Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Fem nya naturskyddsområden i Helsingfors

Dela

Helsingfors förbereder fem nya naturskyddsområden som ska inrättas under 2024. Den sammanlagda arealen av de områden som förbereds är cirka 129 hektar. I år planeras nya naturskyddsområden särskilt i östra Helsingfors.

Havsrastböle naturskyddsområde
Ett av de fem naturskyddsområden som ska inrättas 2024 är Havsrastböle naturskyddsområde. Raisa Ranta

I år förbereder Helsingfors stad inrättandet av tre nya naturskyddsområden i omgivningen kring Svarta backen i norra Nordsjö. Naturskyddsområden planeras även i södra Nordsjö och i Tali i västra Helsingfors.

I Helsingfors inrättas varje år minst fem nya naturskyddsområden för att skydda den biologiska mångfalden. Målet är fastställt i Helsingfors stadsstrategi 2021–2025. De objekt som bereds till naturskyddsområden baserar sig på Helsingfors naturskyddsprogram (2015–2024).

I år heter de naturreservat som bereds Mellungsbacka strandäng, Havsrastböle naturskyddsområde, Svarta backens södra del, Borgarstrandsvikens södra strand och Tali naturskyddsområde.

År 2023 uppgick naturskyddsområdenas areal i Helsingfors till cirka 1 424 hektar, varav en tredjedel var vattenareal. Den sammanlagda arealen av de områden som nu håller på att förberedas är cirka 129 hektar.

Syftet är att alla de naturskyddsområden som planeras även i fortsättningen ska kunna användas för rekreation.

Naturskyddsområden som ska inrättas 2024:

Mellungsbacka strandäng

Beläget mellan Svarta backens naturskyddsområde och Kallviksvägen på gränsen till Mellungsby och Nordsjö. Areal cirka 7 hektar.

Terräng: i den norra delen av området finns öppna strandängar som huvudsakligen består av tätbevuxna sidvallsängar. På de våtare ställena finns fläckar med äkta strandängar. På dem växer framför allt vattenstarr, flaskstarr eller kråkklöver och ängsull.

Växtlighet: i området har man observerat rosenpilört och dvärgmåra som är sårbara i Helsingfors, och åkerbär som är nära hotat i Helsingfors.

Djur: i strandängsområdet är olika buskfåglar och nattsångare bäst representerade. I området har det under flera år funnits ett revir för den nära hotade småfläckiga sumphönan eller den fåtaliga kornknarren.

Havsrastböle naturskyddsområde

Beläget vid Botbyvikens strand i Nordsjö, på ett vidsträckt skogsområde. Areal cirka 35 hektar.

Terräng: Skogen i Havsrastböle består i huvudsak av naturliknande frisk och lundartad mo och klippig skog. Mellan klipporna finns ett antal myrsänkor.
I skogsområdets sydvästra del finns tre fornstrandstenar. Den mest representativa av dessa, fornstrandstenen i Havsrastböle, uppstod för 7000–8000 år sedan, när stenar som isen förde med sig slipades runda av vågorna och sköljdes i land.

Växtlighet: på den våta myren i den norra delen av området växer bl.a. rundsileshår, som är sårbar i Helsingfors. I Ramsöhalsens lund växer de regionalt hotade arterna repestarr och spädstarr.

Djur: den västra delen av området hör till Botbyvikens viktiga fladdermusområde och Botbyvikens östra skog är viktig vad gäller fågelbestånd: där har bl.a. mindre flugsnappare och lundsångare häckat.

Svarta backens södra del

Beläget i Nordsjö i den södra delen av Svarta backens och Borgarstrandsvikens naturskyddsområde. Areal cirka 29 hektar.

Terräng: området består till störst del av klippig skogsterräng och den innersta delen av den vassbevuxna Borgarstrandsviken och dess strandskog, som hör till området för Natura 2000. I den östra delen finns fin, gammal hagmark. I området finns två källor.

Växtlighet: i områdets västra del finns en klippa med bl.a. arterna kattfot, som är nära hotad, och nattviol, som är starkt hotad i Helsingfors. I närheten av kraftledningen växer bl.a. låsbräken, blåsuga och vårfingerört, som är starkt hotad i Helsingfors. I gamla kalkbrott växer mossor som gynnas av kalk.

Djur: Till häckfåglarna hör järpe, nattskärra och mindre flugsnappare, som alla är sällsynta i Helsingfors. Den södra delen av Svarta backen är en viktig plats för kräl- och groddjur. Skogarna i den östra delen är viktiga områden för fladdermöss.

Borgarstrandsvikens södra strand

Belägen i den norra delen av Nordsjö hamn, på vardera sidan om Borgarstrandsviken. Areal cirka 42 hektar.

Terräng: området består till störst del av skogsterräng, strandängar och Borgarstrandsvikens vassbevuxna vatten. Vattenområdet hör till Natura 2000-området Svarta backens lund–Östersundoms fågelvatten.

Växtlighet: på området finns strandängar och klippor med lundar och lundkärr mellan dem. Växtligheten i området är mångsidig och där lever flera arter som är hotade eller nära hotade i Helsingfors.

Djur: I Borgarstrandsviken lever många olika slags vassfåglar. Till häckfåglarna hör dessutom bl.a. den sårbara trastsångaren, fisktärnan, som nämns i fågeldirektivet, och sothönan, som hör till de sjöfåglar som minskar i antal. Borgarstrandsviken är ett viktigt utbredningsområde för kräl- och groddjur.

Tali naturskyddsområde

Beläget i Sockenbacka i närheten av Tali gårdspark och golfbana. Areal cirka 16 hektar.

Terräng: till området hör lundskogen som omger Rutiån och de intilliggande strandängsområdena.

Växtlighet: I den västra delen av området finns ett vidsträckt område med rikligt gräsbevuxen vasstrandäng, vilket är sällsynt i Helsingfors. Utöver svärdsliljor ugörs gräset av bl.a. kärrvial och ovanligt rikligt med strandklo och sprängört.

Djur: På grund av den rikliga mängden murkna träd trivs många hackspettar i området, som till exempel den fåtaliga mindre hackspetten och den starkt hotade vitryggiga hackspetten. Andra fågelarter som är utmärkande för området är bl.a. busksångaren, kärrsångaren, flodsångaren och härmsångaren. Området utgör också ett bra jaktområde för fladdermöss, och där har bl.a. den sällsynta trollfladdermusen observerats.

Nyckelord

Kontakter

Hanna Seitapuro
miljöexpert
Helsingfors stad
Stadsmiljösektorn
tfn 040 1787378
hanna.seitapuro@hel.fi

Kaisa Pajanen
teamchef
Helsingfors stad
Stadsmiljösektorn
tfn 050 5932137
kaisa.pajanen@hel.fi

Bilder

Tali naturskyddsområde
Tali naturskyddsområde omfattar lundskogen som omger Rutiån och de intilliggande strandängsområdena.
Ladda ned bild
Havsrastböle naturskyddsområde
I Havsrastböle naturskyddsområde finns tre fornstrandstenar.
Ladda ned bild
Svarta backens södra del
Svarta backens södra del består till största delen av klippig skogsterräng.
Ladda ned bild

Länkar

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
PB 58200, 00099 Helsingfors stad
09 310 2611

Bekanta dig med stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö.

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Proposal for an architectural programme for Helsinki published – next step is political decision-making19.4.2024 09:48:22 EEST | Tiedote

High-quality architecture and the planning of public urban spaces increase residents’ wellbeing and Helsinki’s appeal. The newly published proposal for the Helsinki architectural programme, titled Helsinki rakentaa hyvää elämää (Helsinki builds good life), is a discussion opener on the significance of architecture in Helsinki and a tool for developing architecture further. The proposal was launched at Central Library Oodi on Thursday 18 April. Next it will enter the political decision-making process.

Utkastet till Helsingfors arkitekturprogram offentliggjordes – framskrider näst till beslutsfattandet19.4.2024 09:45:27 EEST | Tiedote

Högklassig arkitektur och planering av det offentliga stadsrummet ökar stadsbornas välbefinnande och Helsingfors dragningskraft. Helsingfors nya utkast till arkitekturprogram, Helsinki rakentaa hyvää elämää, är en samtalsöppning om arkitekturens betydelse i Helsingfors och ett verktyg för vidareutveckling av arkitekturen. Utkastet offentliggjordes torsdagen den 18 april i Ode. Utkastet framskrider till det politiska beslutsfattandet nästa vecka.

Helsingin arkkitehtuuriohjelman luonnos julkistettiin – etenee seuraavaksi päätöksentekoon19.4.2024 09:43:11 EEST | Tiedote

Laadukas arkkitehtuuri ja julkisen kaupunkitilan suunnittelu lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja Helsingin vetovoimaa. Helsingin uusi arkkitehtuuriohjelmaluonnos, Helsinki rakentaa hyvää elämää, on keskustelunavaus arkkitehtuurin merkityksestä Helsingissä ja työkalu sen edelleen kehittämiseksi. Luonnos julkistettiin Oodissa torstaina 18. huhtikuuta. Luonnos etenee poliittiseen päätöksentekoon ensi viikolla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye