VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Regeringens anpassningsåtgärder bidrar till att de offentliga finanserna stärks, men ytterligare åtgärder behövs för att tygla utgiftstrycket

Dela

I ljuset av de nuvarande prognoserna verkar regeringens mål för att stärka de offentliga finanserna inte nås trots de ytterligare åtgärder som vidtagits. Detta beror på ett bestående underskott i de offentliga finanserna till följd av att offentliga sektorns utgifter har ökat. Orsakerna till ökningen är huvudsakligen strukturella faktorer som till exempel åldrande.

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images

I Statens revisionsverks utvärdering av finanspolitiken våren 2024 behandlas bland annat regeringens plan för de offentliga finanserna, finansministeriets ekonomiprognos och verkningarna av EU:s nya finanspolitiska regelverk.

På våren preciserade Orpos regering sina finanspolitiska mål och beslutade om ytterligare anpassningsåtgärder på 3 miljarder euro. Eftersom målet att stärka de offentliga finanserna fortfarande är omfattande är det bra att åtgärdsalternativen utvidgades våren 2024. Trots de aktuella besluten om anpassningsåtgärder förutspås att offentliga sektorns skuldförhållande på lång sikt kommer att öka i Finland.

"I ljuset av de nuvarande prognoserna är inte ens de ytterligare åtgärderna tillräckliga för att regeringens mål att förbättra den finansiella ställningen och stabilisera utvecklingen av skuldsättningen ska nås. Man kan fråga sig om åtgärderna borde inriktas mer på de faktorer som orsakar utgiftstrycket, till exempel åldrandet, så att man bättre kan tygla ökningen av Finlands offentliga skuld i förhållande till BNP på lång sikt", säger ekonomen Suvi Kangasrääsiö.

Regeringen eftersträvar 100 000 nya sysselsatta, vilket med hjälp av strukturella åtgärder skulle stärka de offentliga finanserna med två miljarder euro senast 2027. Enligt de beräkningar som gjorts vid övervakningen av finanspolitiken har den sammanräknade sysselsättningseffekten av de hittills fastställda åtgärderna på förhand uppskattats till 65 000–83 000 personer och den dynamiska effekten på de offentliga finanserna cirka 1,3–2,1 miljarder euro.  

Finland riskerar att bryta referensvärdet som gäller offentliga sektorns underskott

EU:s nya finanspolitiska regler trädde i kraft den 30 april 2024. Målen för att stärka de offentliga finanserna fastställs för Finland först på hösten. Referensvärdet på tre procent för offentliga sektorns underskott gäller även efter regelreformen. Utifrån finansministeriets prognos och konsensusprognosen som sammanställts av övervakningen av finanspolitiken riskerar Finland att bryta detta referensvärde i år.

Regeringens åtgärder för att stärka de offentliga finanserna är motiverade även med tanke på efterlevnaden av reglerna.

Läs den senaste publikationen på finska:

Finanssipolitiikan valvonnan arvio, kevät 2024

Nyckelord

Kontakter

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.

VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä. VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.

VTV.fi

Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent be-slutsfattande och demokrati.

Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspo-litiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revis-ionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.

VTV.fi/sv

Andra språk

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye