Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har inlett sommarens 2024 uppföljning av blågröna alger (landskapen i Södra Österbotten)

Dela

I vårt område följs algläget upp varje vecka på fasta kontrollplatser från juni till september. NTM-centralen i Södra Österbotten meddelar om algläget på torsdagar. Förekomsten av blågröna alger bedöms med ögat enligt en skala från 0 (inga alger) till 3 (mycket rikligt med blågröna alger). Uppföljningen genomförs i samarbete med Finlands miljöcentral, kommunerna och privatpersoner. 

Under den första uppföljningsperioden, dvs. vecka 23, har inga blågröna alger observerats på kontrollplatserna i Södra Österbotten, Österbotten eller Mellersta Österbotten. Observationerna i uppföljningen av blågröna alger ger information om läget på kontrollplatsen endast vid tidpunkten i fråga och läget kan förändras snabbt om väderleksförhållandena förändras.   Förekomsten av blågröna alger är också ofta mycket lokalt.

I den riksomfattande alguppföljningen har små förekomster av alger observerats i enstaka insjövatten, exempelvis i Littoistenjärvi i Lundo i Egentliga Finland och i Kirkkojärvi i Kangasala i Birkaland. I havsområdena vid Nylands kust har också enskilda små observationer av blågröna alger gjorts. Under försommaren förekommer typiskt inga blågröna alger i de finska vattendragen, trots värmeböljan i månadsskiftet.

Värmeböljan syns också i ytvattentemperaturerna, men det varma vattenskiktet är ännu hittills mycket tunt och ytvattentemperaturerna ändras snabbt enligt väderleken. Allteftersom sommaren framskrider blir vattnet mera bestående varmare och även djupare ner. Försommarens varma period kan ändå med fördröjning synas i algläget i ett senare skede.

Växtpollen kan samlas vid stränderna i ett tjockt skikt, vilket kan påminna om blågröna alger på ett missvisande sätt. På försommaren är pollen som observation sannolikare än blågröna alger. Åbo universitets pollenmeddelande (5.6.2024) visar att barrträdens blomning är på topp i landets mellersta delar. Tallpollen ligger i ett gult skikt på vattenytan och syns i vattendragen framför allt efter nederbörd.

Blågröna alger trivs i synnerhet i näringsrikt och varmt vatten. När det är vindstilla, soligt och varmt väder ökar förekomsten av blågröna alger och de flyter upp till vattenytan. Kraftiga regn leder till att näringsämnen rinner ut i vattendragen, vilket skapar gynnsamma förhållanden för algerna att öka. Små mängder blågröna alger förekommer i vattnet som grön- eller gulaktiga smulor och när de driver till stranden, kan det uppstå smala ränder av alger. Om mängden blågröna alger är stor, bildas det vid vindstilla väder grön- eller gulaktiga stora ansamlingar på vattenytan och de anhopas också vid stränderna. Om vädret är blåsigt blir algerna svårare att märka, för då sprids större algförekomster ut och blandas i vattenmassan. Riktigt kraftiga förekomster kan påminna om tjock målfärg eller ärtsoppa. 

Innan man tar sig ett dopp eller använder sjö- eller havsvatten är det skäl att granska vattnet med tanke på eventuella blågröna alger. Om det i vattnet ser ut att finnas grönaktiga korn eller vattnet är grönfärgat, är det bra att göra ett dricksglastest. Då vattnet står stilla i t.ex. ett dricksglas, flyter blågröna alger upp till ytan på ungefär en timme. Det går också att använda en käpp för att testa om det är frågan om blågröna alger. Om man försöker lyfta algerna med en käpp och de hänger kvar i käppen, är det frågan om någon annan alg än blågröna alger. Blågröna alger hänger däremot inte kvar på käppen. Om du misstänker att det kan finnas blågröna alger i vattnet, är det bra att iaktta särskild försiktighet och inte använda vattnet som bastu-, tvätt- eller bevattningsvatten. I synnerhet småbarn och husdjur ska hållas borta från vatten där det finns blågröna alger. Vatten där det finns blågröna alger kan orsaka hudsymptom, irriterade ögon och illamående. 

Aktuella uppgifter om algläget finns i Järvi-Meriwiki (ww.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst. Med Havaintolähetti-appen går det enkelt att spara observationer även med mobiltelefonen. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon på nummer 0295 027 990.  

Nyckelord

Kontakter

Alguppföljningstelefon 0295 027 990 
Järviwiki: www.jarviwiki.fi

Bilder

Länkar

Om oss

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för maj 2024: regnfattigt, vattenytorna sjönk och försurningsläget var måttligt (landskapen i Österbotten)14.6.2024 11:05:00 EEST | Tiedote

Maj månad var regnfattig I slutet av april började vattenytorna återigen stiga när vädret blev varmare och resten av snön smälte bort. I början av maj var vattenflödet i de österbottniska åarna ännu ganska stort och vattenytorna i sjöarna låg högt. Allteftersom månaden framskred började vattenflödet att minska ganska snabbt. Även regnmängderna var obetydliga i maj. Från mitten av maj framåt var vattenflödet mindre än normalt i maj. Exempelvis i Kyro älvs nedre lopp minskade vattenföringen under maj månad från nivån 167 m3/s till nivån 11 m3/s och i Perho å vid Tunkkari från nivån 72 m3/s till nivån 7 m3/s. Vattenytan i Kuortaneenjärvi sjönk under maj månad med 63 cm och stannade på vanlig försommarnivå. Vattenytan i Lappajärvi sjönk under maj med 22 cm och låg i slutet av månaden ännu 15 cm ovanför målzonen. Vattenytorna i områdets konstgjorda sjöar och andra reglerade sjöar låg huvudsakligen på normala nivåer i slutet av maj. Olägenheterna på grund av försurning blev mindre än antaget

Toukokuun 2024 vesitilannekatsaus: vähäsateisuutta, vedenpintojen laskua ja kohtuullista happamuustilannetta (pohjalaismaakunnat)14.6.2024 11:05:00 EEST | Tiedote

Toukokuu oli vähäsateinen Pohjalaisjokien vedenpinnat lähtivät huhtikuun lopulla uudestaan noususuuntaan säiden lämmetessä ja loppujen lumien sulaessa. Toukokuun alussa pohjalaisjokien virtaamat olivat vielä melko suuria ja järvien pinnat korkealla. Kuun edetessä virtaamat kääntyivät melko nopeaan laskuun. Myös sademäärät jäivät toukokuussa vähäisiksi. Toukokuun puolivälistä eteenpäin jokien virtaamat olivat tavanomaista toukokuuta pienempiä. Esimerkiksi Kyrönjoen alaosalla virtaama pieneni toukokuun aikana tasolta 167 m3/s tasolle 11 m3/s ja Perhonjoen Tunkkarissa tasolta 72 m3/s tasolle 7 m3/s. Kuortaneenjärven vedenpinta laski toukokuun aikana 63 cm ja päätyi lähelle tavanomaista alkukesän tasoa. Lappajärven vedenpinta laski toukokuun aikana 22 cm ja oli kuun lopulla vielä 15 cm tavoitevyöhykkeen yläpuolella. Alueen tekojärvien ja muiden säännösteltyjen järvien pinnat olivat toukokuun loppupuolella pääosin lähellä tavanomaisia tasoja. Happamuushaitat jäivät oletettua vähäisemmiksi K

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye