Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Finlands största restaurering av fågelvatten i Alavo är klar (Södra Österbotten)

Dela

Restaureringen av fågelvattnet i den eutrofierade sjön Pikkuselkä som ligger i Natura 2000-området Kuivasjärvi i Alavo blev klar i mars. Projektet genomfördes med stöd av Fonden för en rättvis omställning (FRO, på engelska Just Transition Fund JTF). Det är frågan om Finlands största restaurering av fågelvatten och muddringsarbete.

Pikkuselkä i maj 2024. På bilden syns det färdigt muddrade området med de mosaikartade öppna vattenspeglarna. I nedre kanten av bilden finns EU-flaggan och texten Medfinansieras av Europeiska unionen.
Finlands största restaurering av fågelvatten i Alavo är klar. Viivi Kuusisto, NTM-centralen i Södra Österbotten

Pikkuselkä i Kuivasjärvi i Alavo har fått ett nytt liv i och med restaureringen av fågelvattnet. Det försämrade, internationellt värdefulla fågelvattenobjektet muddrades från isen under januari-mars 2024. En enorm mängd muddermassa grävdes upp ur sjön: inalles cirka 72 000 kubikmeter. Under årtiondenas lopp har Pikkuselkä växt igen bland annat som en följd av belastningen från torvproduktionen. Efter restaureringen ökade den öppna vattenspegeln i Pikkuselkä från tre hektar till tio hektar. I samband med restaureringen röjdes också en ö för fågelhäckning i syfte att stöda en lyckad häckning. 

Restaureringen av Pikkuselkä är betydelsefullt för invånarna i Alavo ur fågel-, vattendrags- och rekreationssynvinkel. Vattenomsättningen är nu bättre, områdets rekreationsvärde ökar när landskapet öppnas upp och miljön erbjuder fler livsmiljöer för fåglarna, berättar projektchef Belinda Mäki. Fågeltornet i Pikkuselkä lockar såväl nya som gamla fågelintresserade och inför sommaren har glädjande fågelobservationer har redan gjorts. Bland annat skedand, bläsand, salskrake, brushane, knipa och stjärtand har påträffats. Under sommaren räknar NTM-centralen i Södra Österbotten fåglarna och kullarna, med vilka restaureringens inverkan på fågelbeståndet i Pikkuselkä följs upp. Dessutom följs förändringar av vattenkvaliteten upp regelbundet, berättar Mäki.

Restaureringen av Pikkuselkä får beröm och ger resultat

Enligt lokalinvånarna kunde den positiva effekten i fågelbeståndet ses snabbt efter muddringen. Ordföranden för delägarlaget i Alavo Esa Mäki-Neste berömmer den snabba genomföringen av projektet och det friktionsfria samarbetet mellan aktörerna och markägarna. Mäki-Neste är glad över nyttan som restaureringen innebär för hela området och anser att områdets värde stiger som helhet med avsikt på såväl fågelbeståndet, fiskbeståndet, vattenkvaliteten som rekreationsanvändningen. Delägarlaget i Alavo äger cirka 4500 hektar vatten och markområden, huvudsakligen i området av Alavo stad.

I Kuivasjärvi fortsätter också jakten på små rovdjur inom ramen för HELMI-livsmiljöprogrammet, vilket betyder att mink och mårdhund jagas för att minska deras skadliga inverkan på produktionen av fågelungar. Jakten på små rovdjur är en del av naturvårdsarbetet och restaureringen av fågelvattnet och syftar till att trygga livsmiljöer för fåglarna. Mauri Rapo, sekreteraren för jaktföreningen i Alavo, konstaterar att restaureringen av Pikkuselkä fågelvatten även stöder målen för jakten på små rovdjur. Rapo berättar följande:

”I år fortsätter vi jakten på små rovdjur i Kuivasjärvi med fokus på strandområdena runt Pikkuselkä, eftersom de kommer att locka rikligt med häckande sjöfåglar. Muddringen av Pikkuselkä kommer med säkerhet att öka antalet sjöfåglar i hela Kuivasjärvi och förhoppningsvis kommer Kuivasjärvi åter att bli ett betydande fågelvatten. Jaktföreningen i Alavo anser att muddringen av Pikkuselkä är en effektiv åtgärd i syfte att öka antalet sjöfåglar i sjön. Dessutom bidrar jakten på främmande rovdjur även till att andra viltarter såsom hönsfåglar och små däggdjur ska trivas i området. Inkommande höst ser vi hur sjöfåglarna kommer att trivas i området.”

Restaureringen av fågelvattnet i Pikkuselkä erbjuder nytta och nya möjligheter för fåglarna och den naturliga mångfalden. Restaureringen av fågelvattnet uppskattas ha långvariga positiva effekter för sjöfåglarna och för naturvärdena som ligger till grund för skydd av området.

Pikkuselk%E4%20i%20juli%202019.
Pikkuselkä i juli 2019. Arto Halttunen, Paramotor.fi
Pikkuselk%E4%20i%20februari%202024%20under%20p%E5g%E5ende%20muddringsarbete.
Pikkuselkä i februari 2024 under pågående muddringsarbete. Markku Niinistö, NTM-centralen i Södra Österbotten.
Pikkuselk%E4%20i%20maj%202024.%20P%E5%20bilden%20syns%20det%20f%E4rdigt%20muddrade%20omr%E5det%20med%20de%20mosaikartade%20%F6ppna%20vattenspeglarna.
Pikkuselkä i maj 2024. På bilden syns det färdigt muddrade området med de mosaikartade öppna vattenspeglarna. Viivi Kuusisto, NTM-centralen i Södra Österbotten

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Projektchef, fågelvattenkoordinator Belinda Mäki, 0295 027 912

E-post: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Bilder

Pikkuselkä i februari 2024 under pågående muddringsarbete.
Pikkuselkä i februari 2024 under pågående muddringsarbete.
Ladda ned bild
Pikkuselkä i juli 2019.
Pikkuselkä i juli 2019.
Ladda ned bild
Pikkuselkä i maj 2024. På bilden syns det färdigt muddrade området med de mosaikartade öppna vattenspeglarna.
Pikkuselkä i maj 2024. På bilden syns det färdigt muddrade området med de mosaikartade öppna vattenspeglarna.
Ladda ned bild
EU-logo. Projektet är ett FRO-projekt med delfinansiering från Europeiska unionen.
EU-logo. Projektet är ett FRO-projekt med delfinansiering från Europeiska unionen.
Ladda ned bild

Om oss

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för maj 2024: regnfattigt, vattenytorna sjönk och försurningsläget var måttligt (landskapen i Österbotten)14.6.2024 11:05:00 EEST | Tiedote

Maj månad var regnfattig I slutet av april började vattenytorna återigen stiga när vädret blev varmare och resten av snön smälte bort. I början av maj var vattenflödet i de österbottniska åarna ännu ganska stort och vattenytorna i sjöarna låg högt. Allteftersom månaden framskred började vattenflödet att minska ganska snabbt. Även regnmängderna var obetydliga i maj. Från mitten av maj framåt var vattenflödet mindre än normalt i maj. Exempelvis i Kyro älvs nedre lopp minskade vattenföringen under maj månad från nivån 167 m3/s till nivån 11 m3/s och i Perho å vid Tunkkari från nivån 72 m3/s till nivån 7 m3/s. Vattenytan i Kuortaneenjärvi sjönk under maj månad med 63 cm och stannade på vanlig försommarnivå. Vattenytan i Lappajärvi sjönk under maj med 22 cm och låg i slutet av månaden ännu 15 cm ovanför målzonen. Vattenytorna i områdets konstgjorda sjöar och andra reglerade sjöar låg huvudsakligen på normala nivåer i slutet av maj. Olägenheterna på grund av försurning blev mindre än antaget

Toukokuun 2024 vesitilannekatsaus: vähäsateisuutta, vedenpintojen laskua ja kohtuullista happamuustilannetta (pohjalaismaakunnat)14.6.2024 11:05:00 EEST | Tiedote

Toukokuu oli vähäsateinen Pohjalaisjokien vedenpinnat lähtivät huhtikuun lopulla uudestaan noususuuntaan säiden lämmetessä ja loppujen lumien sulaessa. Toukokuun alussa pohjalaisjokien virtaamat olivat vielä melko suuria ja järvien pinnat korkealla. Kuun edetessä virtaamat kääntyivät melko nopeaan laskuun. Myös sademäärät jäivät toukokuussa vähäisiksi. Toukokuun puolivälistä eteenpäin jokien virtaamat olivat tavanomaista toukokuuta pienempiä. Esimerkiksi Kyrönjoen alaosalla virtaama pieneni toukokuun aikana tasolta 167 m3/s tasolle 11 m3/s ja Perhonjoen Tunkkarissa tasolta 72 m3/s tasolle 7 m3/s. Kuortaneenjärven vedenpinta laski toukokuun aikana 63 cm ja päätyi lähelle tavanomaista alkukesän tasoa. Lappajärven vedenpinta laski toukokuun aikana 22 cm ja oli kuun lopulla vielä 15 cm tavoitevyöhykkeen yläpuolella. Alueen tekojärvien ja muiden säännösteltyjen järvien pinnat olivat toukokuun loppupuolella pääosin lähellä tavanomaisia tasoja. Happamuushaitat jäivät oletettua vähäisemmiksi K

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye