Suomen Kennelliitto ry

Kennelliitto palkitsi Koiranpäivänä kolme rotujärjestöä vaikuttavasta työstä rotujensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Jaa

Suomen Kennelliitto on palkinnut Dalmatiankoirat – Dalmatierna ry:n, Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n ja Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry:n Koiranpäivänä vaikuttavasta työstä rotujensa terveyden edistämiseksi.

Vuosittain vietettävän Koiranpäivän teemana on tänä vuonna koirien terveys ja hyvinvointi. Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio on erittäin iloinen siitä, että rotujärjestöille ja -yhdistyksille suunnattuun Koiranpäivän haasteeseen rotujen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä saatiin mukaan edustava joukko osallistujia. Yhteensä 35 rotujärjestöä tai -yhdistystä ilmoittautui mukaan haasteeseen, jossa arvioitiin eri rotujen jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO) vaikuttavuutta. Mukana oli niin suuria, useampien rotujen järjestöjä kuin pieniä yhdistyksiäkin.

- Saimme monta erittäin hyvää hakemusta, joista palkitsemme nyt kolme. Hakemusten hyvä taso vakuutti meidät siitä, että tätä kilpailua tulee jatkaa vuosittain. Koirien terveys ja hyvinvointi on niin tärkeä asia, että sen hyväksi tehtävää työtä ja hyviä esimerkkejä on paikallaan nostaa esille jatkuvasti. Kiitän lämpimästi kaikkia haasteeseen osallistuneita, ja onnittelen voittaneita, dalmatiankoiria, kultaisianoutajia ja lancashirenkarjakoiria edustavia yhdistyksiä erinomaisesta, tavoitteellisesta ja pitkäjänteisestä työstä rotujensa kehittämiseksi, Sainio sanoo.

- Meillä Suomessa tehdään valtavan paljon hyvää työtä koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä jää helposti varjoon, kun keskusteluissa nousevat esille koirien terveysongelmat. Tosiasia on, että suurin osa koirakannastamme voi hyvin. Kansainvälisesti olemme edelläkävijöitä koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä monella tavoin, hän painottaa.

Kennelliiton alaisessa koirien kasvatustyössä koirien terveyttä ja hyvinvointia edistetään liiton yleisen, kaikille roduille yhteisen jalostusstrategian kautta ja rotujärjestöjen eri roduille laatimien jalostuksen tavoiteohjelmien avulla. Kaikkiaan 225 rodulla tai rotumuunnoksella on oma tavoiteohjelma ja 182 rotua tai rotumuunnosta on lisäksi mukana tavoiteohjelman perusteella laaditussa perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA). Työkaluja koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ovat koirien terveystutkimukset, dna-testit, luonteen arvioinnit sekä tiedot siitä, miten koirat toimivat rodunomaisissa kokeissa.

Kultaistennoutajien terveyttä ja hyvinvointia on edistetty pitkäjänteisesti monella osa-alueella

Kultaistennoutajien rotujärjestö Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry palkittiin rodun terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteellisesta ja pitkäjänteisestä edistämisestä monella osa-alueella.

- Rotujärjestö on pystynyt selvästi osoittamaan, että rodun tilanne on parantunut monella osa-alueella, ei vain rodun perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma PEVISAssa olevien ominaisuuksien osalta. Terveyden edistämisen lisäksi myös kultaistennoutajien hyvän, rodunomaisen luonteen kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, kiittää Kirsi Sainio.

Kultainennoutaja on yksi Suomen suosituimmista koiraroduista. Rotujärjestö tiedottaa jäsenilleen aktiivisesti eri kanavillaan rodun terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä järjestää kasvattajapäiviä ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys on teettänyt rodun monimuotoisuustutkimuksen ja kerää terveyskyselyllä tietoa kaikkien kultaistennoutajien terveydestä. Yhdistys järjestää vuosittain MH-luonnekuvauksia.

Rodun luustoterveyttä on saatu parannettuna konkreettisesti jalostukseen käytettäviltä koirilta vaadittavien lonkka- ja kyynärtutkimusten kautta. Jalostukseen käytetyiltä koirilta vaaditaan myös silmätutkimus, ja rodun silmäterveystilanne on hyvä. Yhdistys tukee rodun geenitestejä ja julkaisee niistä tietoa verkkosivuillaan. Yhdistys on tukenut yli seitsenvuotiaiden koirien silmätutkimuksia ja tarjonnut kasvattajille mahdollisuuden tuoda yhdessä jalostukseen käytettävien koirien spermaa ulkomailta. Yhdistyksellä on Aktiivikasvattaja-kilpailu, jossa huomioidaan kasvattien terveystulosten kattavuus.

- Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry kiittää saamastaan huomionosoituksesta Suomen Kennelliittoa. Pitkäjänteinen työ aktiivisen yhdistyksen eri toimijoiden osalta on kohentanut kultaistennoutajien terveyden tilaa vuosien varrella. Kasvattajat ja rodun harrastajat ovat suositusten mukaan vieneet kultaisiaan terveystutkimuksiin. Kultaistennoutajien selkätutkimukset ja geenitestit ovat lisänneet suosiota, kun niistä on tiedotettu enemmän.

Kultaisennoutajan säilyttäminen noutavana lintukoirana on tärkeää. Rotujärjestö kannustaa viemään kultaisianoutajia luonnetta arvioiviin testeihin, esimerkiksi taipumuskokeisiin ja MH-luonnekuvauksiin, jotta saamme lisätietoa rodun tilanteesta. Ulkomuodoltaan kultainennoutaja on säilynyt vuosien aikana peruskoirana ja toivottavasti tilanne pysyy samanlaisena. Rodun haasteena on nyt ja tulevaisuudessa geenipohjan monimuotoisuuden säilyttäminen, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Erika Jylhä-Pekkala.

Dalmatiankoirien terveyshaasteisiin on pureuduttu tuloksellisesti

Dalmatiankoirien rotujärjestö Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry palkittiin tuloksellisesta työstä rodun terveyshaasteisiin pureutumisessa. Kiitosta sai myös rotujärjestön positiivinen ote terveyshaasteisiin tarttumisessa.

- Rodun terveysongelmien kohdalla ei ole jääty tuleen makaamaan, vaan on lähdetty aktiivisesti ja järjestelmällisesti parantamaan tilannetta niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin yhteistyön kautta, kiittää Kirsi Sainio.

Rotujärjestö on tehnyt hyvää työtä rotuun liittyvän sensoneuraalisen kuurouden välttämiseksi. Kasvattajien kasvateilleen teettämiä BAER-kuulotestejä on tuettu, ja testituloksista on koottu mittava  aineisto, jota hyödynnetään jalostuksen tueksi. Kansainvälisesti katsottuna dalmatiankoirien kuulotestaaminen on Suomessa hyvin kattavaa.

Dalmatiankoiria luustokuvataan melko laajasti, ja tulokset pitkäjänteisestä työstä näkyvät muun muassa rodun lonkkaterveydessä. Rotujärjestö tiedottaa laajalti jäsenilleen ja pennunostajille rodun terveyshaasteista ja kerää tietoa rodun terveydestä terveyskyselyllä. Terveyden lisäksi myös rodun luonteen jalostamisen merkitystä painotetaan. Rotujärjestö on laatinut rodulle luonteen ihanneprofiilin luonteen jalostustarkastuksen tueksi.

- Dalmatiankoira on verrattain terve rotu, ja vähintään sellaisena sen haluamme myös säilyttää. Tärkeintä on saada tietoa mahdollisimman laajasti populaatiossa ilmenevistä terveydellisistä ongelmista ja epäkohdista, jotta niihin osataan reagoida ja ennaltaehkäistä niiden yleistyminen. Saammekin kiittää laajasti rodun harrastajia ja kasvattajia sekä aikaisempia ja nykyisiä aktiivisia toimijoita siitä, että dalmatiankoirista voidaan jakaa avoimesti ja kattavasti tietoa sekä tehdä toimenpiteitä muun muassa terveyden edistämiseksi. Jokainen koira on tärkeä ja jokaisesta koirasta saatu tieto on arvokasta, painottaa rotujärjestön jalostustyöryhmän puheenjohtaja Erica Nyman.

Lancashirenkarjakoirien monimuotoisuutta on edistetty tehokkaasti

Vuonna 2002 perustettu Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry palkittiin hyvästä työstä rodun monimuotoisuuden ja terveyden edistämiseksi. Lancashirenkarjakoira ei vielä ole kansainvälisen koiranjalostusunioni FCI:n virallisesti hyväksymä rotu. Sen rotukirjat ovat auki, eli rotuun voidaan ottaa sellaisia koiria, joiden vanhemmat eivät ole rekisteröityjä rotukoiria.

- Rotuyhdistys on pyrkinyt pitämään kiitettävällä tavalla yllä Suomessa suhteellisen pienen rodun monimuotoisuutta. Terveysasiat on otettu hyvin huomioon rodun kehittämisessä. Rodun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä korostuu avoimuuden kulttuuri, kiittää Kirsi Sainio.

Rotuyhdistys on toteuttanut lancashirenkarjakoirien monimuotoisuuskartoituksen ennen kuin rodulle saatiin geenitesti. Rodun geneettinen monimuotoisuus on tällä hetkellä hyvällä mallilla. Rodulla on käytössä suuri terveystaulukko, joka on avoin, kaikille näkyvä tietokanta yhdistyksen verkkosivuilla. Rodun terveyttä edistetään jalostukseen käytettävien koirien silmä- ja polvitutkimusten sekä geenitestin avulla. Kasvattajien käyttöön on  perustettu Heeler-Tinder, jonka kautta kasvattajat voivat etsiä jalostukseen käytettäviä uroksia.

- Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry on tehnyt yli 20 vuoden ajan määrätietoista työtä lancashirenkarjakoirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Rodun geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseen on kiinnitetty huomiota alusta asti. Avoimen kulttuurin ansiosta tietoa rodun terveydestä on saatavilla poikkeuksellisen hyvin. Omalla esimerkillämme pyrimme laajentamaan avoimuuden kulttuuria myös kansainvälisesti rodussamme. Yhdessä Kennelliiton tuella meidän on hyvä jatkaa lancashirenkarjakoirien vastuullista ja tiedostavaa koiranjalostusta, kertoo yhdistyksen jalostustoimikunnan puheenjohtaja Pia Markkanen.


Lisätiedot

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
FT Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi
puh. 044 218 4431

Puheenjohtaja Erika Jylhä-Pekkala
Kultainen Rengas – Golden Ring ry
puheenjohtaja@goldenring.fi
puh. 040 596 3634

Varapuheenjohtaja Tuuli Söderlund
Kultainen Rengas – Golden Ring ry
puh. 044 534 3380

Jalostustyöryhmän puheenjohtaja Erica Nyman
Dalmatiankoirat – Dalmatierna ry
jalostus.findal@gmail.com
puh. 050 358 9479

Puheenjohtaja Suvi Lukjanov
Dalmatiankoirat – Dalmatierna ry
pj.findal@gmail.com
puh. 0400 474 102

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja
Pia Markkanen
Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry
heeler.jalostustoimikunta@gmail.com
puh. 045 885 5585

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kennelliitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye