Administer Oyj

Administer Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Jaa

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Administer Oyj (”Administer” tai ”Yhtiö”), suomalainen digitaalisten talous- ja palkkahallinnon palvelujen tarjoaja ja kehittäjä, suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) (”Listautuminen”).

Suunnitellun Listautumisen ja Listautumisannin tavoitteena on edistää Administerin kykyä toteuttaa sen orgaanista ja yrityskaupoilla tapahtuvaa kasvustrategiaa ja lisätä taloudellista joustavuutta liiketoiminnan kehittämiseen vakavaraisuutta kasvattamalla. Listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön omistuspohjan laajentamisen uusilla institutionaalisilla ja muilla sijoittajilla, mikä puolestaan parantaisi Administerin rahoituspohjaa. Lisäksi Listautumisen tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa Administerin henkilöstöä.

Administer pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 11 miljoonan euron bruttovarat, jotka on tarkoitus käyttää ensisijaisesti Administerin kasvustrategian toteuttamiseen ja tukemiseen. Suunniteltu Listautumisanti koostuu Yhtiön uusista liikkeeseen laskemista osakkeista, minkä lisäksi Yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, pääomasijoitusrahasto Bocap SME Achievers Fund II Ky tulisi tarjoamaan ostettavaksi Yhtiön olemassa olevia osakkeitaan Listautumisen yhteydessä.

Tietyt ankkurisijoittajat (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita lopulliseen merkintähintaan mahdollisessa Listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdoin.

Administer lyhyesti

Administer on talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja sekä ohjelmistopalveluja tarjoava konserni. Yhtiön tavoitteena on uudistaa taloushallintopalvelujen markkinoita kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja. Administer on sen johdon arvion mukaan liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen suurimmista taloushallintopalvelujen tarjoajista ja palkkalaskelmien määrällä mitattuna Suomen suurin HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoaja.

Administer perustettiin vuonna 1985 Helsingissä Onni Ahon toimesta yhden henkilön työllistävänä kirjanpitopalveluja tarjoavana yrityksenä. Administerin liiketoiminnan kannalta tärkeä taloushallinnon ohjelmistokehitys ja -liiketoiminta oli alusta lähtien mukana Administerin toiminnassa. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Peter Aho on toiminut Yhtiön johdossa vuodesta 1994 lähtien.

Administerin nykyinen konsernirakenne alkoi muodostua vuonna 2017, kun Administer hankki Enfo Partner Oy:n (nykyinen Adner Oy) ja vuonna 2018 Silta Oy:n. Lisäksi Administer hankki vuonna 2018 osuuden Kuntalaskenta Oy:stä. Administerin viimeisin merkittävä yrityskauppa toteutettiin elokuussa 2021, kun Administer osti Emce Solution Partner Oy:n.

Tulevaisuudessa Administer pyrkii kehittämään kansainvälisen pienille ja keskisuurille yrityksille kohdistetun SaaS-liiketoimintamallin Administerin digitaalista alustaa käyttäen. Lisäksi Administer pyrkii tulevaisuudessa hyödyntämään keräämäänsä HR- ja palkkahallintopalveluiden dataa liiketoiminnassaan ja tarjoamaan sen mahdollistamaa tiedolla johtamista palveluna asiakkailleen. Administer pyrkii myös vahvistamaan skaalautuvuutta tekoälykehityksellä, joka automatisoi perustoimenpiteet ja parantaa siten toiminnan tehokkuutta.

Lisätietoa Administerista löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.administergroup.com.

Administerin strategia ja vahvuudet

Administerin missiona on tehdä asiakkaidensa talous- ja palkkahallinnosta tehokasta ja sujuvaa. Administerin visiona on tuottaa asiakkailleen asiakaskokemus, joka ylittää asiakkaiden odotukset ja tavoitteena olla alansa paras toimija laadukkaalla asiakaskokemuksella, innovatiivisella asenteella sekä kattavien palvelujen ja teknisten ratkaisujen kokonaisuudella.

Administerin johdon näkemyksen mukaan Yhtiön tekninen etumatka sen kilpailijoihin nähden auttaa uusien asiakkaiden saamisessa ja onnistunut asiakaskokemus asiakassuhteiden pysymisessä.1) Administer pystyy sen johdon näkemyksen mukaan tuottamaan kattavan palvelukokonaisuuden, joka muiden asioiden ohella mahdollistaa asiakkaiden menestymisen omassa liiketoiminnassaan.

Kasvun tärkein mahdollistaja on Administerin oma palvelu- ja ratkaisumyynti. Ammattimainen ja aktiivinen myynti luo pohjan liikevaihdon kasvulle, jota tuetaan yritysostoilla. Julkiseen sektoriin Administer tulee panostamaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Administer panostaa myös vahvasti henkilöstön osaamiseen ja viihtyvyyteen. Administerin tavoitteena on luoda houkutteleva ja kiinnostusta herättävä asema vaikealla työmarkkinalla.

1) Johdon arvio teknisestä etumatkasta perustuu julkisista lähteistä kerättyihin tietoihin koskien muun muassa tekoälyn, automaation ja toiminnanohjauksen hyödyntämistä Administerin toiminnoissa verrattuna sen kilpailijoihin.

Administerin johdon mukaan sen keskeiset vahvuudet ovat seuraavat:

Administer tarjoaa asiakkailleen liiketoimintakriittisten toimintojen ulkoistuspalvelua

Administerin palvelutarjoama koostuu liiketoimintakriittisten toimintojen ulkoistuspalveluista ja Administer on tästä syystä keskeisessä roolissa asiakkaidensa liiketoiminnassa. Asiakkaiden kanssa tehtävä syvä yhteistyö luo edellytykset pitkille asiakassuhteille ja mahdollisuuden kasvaa asiakkaiden kanssa.

Administer on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista talous- ja palkkahallinnon ulkoistuspalvelujen tarjoajista

Talous- ja palkkahallinon markkinat ovat digimurroksen keskellä ja teknologian hyödyntämisestä liiketoiminnassa on tullut tärkeimpiä kilpailuetuja. Suuret toimijat ovat etulyöntiasemassa pienempiin toimijoihin nähden, koska niillä on suuremmat resurssit kehittää omaa teknologiaa ja ohjelmistoja, jotka tarjoavat markkinassa skaalaetuja. Administerilla on yhtenä johtavista toimijoista vahva asema nopeasti kehittyvässä markkinassa.

Administer tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hankkia laajan valikoiman jatkuvia ulkoistuspalveluja ja täydentäviä konsultointipalveluja samalta yhtiöltä

Administerin ydinliiketoiminta perustuu jatkuvien talous- ja palkkahallinnon palvelujen tarjoamiseen, minkä lisäksi Administer pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman lisäpalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Panostaminen digitaaliseen palvelumalliin ja omiin ohjelmistoihin

Administer panostaa vahvasti digitaaliseen palvelumalliin, joka pohjautuu sen omiin ohjelmistoihin. Administer kehittää jatkuvasti omia ohjelmistoja säilyttääkseen kilpailukyvyn nopeasti muuttuvassa markkinassa. Viime aikoina Administer on kehittänyt esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä osana sen palvelujen tarjoamista, ja suunnitellun Listautumisen ajankohtana tekoälyä hyödynnetään esimerkiksi ostolaskujen käsittelyssä ja kirjanpitotyössä.

Administerin laaja asiakaskunta tarjoaa mahdollisuuden kasvaa monessa eri asiakassegmentissä

Administerin asiakaskunta koostuu pienistä yhden hengen yrityksistä suuriin pörssiyhtiöihin sekä julkishallinnon toimijoihin kuten kuntiin ja kaupunkeihin. Administerin asiakasyritykset ovat hajautuneet useille eri toimialoille, joista liikevaihdolla mitattuna suurimpia ovat finanssitoimialan, energiasektorin ja matkailutoimialan yritykset. Kuntalaskenta Oy:n kautta Administer tarjoaa palveluitaan julkisen sektorin toimijoille. Laaja asiakaskunta myös tasoittaa suhdannevaihteluiden vaikutusta Administerin liiketoimintaan, kun Administerin liiketoiminta on keskittynyt usean kokoisiin ja tyyppisiin asiakkaisiin useilla eri toimialoilla.

Mahdollisuus palvella asiakkaita paikallisesti

Administerilla on koko maan kattava verkosto toimipisteitä, mikä mahdollistaa Administerin paikallisen asiakasläheisen palvelutavan. Administerilla on yhteensä 21 toimipistettä Suomessa ja yksi toimipiste sekä Ruotsissa Tukholmassa että Virossa Tallinnassa. Laaja toimipisteverkko mahdollistaa sen, että Administer voi toiminnassaan ottaa paikalliset näkökulmat sekä käytännöt huomioon ja näin Administerin tunnettuus Administerin johdon näkemyksen mukaan alueellisesti kasvaa.

Administerin taloudelliset tavoitteet, osinkopolitiikka ja tulosennuste

Administerin strategiakausi 2022–2024 on yhtiölle kasvun aikaa, jolloin Administer hakee merkittävää osuutta kotimaisesta talous- ja palkkahallinnon markkinasta. Administerin tavoitteena on myös laajentaa Ruotsin toimintoja. Administer pyrkii tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja sekä etsii aktiivisesti liiketoimintaansa sopivia yrityskauppakohteita. Yhtiö on investoinut vahvasti tulevaa kasvua varten ja rakentanut vahvan pohjan seuraavan kasvuloikan ottamiseksi.

Administerin strategiakauden taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Administer saavuttaa 84 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2024; ja
  • Administer saavuttaa 24 prosentin käyttökatteen (EBITDA) vuonna 2024.

Yhtiön hallituksen vahvistaman osinkopolitiikan mukaan Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoina vähintään 30 prosenttia sen liikearvopoistoilla oikaistusta tuloksesta.

Vuoden 2022 aikana Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua. Yhtiön tavoitteena on tehdä 5–10 yritysostoa vuoden 2022 aikana. Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat:

  • Saavuttaa vähintään 51 miljoonan euron liikevaihto; ja
  • saavuttaa vähintään 8 prosentin käyttökatemarginaali.

Administer arvioi 31.12.2021 päättyvän tilikauden liikevaihdon ja tuloksen olevan 31.12.2020 päättynyttä tilikautta heikommat.

Tulosennusteessa on huomioitu, että vuoden 2021 kannattavuuteen vaikuttavat kasvustrategian mukaiset investoinnit, erityisesti teknologian kehittämisestä ja myyntiorganisaation sekä konsernin hallinnon vahvistamisesta johtuen, sekä toteutettuihin yrityskauppoihin liittyvät kertaluontaiset kustannukset ja integrointikustannukset. Tulosennusteessa on myös huomioitu, että vuoden 2021 liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttavat negatiivisesti myös asiakkaiden transaktiomäärien vähentyminen koronaviruspandemiasta johtuen sekä Adner Oy:n tekemän NetSuite-järjestelmäuudistuksen johdosta menetetty liikevaihto.

Administerin taloudellisia tunnuslukuja

Raportoituja taloudellisia tietoja

 

(TEUR)

1–9/2021

1–9/2020

1–12/2020

1–12/2019

1–12/2018

 

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)

Liikevaihto

29 981

32 518

43 6781)

45 2851)

36 9711)

Käyttökate

1 352

2 857

4 449

2 957

1 888

Käyttökate, %

4,5 %

8,8 %

10,2 %

6,5 %

5,1 %

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto

789

2 440

3 850

1 858

1 091

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto, %.

2,6 %

7,5 %

8,8 %

4,1 %

3,0 %

Liikevoitto / -tappio

-133

1 718

2 8901)

8821)

4761)

Liikevoitto / -tappio, %

-0,4 %

5,3 %

6,6 %

1,9 %

1,3 %

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-323

1 506

2 6121)

5731)

2391)

Tilikauden voitto/-tappio

-462

1 001

1 9551)

4291)

-51)

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos

460

1 723

2 915

1 405

610

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos, %

1,5 %

5,3 %

6,7 %

3,1 %

1,6 %

Oman pääoman tuotto, % (ROE)

3,4 %

13,7 %

23,1 %

6,1 %

-0,1 %

Omavaraisuusaste

55,2 %

35,0 %

38,3 %

29,1 %

26,4 %

Velkaantumisaste, %

29,9 %

84,0 %

65,1 %

109,7 %

143,6 %

Liikevaihdon kasvu

-7,8 %

-

-3,5 %

22,5 %

82,7 %

Henkilömäärä

590

573

594

645

514

Liikevaihto per henkilö

50,8

56,8

73,5

70,2

71,9

Henkilöstökulu per henkilö

35,1

36,7

47,0

45,7

45,9

Henkilöstökulu per liikevaihto

69,1 %

64,6 %

63,9 %

65,0 %

63,9 %

1)       Tilintarkastettu

 

Pro Forma -taloudellisia tietoja

Seuraavat tilintarkastamattomat Pro Forma -taloudelliset tiedot on esitetty tarkoituksena havainnollistaa Administer Oyj:n 15.8.2021 hankkiman Emce Solution Partner -konsernin yrityskaupan vaikutuksia konsernin tuloslaskelmaan ikään kuin se olisi toteutunut 1.1.2020.

(TEUR)

1-9/2021 Pro Forma

1-12/2020 Pro Forma

 

(Tilintarkastamaton)

Liikevaihto       

34 590

51 445

Käyttökate       

1 866

5 115

Käyttökate, %  

5,4 %

9,9 %

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto                            

1 185

4 475

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto, %                            

3,4 %

8,7 %

Liikevoitto        

-340

2 480

Liikevoitto, %  

-1,0 %

4,8 %

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja                            

-530

2 295

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, %                            

-1,5 %

4,5 %

Tilikauden voitto/-tappio            

-766

1 474

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos                            

759

3 469

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos, %                            

2,2 %

6,7 %

 

Peter Aho, toimitusjohtaja, kommentoi:

”Olen vajaan kolmenkymmenen vuoden aikana ollut mukana rakentamassa Administeria isäni perustamasta tilitoimistosta yhdeksi Suomen suurimmista taloushallintopalvelujen tarjoajista liikevaihdolla mitattuna. Palkkalaskelmien määrällä mitattuna olemme suurin HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoaja. Tavoitteenamme on uudistaa koko toimialaa kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja, mikä edellyttää mittavia tutkimus- ja kehityspanostuksia myös jatkossa. Orgaanisen kasvun lisäksi myös yritysostot ovat oleellinen osa kasvustrategiaamme. Suunnitellun listautumisen tavoitteena on tukea kasvuun tähtäävän strategiamme toteuttamista ja tarjota uusille osakkeenomistajille mahdollisuus päästä mukaan tälle matkalle.”

Tietoa Listautumisannista

Suunniteltu Listautumisanti koostuu Yhtiön uusista liikkeeseen laskemista osakkeista, minkä lisäksi Yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, pääomasijoitusrahasto Bocap SME Achievers Fund II Ky tulisi tarjoamaan ostettavaksi Yhtiön olemassa olevia osakkeitaan Listautumisen yhteydessä. Bocap SME Achievers Fund II Ky:n omistusosuus Yhtiössä ennen Listautumisantia on 16,8 prosenttia. Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa Administerin henkilöstölle ja yleisölle Suomessa sekä kokeneille ja institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta). Kaikki osakkeiden tarjoaminen Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) nojalla annetun Regulation S -säännöstön mukaisesti.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Aurator Varainhoito Oy ja tietyt muut ammattimaiset sijoittajat ovat tietyin edellytyksin kukin erikseen sitoutuneet osallistumaan Listautumisantiin ja merkitsemään osakkeita yhteensä 12,6 miljoonalla eurolla edellyttäen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 55 miljoonaa euroa.

Administer laatii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä listalleottoesitteen, joka sisältää suunnitellun Listautumisannin ehdot ja Listautumisantiin osallistumiseen liittyvät ohjeet. Mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumisannin kanssa, listalleottoesite tullaan julkaisemaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.administergroup.com.

Evli Pankki Oyj toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Bird & Bird Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Listautumisen yhteydessä. Hill and Knowlton Finland Oy toimii yhtiön viestintäneuvonantajana.

Lisätietoja

Peter Aho

Toimitusjohtaja

Administer Oyj

Puh. +358 40 501 3661

peter.aho@administer.fi

Tietoa Administerista

Administer-konserni on suomalainen vuonna 1985 perustettu talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja sekä ohjelmistopalveluja tarjoava konserni. Administerilla on monipuolinen palvelutarjoama, jonka avulla se kykenee tarjoamaan asiakkailleen sekä taloushallintopalvelut että HR- ja palkkahallintopalvelut sekä konsultointi- ja ohjelmistopalvelut. Administerin tavoitteena on tehdä asiakkaidensa talous- ja palkkahallinnosta tehokasta ja sujuvaa sekä tuottaa asiakkailleen asiakaskokemus, joka ylittää odotukset.

Administerin ydinliiketoiminta perustuu jatkuvien talous- ja palkkahallinnon palvelujen tarjoamiseen, minkä lisäksi Administer pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman lisäpalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Administerin palvelutarjoama koostuu liiketoimintakriittisten toimintojen ulkoistuspalveluista, ja tästä syystä Administer on keskeisessä roolissa asiakkaidensa liiketoiminnassa. Administerin strategiana on tarjota asiakkaille laadukas asiakaskokemus, innovatiivisella asenteella sekä kattavalla palvelujen ja teknisten ratkaisujen kokonaisuudella. Administer pystyy sen johdon mukaan tuottamaan kattavan palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa asiakkaiden menestymisen omassa liiketoiminnassaan.

Administerin liikevaihto vuonna 2020 oli 43,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,9 miljoonaa euroa.

Tärkeää tietoa

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia. Tämä tiedote ei ole tarjous Administer Oyj:n (”Yhtiö”) mahdollisesti liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa soveltuvia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille. Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen osakeanti toteutetaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainitun esitteen perusteella. Tätä tiedotetta ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki",) muutoksineen, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta mahdollisesta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ja tässä tarkoitettuja arvopapereita koskevat muut tiedot on tarkoitettu Isossa-Britanniassa julkaistavaksi ja levitettäväksi vain vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 86(7) kohdan (Financial Services and Markets Act) määrittelemille ”kokeneille sijoittajille”, joilla on (i) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (ii) Määräyksen 49(2) (a) – (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä, ”asiaankuuluvat tahot”). Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Evli Pankki Oyj (”Pääjärjestäjä”) toimii yksinomaan Yhtiön puolesta, eikä kenenkään muun tahon puolesta mahdollisen listautumisannin yhteydessä . Pääjärjestäjä ei katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen mahdollisen listautumisannin yhteydessä kuin Yhtiön eikä sillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille asiakkailleen kuuluvaa suojaa, eikä se tarjoa neuvoa kenellekään muille henkilöille koskien mahdollista listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua seikkaa koskien. Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevien tietojen täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa, ja riippumatta siitä, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista koskien sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”kohdemarkkinat”). Jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi, kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.

Tietoja julkaisijasta

Administer Oyj
Administer Oyj
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Administer Oyj

Administer expands to Mikkeli by acquiring Tilitoimisto Ollikainen14.6.2022 08:30:00 EEST | Press release

Administer Plc - Press release 14 June 2022 at 08:30 a.m. (Finnish time) Administer Oyj and Tilitoimisto Ollikainen Oy in Mikkeli have agreed on a business transaction whereby the accounting business and personnel of Tilitoimisto Ollikainen will be transferred to Administer. The business transaction will strengthen Administer's operations in Southern Savonia with a new office in Mikkeli. After the acquisition, Administer Group has 600+ financial management professionals serving clients in 26 locations around Finland, as well as Stockholm and Tallinn. The company aims to serve clients as locally as possible, employ people in Finland and expand throughout the country. "We continue in line with our strategy and strengthen our position as one of the largest players in the field in Finland. Tilitoimisto Ollikainen has a stable customer base and a good reputation in its own area. The transaction strengthens our operations in Southern Savonia and enables us to offer the clients of Tilitoimist

Administer laajentaa Mikkeliin ostamalla Tilitoimisto Ollikaisen14.6.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Administer Oyj - Lehdistötiedote 14.6.2022 klo 8.30 Administer Oyj ja Mikkelissä toimiva Tilitoimisto Ollikainen Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Tilitoimisto Ollikaisen tilitoimistoliiketoiminta ja henkilöstö siirtyvät Administerille. Liiketoimintakauppa vahvistaa Administerin toimintaa Etelä-Savossa, kun yhtiö saa uuden toimipisteen Mikkeliin. Administer-konsernin yli 600 taloushallinnon ammattilaista palvelee asiakkaitaan kaupan myötä jo 26 paikkakunnalla ympäri Suomen sekä Tukholmassa ja Tallinnassa. Yhtiön tavoitteena on palvella asiakkaita mahdollisimman lähellä, työllistää Suomessa ja laajentua koko maassa. "Jatkamme strategian toteuttamista ja vahvistamme asemaamme yhtenä alan suurimmista toimijoista Suomessa. Tilitoimisto Ollikaisella on vakaa asiakaskunta ja hyvä maine omalla alueellaan. Kaupan myötä toimintamme Etelä-Savossa vahvistuu ja voimme tarjota Tilitoimisto Ollikaisen asiakkaille entistä kattavampaa, mutta edelleen paikallista palvelua sekä hyvää alueell

The outsourcing of financial and payroll management is still growing, with expertise and quality taking first place in a survey9.5.2022 08:30:00 EEST | Press release

Taloushallintoliitto, a Finnish association for financial management service providers, is surveying factors related to the outsourcing of financial and payroll management. The first results of this survey suggest that, when it comes to outsourcing, expertise and quality are the decisive factors in partner selection. Jussi Jaakkola, Administer’s Sales Director, believes that the outsourcing trend will continue in the coming years. One factor in the outsourcing of financial and payroll management is the company’s focus on its core business. Currently, only 39% of company respondents do all of their payroll management themselves, while 40% have outsourced their payroll management fully and 21% have outsourced parts of it. For financial management, only 24% do their own financial management, while 32% have outsourced it fully and 43% have outsourced it partially. "There is plenty of demand in the market, which is also shown by the preliminary survey results. I believe that the outsourcing

Talous- ja palkkahallinnon ulkoistaminen edelleen kasvussa, osaaminen ja laatu nousevat kyselyssä kärkeen9.5.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Taloushallintoliitto tutkii talous- ja palkkahallinnon ulkoistamiseen liittyviä tekijöitä. Ensimmäiset tutkimustulokset viittaavat siihen, että ulkoistamisessa osaaminen ja laatu nousevat ratkaiseviksi tekijöiksi kumppanivalinnassa. Administerin myyntijohtaja Jussi Jaakkola uskoo ulkoistamistrendin jatkuvan myös tulevina vuosina. Yhtenä tekijänä talous- ja palkkahallinnon ulkoistamiseen on yrityksen keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan. Tällä hetkellä yritysvastaajista palkkahallinnon tekee kokonaan itse vain 39 % yrityksistä, 40 % on ulkoistanut palkkahallinnon kokonaan ja 21 % on ulkoistanut osia siitä. Taloushallinnon osalta vain 24 % tekee sen itse, kokonaan ulkoistettuna 32 % ja 43 % osittain ulkoistettuna. "Markkinoilla riittää kysyntää hyvin, kuten alustavat tutkimustuloksetkin osoittavat. Uskon, että viime vuosina nähty ulkoistamistrendi jatkuu myös tulevina vuosina. Administer on jo nyt liikevaihdolla mitattuna yksi suurimmista taloushallintopalvelujen tarjoajista Suomessa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme