Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Åsikter om skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Lappfjärds ådal önskas (landskapen i Österbotten)

Dela

Skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Lappfjärds ådal har beretts under åren 2019–2021 i samarbete med en tema-arbetsgrupp på bred bas. Planen har utarbetats som en del av projektet Freshabit Life IP och är en av delplanerna i en omfattande avrinningsområdesplan och Vattenvisionen. Målsättningen med skötsel- och användningsplanen är att sammanjämka naturskyddet med områdets övriga användning och att ge riktlinjer och förslag på åtgärder för att trygga eller förbättra naturtypernas tillstånd och arternas livsmiljöer. Skötsel- och användningsplanen tar även hänsyn till rekreation, miljöfostran, kulturvärden och lokala näringar.

Ett förslag till skötsel- och användningsplan för Natura 2000-området Lappfjärds ådal är framlagt till påseende under tiden 21.4–31.5.2021 på nätadressen https://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset> välj NTM-centralen i Södra Österbotten i menyn. Meddelandet publiceras även på kommunernas Kristinestad, Bötom, Kauhajoki och Storå webbplatser. NTM-centralen i Södra Österbotten önskar åsikter och ställningstagande från invånare i bygden och alla intresserade senast 31.5.2021. Åsikter kan skickas till NTM-centralen i Södra Österbotten via post (NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa) eller via e-post på adressen registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi.

Handlingsmodell för europeisk bäver

Jämsides med skötsel- och användningsplaneringen har även en handlingsmodell för europeisk bäver utarbetats. Målsättningen med handlingsmodellen är att öka artens acceptabilitet och förebygga skadorna som arten upplevs orsaka i området. NTM-centralen i Södra Österbotten (naturskyddsenheten), Finlands viltcentral, Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet Luke har deltagit i beredningen av handlingsmodellen. Handlingsmodellen finns som bilaga till skötsel- och användningsplanen och dessutom har en broschyr sammanställts. Broschyren kommer att publiceras och finnas tillgänglig även på olika informationspunkter i närheten av planeringsområdet.

Nyckelord

Kontakter

Naturskyddsexpert Hanna Backman, hanna.backman@ntm-centralen.fi, tel. +358 295 027 784

Vattenvisionen
https://vesivattenvisio.org/

Freshabit Life IP -projektet

www.metsa.fi/freshabit

Twitter: @FHPohjanmaa #FRESHABIT

Bilder

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys on valmistunut12.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman lähtökohtana toimii valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio, jota mukaillen kaupungin omaksi liikenneturvallisuusvisioksi muotoutui: ”Seinäjoki on liikenneturvallinen kaupunki asua ja kasvaa. Kaupungin katu- ja tieverkosto koetaan turvalliseksi.” Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan sekä tärkeiden sidosryhmien kanssa.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett sin motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Karleby Vattens grundvattentäkt i Karhinkangas11.5.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Karleby Vatten planerar att börja ta grundvatten i Karhinkangas i Karleby. Syftet med projektet är att förbättra hushållsvattnets distributionssäkerhet i Karleby stamstad för ca 30 000 invånare. I projektet förbereder man sig också på att i framtiden distribuera vatten för Lochteå kyrkbys, Kelviås och Kannus behov. Mängden grundvatten som tas varierar mellan 8 000–12 000 m3/d beroende genomföringsalternativ. Projektets miljökonsekvenser har bedömts genom ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande), där NTM-centralen i Södra Österbotten har fungerat som kontaktmyndighet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen on antanut perustellun päätelmän Kokkolan Veden Karhinkankaan pohjavedenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta11.5.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Kokkolan Vesi suunnittelee pohjaveden oton aloittamista Kokkolan Karhinkankaalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kokkolan kantakaupungin n. 30 000 asukkaan talousveden toimitusvarmuutta. Hankkeessa varaudutaan myös siihen, että vettä voidaan toimittaa tulevaisuudessa myös Lohtajan kirkonkylän, Kälviän ja Kannuksen tarpeisiin. Otettavan pohjaveden määrä on 8 000–12 000 m3/d toteutusvaihtoehdosta riippuen. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum