Tuomioistuinvirasto

År 2022 låg antalet anhängiga mål och ärenden vid domstolarna fortfarande på en hög nivå

Dela
Antalet anhängiga brottmål och omfattande tvistemål vid tingsrätterna är fortfarande större och deras handläggningstider längre än före coronapandemin. Antalet mål och ärenden som är anhängiga vid hovrätterna har också ökat något samt deras handläggningstider blivit längre under de senaste åren. Däremot har antalet anhängiga mål och ärenden vid förvaltningsdomstolarna minskat.

”Domstolsverkets centrala utmaning är fortfarande den långvariga resursbrist som beror på bristfällig basfinansiering, varför handläggningstiderna i allmänhet är oskäligt långa”, säger Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola.

Enligt Domstolsverket beräkning behöver domstolsväsendet som största aktör inom justitieministeriets förvaltningsområde permanent tilläggsfinansiering på ca 30 miljoner euro per år för personalkostnader. För att minska målanhopningen och påskynda förkortandet av handläggningstiderna behöver domstolsväsendet dessutom en tillfällig tilläggsfinansiering på cirka åtta miljoner euro per år för åren 2023–2026.

”Man bör också komma ihåg att sörja för utbildningen och välbefinnandet i arbetet för dem som arbetar inom domstolsväsendet – verksamheten kan utvecklas endast med hjälp av kompetent, yrkeskunnig och välmående personal”, tillägger överdirektör Jaakkola.

I de allmänna domstolarna blir de genomsnittliga handläggningstiderna längre

År 2022 inkom sammanlagt 511 715 mål och ärenden till tingsrätterna (2021: 545 327). Antalet summariska mål dvs mål som inletts med en mindre omfattande stämningsansökan uppgick till 375 039, dvs. 32 000 (- 8%) mål färre än året innan. Antalet mål och ärenden minskade med sammanlagt 33 612, varför ändringen i antalet mål och ärenden nästan helt förklaras av ändringen i antalet summariska mål. År 2022 inkom 51 566 brottmål till tingsrätterna. Den genomsnittliga handläggningstiden i brottmål var 6,0 månader (2021: 5,8 månader). Fram till 2012 var handläggningstiderna i brottmål kortare än 4 månader och under de senaste åren har handläggningstiden blivit något längre nästan årligen. I slutet av 2022 fanns 5 532 brottmål som varit anhängiga i över 12 månader (2021: 4 658). Andelen mål och ärenden som varit anhängiga länge var 21% av alla anhängiga brottmål (2021: 20%).

Till hovrätterna inkom 7 899 mål och ärenden (2021: 8 226). Den genomsnittliga handläggningstiden var 6,5 månader. Handläggningstiden har ökat något varje år under de senaste fem åren. Handläggningstiden var 5,5 månader 2017. Antalet anhängiga mål och ärenden ökade med cirka 50 från året innan.

Långa handläggningstider vid förvaltningsdomstolarna

Till förvaltningsdomstolarna inkom 17 365 mål och ärenden (2021: 17 479 mål och ärenden), vilket är ca 100 färre än 2021. 24% av målen och ärendena handlade om utlänningsärenden (2021: 24%), som också omfattar asylärenden. År 2022 inkom sammanlagt 1 218 asylärenden till förvaltningsdomstolarna, vilket är något mindre (-2%) än året innan (2021: 1 248 ärenden).

Vid förvaltningsdomstolarna är handläggningstiderna i synnerhet för miljö- och byggärenden oroväckande långa. I detta avseende bör dock situationen förbättras genom ytterligare finansiering för den så kallade gröna övergången.

Den genomsnittliga handläggningstiden vid förvaltningsdomstolen var 9,9 månader (2021: 9,6 månader). De besvär som tar längst tid att handlägga gällde miljö (19,3 månader), byggande (13,2 månader), självstyrelse (13,1 månader) och beskattning (12,5 månader). Handläggningstiden i social- och hälsovårdsärenden var i genomsnitt 6,4 månader. Den genomsnittliga handläggningstiden för barnskyddsärenden var 9,2 månader. Handläggningstiden för samhällsviktiga planärenden var 13,5 månader. Detaljplansärenden stannade vid förvaltningsdomstolarna i 11,8 månader. Handläggningstiden för utlänningsärenden var 11,4 månader, vilket är något längre än handläggningstiden för enbart asylärenden 11,3 månader. Handläggningstiderna varierade inte bara mellan ärendegrupperna utan också mellan förvaltningsdomstolarna.

Det finns stora skillnader mellan de enskilda domstolarnas handläggningstider inom samma domstolslinje. Detta är problematiskt med tanke på den regionala jämlikheten mellan medborgarna.

Flera utvecklingsprojekt pågår

Exceptionella tider och resursbrist har kännetecknat de tre första åren av Domstolsverkets verksamhet. Trots utmaningarna i omvärlden har ämbetsverket kunnat etablera sin verksamhet och ha en allt starkare roll i styrningen och utvecklingen av domstolsväsendet. Det pågår flera projekt som syftar till att utveckla domstolarnas verksamhet.

Utgifterna för domstolsväsendets bokföringsenhet uppgick 2022 till sammanlagt 298,7 miljoner euro. De viktigaste utgifterna bestod av personalkostnader (75,9%). Hyror bokfördes under berättelseåret till ett belopp av 36,1 miljoner euro, vilket var 0,6 miljoner euro mer än året innan.

Antalet anställda vid domstolsväsendet uppgick vid utgången av 2022 till 3 415 personer, av vilka 24,4 procent var visstidsanställda. Kvinnornas andel av personalen är cirka 71 procent. År 2022 anordnade Domstolsverket 145 utbildningsdagar för personalen inom domstolsväsendet (2021: 166 dagar, 2020: 163 dagar) och 3 102 personer deltog i utbildningarna (2021: 5 895 personer, 2020: 4 642 personer).

Nyckelord

Kontakter

Raimo Ahola, direktör, tfn 029 5650 51, fornamn.efternamn@oikeus.fi


Sari Mutka, specialsakkunnig, tfn 029 5650 581, fornamn.efternamn@oikeus.fi

Länkar

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

Vuonna 2022 tuomioistuinten vireillä olevien asioiden määrät pysyivät edelleen korkealla tasolla3.3.2023 12:01:47 EET | Tiedote

Käräjäoikeuksissa vireillä olevien rikosasioiden ja laajojen riita-asioiden määrät ja käsittelyajat ovat edelleen koronapandemiaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla. Hovioikeuksissa vireillä olevien asioiden määrä ja käsittelyajat ovat myös hieman kasvaneet viime vuosina. Hallinto-oikeuksissa vireillä olevien asioiden määrät ovat sen sijaan laskeneet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum