Suomen ympäristökeskus

Naturen upplevs viktig i vardagslandskap

Dela

Landskap påverkar människors välbefinnande, enligt nästan alla som svarade på en riksomfattande landskapsundersökning. Särskilt nöjda är de med närheten till vatten och skogar i sina vardagslandskap. De flesta anser att landskapen bör beaktas bättre i beslutsfattandet både i städerna och på landsbygden.

Både på landsbygden och i städerna nämns olika naturmål ofta när människor ombeds beskriva sin vardagsmiljö. Bilden visar åkerlandskap i Vik i Helsingfors.
Både på landsbygden och i städerna nämns olika naturmål ofta när människor ombeds beskriva sin vardagsmiljö. Bilden visar åkerlandskap i Vik i Helsingfors. Foto: Tapio Heikkilä.

Välbefinnande från vardagslandskap

Finlands miljöcentral undersökte människors syn på landskap och deras utveckling med två enkäter vid årsskiftet 2022–2023. Den första riktade sig till alla som är intresserade av landskap, och den andra till landskapsexperter och andra som arbetar med landskap. Båda enkäterna genomfördes som öppna webbenkäter.

Fyra av fem respondenter i den enkät som riktades till medborgarna är ganska eller mycket nöjda med sina vardagslandskap. Ändå skulle över hälften vilja ändra något i dem. Nöjdheten varierar i olika typer av vardagslandskap, enligt Nina Ahola, forskare vid Finlands miljöcentral.

— De som bor i glesbygden är klart mest nöjda, medan de som bor i höghusområden är minst nöjda.

Närhet till vatten, parker och skog ger tillfredsställelse i vardagslandskapet på alla områden. Generellt sett nämns närhet till naturen och lättillgänglighet till närliggande natur som saker man inte vill ge upp.

Enligt Ahola har landskap som upplevs som behagliga en inverkan på människors välbefinnande.

— Hela 92 procent av respondenterna var helt överens och 7 procent var ganska överens om påståendet om landskapets effekter på välbefinnande.

Ofullständighet orsakar olägenhet

De som bor i höghusområden har flest önskemål om förändring. I deras vardagslandskap orsakar byggnadssätt och mängd samt trafiklösningar missnöje. Ofullständighet i landskapet, till exempel byggarbetsplatser, leder ofta till långvarig olägenhet.

Både i höghusområden och i småhusområden i städerna önskar man att miljöanpassad arkitektur och natur smälter samman till vackra landskapsenheter. Förlusten av natur i samband med förtätning av byggda områden oroar många, särskilt i stora städer.

Bland de som bor på landsbygden oroar skötselmetoder för skog och energiproduktionslösningar, såsom placering av vindkraft. I framtiden hoppas man att byggnader och livsmiljöer underhålls och att landskapet vårdas.

Behov av nationella riktlinjer

Endast få av de som svarade på enkäten för medborgarna anser att de kan påverka planeringen och beslutsfattandet gällande landskap. Utveckling av deltagande och interaktion anses viktigt bland dem som svarade på båda enkäterna, för att sänka tröskeln för deltagande och säkerställa att deltagandet är aktuellt, mångkanaligt och effektivt när det gäller landskapsfrågor.

De som svarade på enkäten för experter och aktörer anser att det finns behov av utveckling av lagstiftningen för att ge bättre stöd för att skydda landskapet och skapa en landskapsmässigt god miljö. Enligt enkätsvar är nyckelområden också kopplade till beslutsprocesser och olika värderingar.

Samarbetet mellan olika aktörer har ansetts vara framgångsrikt och det har utvecklats goda praxis. Dock behövs det mer resurser, kompetens och gemensamma nationella strategiska riktlinjer för att ta hand om landskapsrelaterade frågor, med hänsyn till olika sektorer och områden.

Information till utveckling av skydd, vård och planering av landskap

Syftet med landskapsundersökningarna är att stödja genomförandet av Europarådets landskapskonvention i Finland och utvecklingen av den nationella landskapspolitiken. Undersökningarna beställdes och finansierades av miljöministeriet och genomfördes av Finlands miljöcentral.

Både enkäten som riktades till alla intresserade samt enkäten som riktades till experter genomfördes som öppna webbundersökningar för att möjliggöra svar från så många som möjligt. Resultaten ger perspektiv på vilka ämnesområden som bör tas upp i framtiden för att utveckla landskapens skydd, vård och planering. 793 personer från olika delar av Finland svarade på enkäten avsedd för alla. 198 personer svarade på enkäten som var riktad till experter. Bland dem fanns bland annat regionala och lokala myndigheter, företrädare för ideella organisationer och företag.

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Statistisk figur över fördelningen av svar på en femgradig skala för frågan: hur mycket håller du med eller inte håller med om följande påståenden? Flest höll med (99 % helt eller delvis överens) med påståendet "landskap påverkar människors välbefinnande". Minst höll med (30 % helt överens och 40 % delvis överens) med påståendet "det är möjligt att samtidigt beakta landskap och markanvändningens ekonomiska aspekter". En mer omfattande textuell beskrivning av figurinnehållet finns i en rapport som presenterar resultat från landskapsundersökningsstudier.
Hur mycket håller du med eller inte håller med om följande påståenden? (på finska)
Ladda ned bild
Statistisk figur över fördelningen av ja/nej-svar på frågan: skulle du vilja ändra något i ditt vardagslandskap? Svaren är uppdelade beroende på vilken typ av vardagslandskap det handlar om. Av de som placerade sitt vardagslandskap i ett bostadsområde med flerfamiljshus, skulle hela tre av fyra (75,9 %) vilja ändra något i sin miljö. I glesbygden är man mest nöjd med den nuvarande situationen, eftersom färre än andra skulle vilja ändra något i sitt vardagslandskap där (42,7 %). En mer omfattande textuell beskrivning av figurinnehållet finns i en rapport som presenterar resultat från landskapsundersökningsstudier.
Skulle du vilja ändra något i ditt vardagslandskap? (på finska)
Ladda ned bild

Länkar

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Spana in pollinerare! Pollinerarveckoslutet inspirerar att göra observationer16.5.2024 11:20:38 EEST | Tiedote

Pollinerarveckoslutet är ett evenemang med låg tröskel, som är avsett för alla som är intresserade av naturen och där man observerar pollinerare. Observationer görs under en halv timme på en blomsteräng eller på din egen gård antingen lördag eller söndag 15.–16.6. Syftet med pollinerarveckoslutet är att kartlägga pollinerande arter som förekommer särskilt på urbana ängar och gårdar, främst fjärilar och humlor, samt att inspirera medborgarna att observera och skydda pollinerare i sin närmiljö.

Bongaa pölyttäjä! Pölyttäjäviikonloppu innostaa tekemään havaintoja16.5.2024 10:46:10 EEST | Tiedote

Pölyttäjäviikonloppu on kaikille luonnosta kiinnostuneille tarkoitettu matalan kynnyksen tapahtuma, jossa havainnoidaan pölyttäjiä. Havaintoja tehdään puolen tunnin ajan kukkaniityllä tai omalla pihalla joko lauantaina tai sunnuntaina 15.–16.6. Pölyttäjäviikonlopun tavoitteena on kartoittaa etenkin kaupunkiniityillä ja -pihoilla esiintyvää pölyttäjälajistoa, lähinnä perhosia ja kimalaisia, sekä innostaa kansalaisia pölyttäjien tarkkailuun ja suojeluun lähiympäristössään.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye