Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetarskyddsmyndigheten kontaktades nästan 2400 gånger om trakasserier och belastning i arbetet under 2021

Dela

Under 2021 kontaktades arbetarskyddsmyndigheten nästan 2 400 gånger om trakasserier och psykosocial belastning i arbetet. En tredjedel av alla kontakter kom från social- och hälsovården. Oftast frågade den som tog kontakt om råd för att hantera ärendet på arbetsplatsen.

Det totala antalet kontakter har varit ungefär detsamma under de senaste åren. Andelen kontakter om belastning i arbetet har dock ökat.

I cirka 210 fall som gällde trakasserier gjorde arbetstagaren en skriftlig begäran om tillsyn, utifrån vilken inspektören bedömde om tillsynsåtgärder kan vidtas i ärendet. Cirka 40 begäran om tillsyn gjordes i anslutning till belastning. I flera fall var det fråga om både trakasserier och belastning.

Närmare uppgifter framgår av arbetarskyddsmyndighetens färska rapport (pdf, på finska). Rapporten innehåller också fallbeskrivningar av tillsynen 2021. Rapporten publiceras senare även på svenska.

Brister upptäcktes i utredningen av trakasserier och ingripandet i dem

Det gjordes 87 inspektioner i anslutning till trakasserier. Vid inspektionerna övervakades särskilt om arbetsgivaren hade vidtagit åtgärder för att stoppa trakasserierna efter att ha fått kännedom om att arbetstagaren upplevt trakasserier som äventyrar hälsan.

I knappt hälften av inspektionerna i anslutning till trakasserier observerades att arbetsgivaren inte hade fullgjort sina skyldigheter enligt arbetarskyddslagen. Vid inspektionerna upptäcktes ofta också andra missförhållanden. Arbetsgivarna fick anvisningar till exempel om chefernas uppgifter i behandlingen av trakasseriärenden. Dessutom fick arbetsgivarna anvisningar om att undervisa och handleda arbetstagarna i hur man anmäler trakasserier eller hur man kan undvika trakasserier.

I ungefär en tredjedel av de fall som ledde till inspektion upptäcktes inga brister i arbetsgivarens verksamhet eller förhållandena på arbetsplatsen. Inspektören konstaterade utifrån arbetsgivarens utredning att det inte var fråga om sådana trakasserier som avses i arbetarskyddslagen. Det kunde till exempel vara fråga om enskilda eller lindriga konfliktsituationer på arbetsplatsen eller till exempel att arbetstagaren upplevde att arbetsgivarens arbetsledningsåtgärder var osakliga.

Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att trakasserier kan och ska förebyggas på arbetsplatserna. ”Ledningen på varje arbetsplats borde ha en tydlig vilja för att arbetsplatsen ska ha nolltolerans för mobbning samt anvisningar för hur man ska agera i trakasserisituationer”, betonar överinspektör Päivi Laakso vid ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder i belastande situationer

Det gjordes 32 inspektioner i anslutning till belastning i arbetet. Vid inspektionerna övervakades särskilt om arbetsgivaren hade iakttagit sin skyldighet att vidta åtgärder för att utreda belastningsfaktorerna i arbetet samt för att undvika och minska riskerna efter att arbetsgivaren hade fått kännedom om att arbetstagarens hälsa äventyras i arbetet.

I cirka 80 procent av inspektionerna observerades att arbetsgivaren inte hade fullgjort sina skyldigheter enligt arbetarskyddslagen. I vissa fall hade arbetsgivaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder trots att orsakerna till belastningen hade konstaterats vara belastningsfaktorer i arbetet som äventyrar hälsan. Dessutom hade arbetsgivaren inte alltid vidtagit åtgärder i tid eller åtgärderna hade inte riktats mot de konstaterade skadliga belastningsfaktorerna.

”Arbetsgivaren måste vidta åtgärder om arbetstagaren belastas i sitt arbete. Dessutom måste psykosocial belastning förebyggas. I vår webbtjänst finns anvisningar för arbetsplatser och bland annat en gratis enkätmetod för att bedöma psykosocial belastning på arbetsplatsen”, berättar överinspektör Päivi Laakso.

Utöver den övervakning som gjorts på basis av kontakterna övervakar arbetarskyddsmyndigheten hanteringen av psykosocial belastning på arbetsplatserna på myndighetsinitiativ. Vid inspektionerna behandlas också förekomsten av trakasserier och osakligt bemötande. Du kan läsa mer om myndighetsinitierad övervakning av psykosocial belastning i Arbetarskyddsförvaltningens årsberättelse för 2021 (pdf, på finska).

Man kan ringa telefonrådgivningen anonymt

Arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9–15 på numret 0295 016 620. Man kan ringa numret anonymt. En enskild arbetstagares ärende övervakas endast med arbetstagarens eget samtycke. Man kan också ge arbetarskyddsmyndigheten ett anonymt tips om trakasserier eller belastning som förekommer på arbetsplatsen.

Nyckelord

Kontakter

Päivi Laakso, överinspektör, tfn 0295 016 487, paivi.m.laakso@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Ulla Riikonen, överinspektör, tfn 0295 018 174, ulla.riikonen@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum