Finanssivalvonta

Påföljdsavgift på 15 000 euro till Alami Services Oy för försummelser att iaktta lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt

Dela

Finansinspektionen har tilldelat tillhandahållaren av penningöverföringstjänster Alami Services Oy en påföljdsavgift på 15 000 euro på grund av bolagets underlåtelse att lämna in rapporter till centralen för utredning av penningtvätt om enskilda eller flera sammanhängande betalningar eller prestationer med ett värde på minst 1 000 euro. Det är obligatoriskt att rapportera betalningar som överskrider 1 000 euro.

Den samlade bedömningen av påföljdsavgiftens belopp har tagit hänsyn till arten, omfattningen och långvarigheten av bolagets försummelse att uppfylla en viktig skyldighet för att förhindra penningtvätt. Därtill har hänsyn tagits till Alami Service Oy:s ekonomiska ställning.

Försummelserna framgick under Finansinspektionens inspektion 2022, som syftade till att undersöka hur Alami Services Oy uppfyller sin skyldighet att iaktta lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Alami Services Oy har rätt att överklaga beslutet av den 3 juni 2024 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschefen för juridik, Janne Häyrynen och byråchefen för bekämpning av penningtvätt, Pekka Vasara. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också

Nyckelord

Kontakter

Mediejour

Vår mediejour betjänar journalister på nummer 09 183 50 30 vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13.

Tel:09 183 50 30

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Andra språk

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 31.3.2024: Fortsatt stark kapitaltäckning och solvens i Finlands finansiella sektor trots osäker omvärld13.6.2024 10:40:00 EEST | Tiedote

Finlands ekonomi vände från recession till mycket svag tillväxt i början av året, men den finansiella sek­torns omvärld präglas fortfarande av osäkerhet. Trots det svaga ekonomiska läget är kapitaltäckningen inom banksektorn fortfarande stark, fastän andelen krediter med en betydligt förhöjd kreditrisk ökat både inom hushålls- och företagskrediter. Arbetspensionsanstalternas solvensnivå stärktes under det första kvartalet, medan liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens försvagades något. Det geopolitiska läget är fortfarande spänt och ränteutsikterna är osäkra, vilket ökar riskerna i den finansiella sektorn.

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2024: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana epävarmassa toimintaympäristössä13.6.2024 10:40:00 EEST | Tiedote

Suomen talous kääntyi taantumasta hyvin vaisuun kasvuun alkuvuonna, mutta epävarmuus leimaa yhä finanssisektorin toimintaympäristöä. Heikosta taloustilanteesta huolimatta pankkisektorilla vakavaraisuus on säilynyt vahvana, vaikka sekä kotitalous- että yritysluotoissa luottoriskiltään merkittävästi kohonneiden luottojen osuudet ovat olleet kasvussa. Työeläkelaitosten vakavavaraisuusaste vahvistui ensimmäisellä neljänneksellä, mutta henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä se heikkeni hieman. Geopoliittinen tilanne on pysynyt jännitteisenä ja korkonäkymät epävarmoina, mikä lisää finanssisektorin riskejä.

Financial sector's capital position as at 31 March 2024: Finnish financial sector’s solvency remained strong in an uncertain operating environment13.6.2024 10:40:00 EEST | Press release

The Finnish economy moved from recession to very sluggish growth in the early months of the year, but the financial sector's operating environment is still marked by uncertainty. Despite the weakness of the economy, the banking sector's capital position has remained strong, although in both household and corporate credit the share of stage 2 loans has been growing. The solvency ratio of employee pension institutions strengthened in the first quarter, but that of life and non-life insurance companies weakened slightly. Geopolitical tensions remain and the outlook for interest rates is uncertain, which increases the financial sector’s risks.

Finansinspektionen utredde tillgången på grundläggande banktjänster - inga betydande ändringar i tillgången eller prissättningen jämfört med tidigare12.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Kundernas rätt till lagstadgade grundläggande banktjänster tillgodoses i huvudsak bra i Finland. Enligt Finansinspektionens bedömning var tillgången till grundläggande banktjänster fortfarande bra och priserna i huvudsak skäliga 2023. Uppgifterna i utredningen baserar sig på situationen vid årsskiftet den 31 december 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye