med åtgärderna inom ramen för projektet stärks dessutom samarbetet mellan olika aktörer som ansvarar för avlopps- och dagvattenledningsnätens funktion. 

”De projekt som nu understöds siktar specifikt på att minska den lokala belastningen och belastningen nära kommunborna. Samtidigt får vi bra information om hur direktivet bör verkställas i den nationella lagstiftningen i fråga om detta,” säger Ari Kangas, temaansvarig för stadsvattentemat. 

Projekt som understöds

Det prövningsbaserade understödet ansöktes av 20 projekt, varav 15 beviljades understöd. Närmare information om projekten finns i bilagan till meddelandet.

Nästa ansökan öppnas i april

Understöd för vattenförvaltningen i städerna och minskningen av skadliga ämnen kan ansökas hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax i april 2024. Ansökningsmeddelandet publiceras inom kort och understöden utlyses på miljöministeriets webbplats på sidan Understöd och stöd för förbättring av vattendragens och havets tillstånd.

Miljöministeriets understöd kan beviljas för projekt som syftar till att minska belastningen av skadliga ämnen i dag- och spillvatten i städerna. Ansökningens teman är följande: 

  1. Minskning av utsläpp av skadliga ämnen från avloppsvatten från tätbebyggelse till vattenmiljö och avloppsslam
  2. Kvalitetsledning av dagvatten från tätbebyggelse med avseende på skadliga ämnen
  3. Minskning av skadliga ämnen och riskhantering med hjälp av kommunikation och styrning.


Miljöministeriets program Ahti har som mål att under regeringsperioden 2023–2027 få bukt på näringsämnesbelastningen, iordningställa markstrukturen, få kontroll över skadliga ämnen samt ta vara på och utnyttja resurserna, såsom näringsämnen i vattendrag och avloppsvatten. Arbetet inom programmet för effektiverat vattenskydd, programmet för återvinning av näringsämnen och Skärgårdshavsprogrammet fortsätter med dessa tyngdpunkter. 
 

Nyckelord

Kontakter

Projektkoordinator Riina Tuominen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 029 502 4147, riina.tuominen@ely-keskus.fi
Miljöexpert Katri Senilä, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 029 502 4162,
katri.senila@ely-keskus.fi
Finansieringsexpert Esa Pekonen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 029 502 4159, esa.pekonen@ely-keskus.fi
Konsultativ tjänsteman Ari Kangas, miljöministeriet, tfn 029 525 0340, ari.kangas@gov.fi

Dokument

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen katsaus kertoo keskeiset tämän vuoden tienpitotoimet12.4.2024 09:58:17 EEST | Tiedote

Juuri julkaistussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liiketeen katsauksessa esitellään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen keskeiset tienpitotoimet vuodelle 2024. Katsauksessa esitetään myös ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen ajankohtaiset toimet, luodaan katsaus liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikenneturvallisuustyöhön sekä esitellään keskeisiä suunnitteluhankkeita.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye