Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för Lasor vindkraftspark (Österbotten)

Dela

Lasor Vind Oy Ab planerar ett vindkrafts- och elöverföringsprojekt i Vörå, cirka tre kilometer från Vörå kommuncentrum mot nordost. I projektet byggs högst 19 vindkraftverk på ett 2360 hektars område. Området består huvudsakligen av ekonomiskog och dikade myrar, men det finns också odlingsområden i området. I bedömningen granskas vindkraftverk med en total höjd på högst 280 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är högst 8 MW.

Vindkraftverk, illustration.
Lasor Vind Oy Ab planerar ett vindkrafts- och elöverföringsprojekt i Vörå, cirka tre kilometer från Vörå kommuncentrum mot nordost. Illustartion. NTM-centralen i Södra Österbotten

Elöverföringen från vindkraftsområdet ska enligt planera byggas i en 7 km lång jordkabel på den västra sidan av projektområdet där ledningen kopplas till EPV Alueverkko Oy:s kraftledning Toby–Vörå.

I samrådet inlämnades sammanlagt 24 utlåtanden och expertkommentarer samt 12 åsikter. I ställningstagandena påpekades konsekvenserna för bland annat fåglarna, Natura 2000-området Kalapää träsk, landskapet och människornas levnadsförhållanden och trivsel. Projektets läge i närheten av Natura 2000 -området Kalapää träsk och närheten till Vitmossens fornstig samt konsekvenserna för landskapet kritiserades. När det gäller projektets konsekvenser för fåglarna framträdde också samverkan med andra vindkraftverk som finns eller planeras i närområdena. 

Kontaktmyndigheten anser att fågelbeståndet, skyddsgrunderna för Natura 2000 -området Kalapää träsk, landskapet samt människornas levnadsförhållanden och trivsel utsätts för de mest betydande miljökonsekvenserna av projektet. Kontaktmyndigheten anser att alternativ ALT1 är negativare än ALT2 när det gäller konsekvenserna för landskapet, den byggda kulturmiljön, fågelbeståndet, människornas levnadsförhållanden och trivsel samt naturmiljön. Alternativet kan inte anses vara genomförbart i den planerade omfattningen. Miljökonsekvenserna av projektalternativ ALT2 är som helhet granskas mindre än alternativ ALT1. När det gäller Naturaområdet anser NTM-centralen att med beaktande av försiktighetsprincipen försämrar projektet avsevärt de naturvärden, med stöd av vilka Kalapää träsk har införlivats i nätverket Natura 2000. 

Bedömningsbeskrivningen och NTM-centralens motiverade slutsats finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/lasorvindkraftMKB.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Överinspektör Satu Ala-Könni, tfn 0295 027066

Länkar

Om oss

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för maj 2024: regnfattigt, vattenytorna sjönk och försurningsläget var måttligt (landskapen i Österbotten)14.6.2024 11:05:00 EEST | Tiedote

Maj månad var regnfattig I slutet av april började vattenytorna återigen stiga när vädret blev varmare och resten av snön smälte bort. I början av maj var vattenflödet i de österbottniska åarna ännu ganska stort och vattenytorna i sjöarna låg högt. Allteftersom månaden framskred började vattenflödet att minska ganska snabbt. Även regnmängderna var obetydliga i maj. Från mitten av maj framåt var vattenflödet mindre än normalt i maj. Exempelvis i Kyro älvs nedre lopp minskade vattenföringen under maj månad från nivån 167 m3/s till nivån 11 m3/s och i Perho å vid Tunkkari från nivån 72 m3/s till nivån 7 m3/s. Vattenytan i Kuortaneenjärvi sjönk under maj månad med 63 cm och stannade på vanlig försommarnivå. Vattenytan i Lappajärvi sjönk under maj med 22 cm och låg i slutet av månaden ännu 15 cm ovanför målzonen. Vattenytorna i områdets konstgjorda sjöar och andra reglerade sjöar låg huvudsakligen på normala nivåer i slutet av maj. Olägenheterna på grund av försurning blev mindre än antaget

Toukokuun 2024 vesitilannekatsaus: vähäsateisuutta, vedenpintojen laskua ja kohtuullista happamuustilannetta (pohjalaismaakunnat)14.6.2024 11:05:00 EEST | Tiedote

Toukokuu oli vähäsateinen Pohjalaisjokien vedenpinnat lähtivät huhtikuun lopulla uudestaan noususuuntaan säiden lämmetessä ja loppujen lumien sulaessa. Toukokuun alussa pohjalaisjokien virtaamat olivat vielä melko suuria ja järvien pinnat korkealla. Kuun edetessä virtaamat kääntyivät melko nopeaan laskuun. Myös sademäärät jäivät toukokuussa vähäisiksi. Toukokuun puolivälistä eteenpäin jokien virtaamat olivat tavanomaista toukokuuta pienempiä. Esimerkiksi Kyrönjoen alaosalla virtaama pieneni toukokuun aikana tasolta 167 m3/s tasolle 11 m3/s ja Perhonjoen Tunkkarissa tasolta 72 m3/s tasolle 7 m3/s. Kuortaneenjärven vedenpinta laski toukokuun aikana 63 cm ja päätyi lähelle tavanomaista alkukesän tasoa. Lappajärven vedenpinta laski toukokuun aikana 22 cm ja oli kuun lopulla vielä 15 cm tavoitevyöhykkeen yläpuolella. Alueen tekojärvien ja muiden säännösteltyjen järvien pinnat olivat toukokuun loppupuolella pääosin lähellä tavanomaisia tasoja. Happamuushaitat jäivät oletettua vähäisemmiksi K

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye