Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Anvisning för ägare och innehavare till torvutvinningsområden som övergår till efteranvändning (landskapen i Österbotten)

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten har gjort en anvisning för ägare och innehavare av torvutvinningsområden som övergår till efteranvändning. Syftet med anvisningen som NTM-centralen i Södra Österbotten har gjort är att informera markägarna för att miljöaspekterna ska främjas och kraven i lagstiftningen beaktas vid övergången från torvutvinning till ny markanvändning.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gjort en anvisning för ägare och innehavare av torvutvinningsområden som övergår till efteranvändning. Under de närmaste åren kommer användningen av bränntorv att minska, eftersom en stor mängd torvutvinningsområden tas ut produktionsbruk snabbare än förutsett. I NTM-centralen i Södra Österbottens område betyder detta tusentals hektar områden, på vilka markanvändningen förändras. Det är vanligen markägaren som beslutar vad som kommer att hända med områdena efter att torvutvinningen har avslutats. I miljötillstånden för torvutvinningsområdena beaktas eftervårdsskedet, som börjar från att torvutvinningen har lagts ner och som fortsätter vanligen i några års tid. När eftervårdsskedet anses vara avslutat, upphör miljötillståndet för torvutvinningsområdet att gälla eller avskrivs. Efter detta återgår områdena till markägarna som har arrenderat ut dem eller övergår till nya markägare som köper dem.

Syftet med anvisningen som NTM-centralen i Södra Österbotten har gjort är att informera markägarna för att miljöaspekterna ska främjas och kraven i lagstiftningen beaktas vid övergången från torvutvinning till ny markanvändning. Olika projekt har framställt forskningsinformation om efteranvändningsformer för torvutvinningsområdena. Under vissa förutsättningar finns även finansiering för efteranvändning såsom beskogning eller anläggande av våtmark. NTM-centralen vill även påminna markägarna om att en dikningsanmälan vanligen bör göras till den regionala NTM-centralen om förändringarna i markanvändningen fordrar dikning. I anvisningen finns länkar till webbsidor med mer information i anslutning till dessa frågor.

Nedan länk till anvisningen i pdf-format.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Pia Jaakola, tfn 0295 027 638

Dokument

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Lovande resultat om antalet lekande fisk i Lappfjärds å-Storå och om fiskvägarna i Perus och Villamo (landskapen i Österbotten)22.2.2021 10:48:16 EETTiedote

Resultaten från uppföljningen av fiskbeståndet i Lappfjärds å-Storå visar att fiskvägen i Perus är en bra och fungerande lösning för att förbättra havsöringens vandring, eftersom havsöringarna kan simma förbi dammen via fiskvägen under hela tiden när vattnet är öppet. Rivningen av och restaureringen av dammen i Villamo ser också ut att fungera bra genom att det är möjligt för havsöringen att vandra upp till lekområdena, som till stor del har varit onåbara.

Lupaavia tuloksia Lapväärtin-Isojoen kutukalojen määrästä sekä Peruksen ja Villamon kalateistä (Pohjalaismaakunnat)22.2.2021 10:48:15 EETTiedote

Lapväärtin-Isojoen kalaston seurantatulokset osoittavat, että Peruksen kalatie on hyvin toimiva ratkaisu meritaimenen vaelluksen parantamiseksi, koska meritaimenet pääsevät ohittamaan padon kalatien kautta koko avovesikauden aikana. Villamon padon purku sekä kunnostustyöt näyttävät myös toimivan hienosti mahdollistaen meritaimenen nousun kutualueille, jotka ovat suurilta osin olleet tavoittamattomissa.

Utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 mellan Kaustby och Ena i Evijärvi har inletts11.2.2021 10:47:11 EETTiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har inlett utarbetandet av en lokaliseringsplan på ett ca 12 km långt avsnitt av stamväg 63 i Evijärvi, Kronoby och Kaustby kommuners område. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Särskilt vill man förbättra trafiksäkerheten och se till att gods- och persontrafiken fungerar smidigt samt att trafiken och resetiden är förutsägbar. Arbetet leds av en projektgrupp och till gruppen har representanter för tre kommuner och tre landskapsförbund kallats. Förslagen till förbättringsalternativ kommer att presenteras för allmänheten sannolikt på torsdag 22.4.2021 kl. 18 på ett Teams-videomöte. Den respons som kommer under och efter mötet beaktas vid valet och preciseringen av alternativet. Noggrannare uppgifter om möt

Kantatie 63 välillä Evijärven Ina – Kaustinen: Pääsuuntaselvitys käynnistynyt11.2.2021 10:47:11 EETTiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt noin 12 kilometriä pitkän kantatiejakson pääsuuntaselvityksen laatimisen Evijärven, Kruunupyyn ja Kaustisen kuntien alueella. Työn tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Erityisesti halutaan parantaa tien liikenneturvallisuutta sekä tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta ja matka-aikaa. Työtä ohjaavaan hankeryhmään on kutsuttu alueen kolmen kunnan ja kolmen maakuntaliiton edustajat. Kehitettyjä parantamisvaihtoehtoja esitellään yleisölle todennäköisesti torstaina 22. huhtikuuta 2021 klo 18 Teams-etäyleisötilaisuudessa. Tilaisuudessa ja sen jälkeen saatu palaute otetaan huomioon vaihtoehtoa valittaessa ja tarkennettaessa. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Kiikun padon ja sillan kunnostuksen suunnittelu on alkanut11.2.2021 08:30:00 EETTiedote

Kiikun pato- ja siltarakenne sijaitsee Seinäjoen oikaisu-uomassa lähellä oikaisu-uoman ja Kyrönjoen yhtymäkohtaa. Padon ja sillan rakenteet ovat ikääntyneet ja tarvitsevat kunnostusta, mikä on todettu rakenteiden kuntotutkimuksissa, betonianalyyseissä ja vedenalaisissa luotauksissa. Lisäksi silta on suunniteltu aikakautensa kuormille ja rakenteessa on havaittu rasitusvaurioita. Pato- ja siltarakenne ei nykyisellään vastaa tämän hetken vaatimuksia. Kiikun padon ja sillan kunnostuksen suunnittelu on aloitettu, jotta rakenteiden käytettävyys ja patoturvallisuus voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa.

Planeringen för att ändra regleringen av Västerfjärden börjar9.2.2021 12:30:47 EETTiedote

Planeringen för att ändra regleringen av Västerfjärden, en bassäng i nedre loppet av Närpes å, har börjat. Sötvattenbassängen Västerfjärden byggdes i samband med regleringsprojektet i Närpes å i slutet av 1970-talet för att skogsindustrin skulle ha tillgång till vatten. Projektet beviljades vattenrättsligt tillstånd år 1976 och tillståndet har delvis ändrats år 1997. Tillståndsinnehavaren är NTM-centralen i Södra Österbotten. Regleringen och ansvaret för sötvattenbassängens regleringskonstruktioner handhas enligt avtal av Metsä Board Oyj, som hör till Metsä Group.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum