ELY-keskukset

Bakgrundsutredningarna för västra Finlands gemensamma vattentjänststrategi är på slutrakan – du kan ännu påverka genom att svara på enkäten

Dela

Det omfattande strategiarbetet för vattentjänsterna i sju landskap har framskridit till skedet att arbetsgruppen finslipar nulägesrapporten i enlighet med riktlinjerna från styrgruppen. En gemensam strategi som blickar fram till år 2050 behövs i nuvarande läge då vattentjänsterna omstruktureras.

Strategin täcker landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland samt Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Projektet koordineras av NTM-centralerna (Egentliga Finland, Tavastland, Södra Österbotten och Birkaland).

Det omedelbara behovet av att utvidga nätverken är för många delvis förbi. För att säkerställa vattentjänsternas kvalitet måste man komma överens om hur konstruktionerna ska underhållas, resurserna tryggas och anpassningen till klimatförändringen skötas samtidigt som man svarar på energihushållningens och den cirkulära ekonomins utmaningar.

Regionala skillnader identifieras och beaktas i bakgrundsutredningarna

Ett tema för driftsäkra vattentjänster är underhåll av funktionsdugliga vattenlednings- och avloppsnätverk. Nätverkens saneringsskuld håller på att växa sig stor både nationell och regional nivå. Nätverksegendomen utgör ca 80 % av hela vatten- och avloppsegendomens värde. I senaste tidens utredningar uppskattas att reparations- och investeringsbehoven kommer att nästan fördubblas fram till år 2040. Till denna del preciseras även strategins regionala bakgrundsutredningar som bäst.

Strategin har beretts genom att göra en preliminär analys, i vilken identifieras landskapens egna och hela granskningsområdets gemensamma vattentjänsters styrkor, svagheter, möjligheter och hot på basis av karteringen av vattentjänsternas nuläge. Analysresultaten utnyttjas som källmaterial och de kompletteras på basis av responsen från intressegruppsevenemangen som ordnas på landskapsnivå under våren 2021.

Coronavirusläget (COVID-19) har även påverkat strategiarbetets avancemang

Evenemangen som planerats för intressegrupperna i november 2020 måste ställas in på grund av COVID-19-läget och flyttas till mars 2021. Under den rådande coronapandemin har beredningen av vattentjänststrategin för det stora området förutsatt att arbetsgruppen lärt sig använda många elektroniska arbetsredskap och även utövat samarbete med NTM-centralernas vattenhushållningsexperter. Tillsammans har man kunnat utvidga synpunkterna och förstärka innehållets omfattning.

Enkät om vattentjänststrategin för västra Finland 2050 (på finska, webropol.com)
Projektets webbsidor (miljo.fi)

Kontaktuppgifter

Timo Virola
NTM-centralen i Tavastland
ledande vattenhushållningsexpert
tfn 0295 025 245
timo.virola@ely-keskus.fi

Riitta Syvälä
NTM-centralen i Birkaland
ledande vattenhushållningsexpert
tfn 0295 036 389
riitta.syvala@ely-keskus.fi

Sirpa Lindroos
NTM-centralen i Södra Österbotten
vattenhushållningsexpert
tfn 0295 027 869
sirpa.lindroos@ely-keskus.fi

Jyrki Lammila
NTM-centralen i Egentliga Finland
ledande vattenhushållningsexpert
tfn 0295 022 890
jyrki.lammila@ely-keskus.fi

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kriterier fordras för att hållbart bärga vitmossa13.1.2021 09:23:16 EETTiedote

Nya metoder har utvecklats för maskinell bärgning av vitmossa och samtidigt som verksamheten effektiveras har bärgningsarealen ökat år för år. Samtidigt har diskussionen om hållbarheten i bärgningen ökat med tanke på naturens mångfald och klimatkonsekvenserna. Att bärga vitmossa är inte reglerat på samma sätt som till exempel torvproduktionen. Ett utvecklingsprojekt för att styra bärningen av vitmossa och utveckla förfaringsmetoder har därför inletts i NTM-centralen i Södra Österbotten.

Rahkasammalen kestävä korjuu tarvitsee kriteerit13.1.2021 09:23:15 EETTiedote

Rahkasammalen koneelliseen korjuuseen on kehitelty uusia menetelmiä, ja toiminnan tehostuessa korjuualat ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Samaan aikaan keskustelu korjuun kestävyydestä luonnon monimuotoisuuden ja ilmastovaikutusten näkökulmasta on lisääntynyt. Rahkasammalen korjuu ei ole samaan tapaan säädeltyä kuin esimerkiksi turvetuotanto. Tämän vuoksi rahkasammalen korjuun ohjaamiseksi ja menettelytapojen kehittämiseksi on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa käynnistetty kehittämishanke.

Hakukierros haitallisten vieraslajien torjumiseksi on päättynyt17.12.2020 12:09:35 EETTiedote

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa valtakunnallisesti. Ensimmäinen avustushaku vieraslajien saamiseksi kuriin on päättynyt marraskuun lopussa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa sekä edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum