VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Utvärderingsförfarandet har hjälpt kommuner att stärka sin ekonomi

Dela

Kommunernas utvärderingsförfarande borde dock bättre beakta hur man kan trygga tillgången till basservice för kommuninvånarna.

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images

Enligt Statens revisionsverks granskning är kommunernas utvärderingsförfarande ett fungerande sätt att gå igenom den ekonomiska situationen i enskilda kommuner och söka lösningar på kommunernas ekonomiska problem. Efter förfarandet har nyckeltalen för kommunekonomin i huvudsak förbättrats. Nyckeltalen är till exempel kommunkoncernens årsbidrag, inkomstskattesatsen samt siffror som beskriver lån och skuldsättning.

"Merparten av kommunernas representanter ansåg också att utvärderingsförfarandet har främjat balansen i kommunekonomin", säger Sini Salmi, överrevisor vid revisionsverket.

Vid behov kan Finansministeriet inleda ett utvärderingsförfarande, dvs. ett så kallat kriskommunsförfarande, med en kommun som befinner sig i en särskilt svår ekonomisk ställning. Vid förfarandet går man igenom kommunens ekonomiska situation och föreslår åtgärder utifrån den för att balansera ekonomin och trygga basservicen för kommuninvånarna.

Om kommunen inte har trovärdiga ekonomiska förutsättningar att klara av sina utgifter eller ackumulerade underskott föreslår man att en kommunindelningsutredning inleds.

Under utvärderingsförfarandet utarbetas en balansplan med åtgärder som balanserar ekonomin. Kommunerna bedömde att försäljning av egendom, ökade skatteintäkter, koncernåtgärder och åtgärder som gällde social- och hälsovårdstjänster gav de största ekonomiska effekterna.

Syftet med utvärderingsförfarandet är också att utreda kommunens möjligheter att trygga de tjänster som lagstiftningen förutsätter för sina invånare samt att inleda nödvändiga åtgärder för att trygga tillgången till tjänster. Enligt revisionsverket ligger betoningen i kommunernas utvärderingsförfarande dock främst på ekonomiförvaltningen.

"I kommunernas utvärderingsförfarande vore det viktigt att beakta även tjänsterna i högre grad än för närvarande. En orsak till att tjänsternas situation inte kan utvärderas i nuläget är också att det inte finns tillräckligt med information att tillgå”, säger Salmi.

Revisionsverket rekommenderar också att uppgifterna om de kommuner för vilka man överväger utvärderingsförfarandet ska dokumenteras på ett tydligt och enhetligt sätt inklusive detaljerade motiveringar.

Bekanta dig med publikationen: Utvärderingsförfarandets funktion i balanseringen av kommunernas ekonomi och tryggandet av tjänsterna

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sini Salmi
Sini Salmi
Ladda ned bild

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.

VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä. VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.

VTV.fi

Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent be-slutsfattande och demokrati.

Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspo-litiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revis-ionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.

VTV.fi/sv

Andra språk

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye