Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Den övergripande säkerheten och totalförsvaret var teman för den regionala samarbetsgruppen i Vasa, Jyväskylä och Tammerfors

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnade ett hybridmöte för den regionala samarbetsgruppen för övergripande säkerhet onsdagen 27.3 i tre städer: Vasa, Jyväskylä och Tammerfors. Under mötet diskuterades totalförsvaret och mental kristålighet med regionalt fokus. Dessutom jämfördes strukturerna inom den nordiska säkerhetsförvaltningen.

Den inre säkerheten i landet främjar den övergripande säkerheten

Överdirektör Marko Pukkinen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland öppnade evenemanget genom att konstatera att frågor som gäller landets övergripande säkerhet ofta i den offentliga debatten kopplas till den utrikespolitiska situationen i Finlands grannländer. Med tanke på den övergripande säkerheten räcker det ändå inte att enbart avvärja ett yttre hot, utan helheten måste granskas i en vidare bemärkelse: som de ungas välbefinnande och tryggad basservice, som försörjningsberedskap av information och samordning av regionala beredskapsstrukturer.

Även chefen för försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning, brigadgeneral Sami Nurmi, ansåg att den övergripande säkerheten är ett omfattande begrepp som ska påvisa vilken betydelse medborgarna, företagen och den tredje sektorn har för den offentliga försvarsförvaltningen. I sin presentation för samarbetsgruppen konstaterade han att försvaret behöver samhällets stöd. För närvarande ökar den internationella försvarsverksamheten i Finland, men det är ingen radikal förändring. Även aktiviteten inom internationell underrättelseverksamhet ska beaktas och strategisk kommunikation bör användas i totalförsvaret för att stärka såväl försvarsbilden som säkerhetskänslan.

”Rysslands mål är att skapa en multipolär världsordning. Ukraina löser ännu ingenting Ryssland är berett att använda alla tänkbara medel i kampen”, konstaterade forskaren vid utrikespolitiska institutet Jyri Lavikainen i sitt anförande.

I kommentarerna till presentationen betonades ytterligare betydelsen av medborgarnas mentala kristålighet för landets övergripande säkerhet samt önskades att regionernas och kommunernas beredskaps- och försörjningsberedskapsstrukturer beaktas i diskussionerna om det nationella totalförsvaret. Att regionerna bibehåller sin livskraft, att det görs investeringar och att de allmänna boende- och levnadsvillkoren tryggas ansågs viktigt.

Ungdomsbrottsligheten ökar inom en begränsad grupp

Överkommissarie Mikä Jylhä vid polisinrättningen i Österbotten presenterade läget gällande de ungas välbefinnande och säkerhet i regionen. Statistiken över våldsbrott bland unga visar på en ökning 2023, även om största delen av de unga mår bra. Bland annat unga i Vasa och Seinäjoki har legat högt i statistiken över misshandel. Också antalet sexualbrott bland unga har ökat och brotten riktar sig i allt högre grad mot minderåriga. Som tredje framträdande punkt i statistiken är grova trafikbrott, där unga också omkommer.

Nyckeln till förändring av den här trenden ansågs vara sektorsövergripande samarbete kring barns och ungas trygghet och välbefinnande. Att stödja föräldraskapet och satsa på basservice för barnfamiljer och ungdomar sågs som centrala inslag i det förebyggande arbetet. Att förhindra fortsatt polarisering ansågs vara en viktig del av helheten.

Skillnader i säkerhetsförvaltningens strukturer mellan de nordiska och de baltiska länderna

Tomas Kuronen, forskare vid tankesmedjan Elisabet Rehn – Bank of Ideas ry, presenterade huvuddragen i en färsk publikation där strukturerna inom säkerhetsförvaltningarna i Norra Östersjöregionen jämfördes. Av den terminologi som används (comprehensive security, broad-based security, total security och integrated security) framgår att det finns variationer och silobildning i ländernas säkerhetsförvaltning, vilket inte främjar ett samarbete över landsgränserna.

Kuronen konstaterade att kriser inte följer administrativa silor och oftast inte heller nationella gränser. Att känna till grannländernas säkerhetssystem sågs som en central fördel vid eventuella hot mot säkerheten. Även samordningen av säkerhetsstrukturerna mellan olika förvaltningsområden inom länderna sågs som viktig.

Avslutningsvis diskuterades försörjningsberedskapen för information under ledning av Försörjningsberedskapscentralens beredskapsexpert Teuvo Arolainen. Med försörjningsberedskap för information avses att tillhandahålla tillförlitlig, tillräcklig och betydelsefull information till centrala aktörer för samhällets vitala funktioner i syfte att trygga ledning, kontinuitet och återhämtning inom verksamheten. 

Arolainen ansåg att försörjningsberedskapen för information och den digitala säkerheten också innehåller en stark betoning på mental kristålighet. De senaste åren har visat att det centrala för den mentala kriståligheten är att kontakterna mellan människorna fortsätter också i undantagsförhållanden. Dessutom är det viktigt att upprätthålla räddningstjänsterna, den offentliga förvaltningens digitala kanaler och masskommunikationen.

Mer information:

Marko Pukkinen, överdirektör
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tarja Wiikinkoski, direktör
Ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye