Suomen Akatemia

Akademiprojekt inom kultur- och samhällsforskning betonar vetenskaplig förnyelse

Dela

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beviljat akademiprojektsbidrag till 73 forskningsprojekt, vilka har totalt 81 delprojekt. På basis av dessa finansieringsbeslut, den totala beviljade summan är 35 miljoner euro. Akademiprojektsbidrag är forskningsrådets viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskningens genomslag och förnyelse.

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beviljat akademiprojektsbidrag till 73 forskningsprojekt, vilka har totalt 81 delprojekt. På basis av dessa finansieringsbeslut, den totala beviljade summan är 35 miljoner euro. Akademiprojektsbidrag är forskningsrådets viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskningens genomslag och förnyelse.

I forskningsrådets finansieringsbeslut läggs särskild vikt vid projekt som kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och/eller vetenskaplig förnyelse. Enligt forskningsrådet är det viktigt att ett akademiprojekt innehåller forskare som ligger i olika skeden av sin karriär, men tyngdpunkten ligger trots allt på att stödja forskare på det postdoktorala stadiet.

Under septemberutlysningen 2018 hade Akademin tilläggsfinansiering på 25 miljoner euro som anvisats i statsbudgeten för att främja den yngre forskargenerationens arbete. Akademin bestämde att utdela denna finansiering i akademiprojekt. Av de projekten som finansierades av forskningsrådet för kultur och samhälle, 14 finansierades med den speciella bevillningsfullmakten för den yngre forskargenerationen.

”Tack vare tilläggsfinansieringen för yngre forskargenerationens projekt, 18 procent av sökande för akademiprojektsbidrag kunde beviljas. Samtliga sökande av den yngre forskargenerationen var mycket framgångsrika i utlysningen om akademiprojekt. En stor del av de finansierade yngre forskargenerationens projekt skulle ha beviljats finansiering även utan tilläggsfinansieringen. Den könsliga jämställdheten har också förbättrats jämfört med många tidigare utlysningsomgångar”, säger Sami Pihlström, ordföranden för forskningsrådet för kultur och samhälle.

I år bedömdes ansökningarna i paneler som var mer omfattande och mångvetenskapliga än förr. Forskningsrådet begrundar utveckling av sin bedömningsprocess enligt feedback vi har fått”, berättar Sami Pihlström. På basis av feedback från bedömarna, experter som deltog i forskningsrådets paneler ansåg att forskningsplaner som bedömdes i paneler ingår deras expertisområden och att paneler i sin helhet fungerar ändamålsenligt.  

Exempel på akademiprojekt med samhälleligt genomslag:

Anu Korhonen från Helsingfors universitet leder forskningsprojektet Nordliga mardrömmar 1400‒2020, som går över vetenskapsgränser. Projektet är ett nytt initiativ för att förstå finländarnas forntid och nutid. Det ställer sig utanför huvudströmning med att ta fram sömnens kulturiska och samhälleliga dimensioner. Huvudsyftet med projektet är att utreda hurdana mardrömmar finländare fått under olika tid och om de har förändrats eller om de repeteras. Projektets resultat ger en djupare synvinkel till mardrömmar än förr. Undersökningen fokuseras till Finland, men lyfter fram befolkningens heterogenitet.

Johannes Riquet från Tammerfors universitet examinerar i sitt akademiprojektpoetik och politik av den arktiska geografin i samtidsfiktion och -konst i ljuset av den föregående arktiska berättelsetraditionen och diskussionen. Efter Kiotoprotokollet slutit, har arktiska regioner varit under vägande offentlig diskussion. I projektet forskar man nutida kulturens sätt att uppfinna etablerade framställningssätt av arktiska landskap och geografi på nytt.

Timo Kaartinen från Helsingfors universitetstuderar i sitt akademiprojekt moderna religiösa rörelser, som påstår att de frambringar etik med att utöva dygder, regler och vanor, som uppenbart skiljer sig från det vardagliga livets etiska problem och val. Projektet har en global synpunkt, som strävar efter att skilja alternativa källor för etiska impulser från religion, samhälleliga uppfattningar och det vardagliga iakttagandet av andra människor.

Mer information:

* Totalt finansierades 81 projekt, inklusive delprojekt i konsortier.

** Totalt antal ansökningar 479, inklusive delprojekt i konsortier.

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

Bilder

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 458 miljoner euro år 2019. En del av Akademins stöd till forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

STN päätti vuoden 2019 rahoitettavat hankkeet20.6.2019 11:10:51 EESTTiedote

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 19.6.2019 uusista rahoitettavista konsortiosta. Rahoitusta myönnettiin neljässä ohjelmassa yhteensä noin 51 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhteensä kaksitoista konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa hankkeissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

Finlands Akademi finansierade akademiprojekt och forskaranställningar med nästan 180 miljoner18.6.2019 15:27:47 EESTTiedote

Under septemberutlysningen 2018 finansierade Finlands Akademi 250 akademiprojekt med totalt 311 delprojekt. Finansiering beviljades även för 65 anställningar som akademiforskare, 114 anställningar som forskardoktor och 13 anställningar som klinisk forskare. Akademis tre forskningsråd beviljade finansiering brett inom olika forskningsområden, cirka 180 miljoner euro totalt. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 41 procent.

Suomen Akatemia rahoitti lähes 180 miljoonalla akatemiahankkeita ja tutkijan tehtäviä18.6.2019 15:27:45 EESTTiedote

Suomen Akatemia rahoitti syyskuun 2018 haussa 250 akatemiahanketta, joihin osallistuu yhteensä 311 osahanketta. Lisäksi rahoitusta myönnettiin 65 akatemiatutkijan, 114 tutkijatohtorin ja 13 kliinisen tutkijan tehtävään. Yhteensä Akatemian kolme tutkimuksen toimikuntaa myönsivät rahoitusta noin 180 miljoonaa euroa laajasti eri tieteenaloille. Rahoituksen saaneista naisia oli 41 prosenttia.

Luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen valitsemissa akatemiahankkeissa painotettiin mahdollisuutta läpimurtoihin ja uusia avauksia11.6.2019 15:35:12 EESTTiedote

11.6.2019. Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on myöntänyt rahoituksen 86 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 114 osahanketta. Toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita yhteensä 50,5 miljoonalla eurolla. Akatemiahanke on toimikunnalle tärkeä rahoitusmuoto tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum