Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Årsrapporten över Kyro älvs status har getts ut (Österbotten, Södra Österbotten)

Dela

Årsrapporten som beskriver vattenkvaliteten och fiskbeståndets status i Kyro älv har färdigställts och publicerats på webben. Rapporten som gäller ålagd kontroll över vattenarbetena i Kyro älv år 2019 kan läsas på Doria-tjänsten på finska (Kyrönjoen vesistötyöt: Velvoitetarkkailu vuonna 2019; länken till rapporten finns nere i pressmeddelandet).

Syrebristen och dåliga pH-värden utgjorde utmaningar

I Kyro älvs avrinningsområde förekom syrebrist under sommaren 2019.I Ylistaro har det bildats ett ca 40 km långt avsnitt med lugnvatten ovanför Malkakoski efter att dammen byggdes.På bottnen av avsnittet med lugnvatten var det ställvis nästan syrefritt under den vattenfattiga perioden och näringshalterna var mycket höga.Även i den konstgjorda sjön Pitkämö var det nästintill syrefritt på tio meters djup och djupare under sommaren 2019.

I slutet av år 2019 var pH-situationen i Kyro älv en av de sämsta på hela årtiondet. Som lägst var pH-värdet 4,9 i Skatila i Korsholm.Försurningen i vattnet berodde på att det först hade varit en lång period av torka, som sedan följdes av riklig nederbörd.I den österbottniska dikade jordmånen finns svavelföreningar som oxideras under perioder med torka och blir vattenlösliga.Svavelsyra och metaller som frigjorts i jordmånen sköljs ut av regnen och de rinner ut i vattendraget.

Trots problemen finns det fiskeriekonomiskt värde

Trots problemen med vattenkvaliteten gjordes dock observationer av bland annat öring i övre loppet av kontrollområdet i samband med provfiske.Gädda, gös och stora abborrar förekommer i olika delar av Kyro älv.Att det förekommer larver av nejonöga i Korsholm visar att vattenkvaliteten även i nedre loppet av Kyro älv är tillräcklig för att larverna ska klara sig.

För de olika delarna av projektet för översvämningsskydd i övre loppet av Kyro älv finns ett flertal tillståndsbeslut, där staten är tillståndsinnehavare.I tillståndsbesluten åläggs tillståndsinnehavaren att följa upp mängden och kvaliteten på dräneringsvatten som leds till Kyro älv samt hur användningen av konstruktioner och pumpverk vid invallningarna påverkar Kyro älvs status. Dessutom ska kontrollen även omfatta konsekvenserna för bestånden av fiskar, kräftor och nejonöga samt fisket i Kyro älv och i havsområdet nedanför älven.

Nyckelord

Kontakter

Vattenhushållningsexpert Mika Tolonen, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 949

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum