Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Automatisk mätning av snön testas i Lappo ås område

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten och Finlands miljöcentral samarbetar kring ett projekt som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. Projektet testar användning av automatik för snötaxering. Kontinuerligt tillgängliga realtidsdata utnyttjas vid utvecklingen av prognoserna för vattendragsmodellen särskilt med avseende på vårflödena. I projektet ansvarar NTM-centralen för framställandet av realtidsdata och utförandet av nödvändiga jämförelsemätningar. Finlands miljöcentrals roll i projektet gäller utnyttjandet av realtidsdata över snöläget i vattendragsprognoserna för Lappo å.

NTM-centralen i Södra Österbottens och Finlands miljöcentrals sakkunniga på fältbesök i Kaidesluoma i Alavo vid apparaturen för automatisk snötaxering 15.3.2022.
NTM-centralen i Södra Österbottens och Finlands miljöcentrals sakkunniga på fältbesök i Kaidesluoma i Alavo vid apparaturen för automatisk snötaxering 15.3.2022.

I november 2021 installerades automatiska mätare vid snölinjerna i Lehtimäki och Kaidesluoma i Alavo i Lappo ås källområden. Kontinuerliga realtidsdata utnyttjas för att utveckla prognoserna i vattendragsmodellen. Realtidsuppgifterna om snöns vattenvärde är mycket viktiga för regleringen och översvämningsskyddet i Lappo å, som har få sjöar och är ett översvämningskänsligt avrinningsområde där vattensituationen ändras snabbt. Syftet med projektet är att förbättra tillgången på realtidsdata, översvämningsprognoserna i vattendragsmodellen, skötseln av regleringen och översvämningsskyddet samt få erfarenheter om tillförlitligheten och användbarheten hos och nyttan med automatiken.

En ultraljudsgivare har installerats vid de båda snölinjerna på två olika slags platser (öppet område och skogbevuxet område). Givaren mäter snödjupet och en våg används för att mäta snöns tyngd och fastställa vattenvärdet och dessutom finns givare som mäter jordfuktigheten. På mätplatserna mäter man dessutom temperaturen i luften, i snön och på marken. Dessutom har käppar ställts upp vid mätplatserna för observation av snödjupet. Vid mätplatserna finns också viltkameror som filmar snötäcket och snöfria fläckar. Snötäcket filmas också med hjälp av drönare ett par gånger under vintern. Uppgifterna som fås via den automatiska utrustningen jämförs med de manuella mätningarna, som görs oftare vid den kritiska tidpunkten då snön börjar smälta.

De uppgifter som under vintern fåtts via automatiken har visat sig vara tämligen träffsäkra i jämförelse med de manuella mätresultaten åtminstone under midvintern. Under vårvintern bildas det bärande lager i snön på grund av smältning och tillfrysning och dessa försvårar vägningen av snön. Vindförhållandena vid mätplatsen påverkar hur snön hopar sig särskilt på öppna platser. Under vårens gång kommer det att fås mer erfarenheter om vilken betydelse de automatiska observationerna har för utarbetandet av översvämningsprognoser.

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Tuuli Saari, tfn 0295 027 925 (fr.o.m. 29.3.)
Vattenhushållningsexpert Risto Mäkinen, tfn 050 312 8708
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829

Bilder

NTM-centralen i Södra Österbottens och Finlands miljöcentrals sakkunniga på fältbesök i Kaidesluoma i Alavo vid apparaturen för automatisk snötaxering 15.3.2022.
NTM-centralen i Södra Österbottens och Finlands miljöcentrals sakkunniga på fältbesök i Kaidesluoma i Alavo vid apparaturen för automatisk snötaxering 15.3.2022.
Ladda ned bild
Apparat för automatisk snötaxering i Lehtimäki.
Apparat för automatisk snötaxering i Lehtimäki.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Jääskänjärven säännöstelypadon kunnostaminen ja kalatien rakentaminen alkaa20.5.2022 09:55:36 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Jääskänjärven (Alavus) säännöstelypadon betonirakenteita sekä säännöstelyluukun. Samalla padon länsipuolelle aukaistaan tilapäinen juoksutusväylä, jotta kunnostustyöt pystytään tekemään kuivatyönä säännöstelyn vaarantumatta. Kunnostustyön jälkeen juoksutusväylään rakennetaan kalatie. Urakoitsijana toimii RAPinsto Oy. Työn aikana vedenpinta pyritään pitämään normaalilla korkeudella, mutta vedenpinnan vaihtelut saattavat olla normaalia suurempia.

Asfalteringen och vägmärkningsarbetet inleds i maj i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)5.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt uppgifterna just nu inleds beläggningsarbetet sommaren 2022 i NTM-centralen i Södra Österbottens område under vecka 20. I NTM-centralen i Södra Österbottens område beläggs cirka 150 kilometer väg i de redan konkurrensutsatta entreprenaderna för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Peab Industri Oy är beläggningsentreprenör.

Vattenöversikt för april 2022: Den snörika vintern avklarades med ett genomsnittligt vårflöde (Landskapen i Österbotten)4.5.2022 09:44:58 EEST | Tiedote

I början av april var snömängden längs de österbottniska åarna avsevärt större än genomsnittligt och snöns vattenvärde var också högt. Tack vare det soliga uppehållsvädret och de kyliga nätterna fördelade sig flödestoppen på en tämligen lång tid och till omfattningen var det frågan om ett genomsnittligt vårflöde. Med hjälp av de konstgjorda sjöarna lyckades man även skära ned flödestoppen i Kyro älv och Lappo å. Översvämningsskadorna blev tämligen små. I Mellersta Österbotten och vid Esse ås källflöden fanns det ännu i slutet av april ganska mycket snö.

Huhtikuun 2022 vesitilannekatsaus: Runsaslumisesta talvesta selvittiin keskimääräisellä kevättulvalla (Pohjalaismaakunnat)4.5.2022 09:44:57 EEST | Tiedote

Pohjalaisjokien alueella oli huhtikuun alussa pääosin selvästi keskimääräistä enemmän lunta ja lumen vesiarvot olivat korkeita. Aurinkoisen ja sateettoman sään sekä yöpakkasten ansiosta tulvahuippu jakaantui melko pitkälle aikavälille ja oli suuruudeltaan keskimääräisen tulvan tasoa. Lisäksi Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvia pienennettiin onnistuneesti tekojärvien avulla. Tulvavahingot jäivät melko vähäisiksi. Keski-Pohjanmaalla ja Ähtävänjoen latvoilla oli vielä huhtikuun lopussakin melko paljon lunta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum