Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Biträdande justitieombudsmannen: Valvira handlade inte lagstridigt eller felaktigt i begäran om utredning av import av vin

Dela
Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har den 10 mars 2023 avgjort ett klagomål om Valvira som gällde import av vin. Den klagande hade bett justitieombudsmannen undersöka Valviras förfarande, där Valvira 2020 gjorde en begäran om utredning av import av vin. Med anledning av begäran om utredning gjorde Tullen en förundersökning i ärendet och förde ärendet till åklagaren för åtalsprövning. Åklagaren fattade dock beslut om åtalseftergift. Enligt klaganden visade åklagarens beslut att Valvira hade agerat godtyckligt. Riksdagens biträdande justitieombudsman ansåg i sitt avgörande att det inte finns anledning att misstänka att Valvira skulle ha förfarit lagstridigt eller felaktigt i ärendet.
Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

Biträdande justitieombudsman Sakslin konstaterade att Valvira är en sådan tillsynsmyndighet som avses i alkohollagen. Till Valviras behörighet och uppgifter hör att i egenskap av den myndighet som övervakar importen av alkoholhaltiga ämnen och försäljningen av alkoholdrycker lämna en begäran om utredning till förundersökningsmyndigheten när det framkommer tillräckliga grunder för detta. Enligt biträdande justitieombudsmannen har Valvira omfattande prövningsrätt vid bedömningen av om en begäran om utredning är motiverad. Biträdande justitieombudsmannen konstaterar i sitt avgörande att "tillsynsmyndighetens aktivitet vid prövningen av om en brottsanmälan ska göras är särskilt viktig i sådana misstänkta brottmål där det inte finns någon målsägande – som i det nu aktuella ärendet".

Enligt lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska Valvira bland annat sörja för den styrning och tillsyn som föreskrivs i alkohollagen. I alkohollagen föreskrivs åtskilliga uppgifter för Valvira i anslutning till tillståndsförvaltning, tillsyn och styrning, en av uppgifterna är övervakning av import.

Den biträdande justitieombudsmannens avgörande i sin helhet (EOAK/2764/2022) kan begäras från riksdagens justitieombudsmans kansli, kontaktuppgifter på webbplatsen (oikeusasiamies.fi).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Ladda ned bild

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Möjligt att öka antalet omsorgsassistenter – det viktigaste är dock fortfarande en personalstyrka som motsvarar servicebehovet och en mångsidig personalstruktur31.3.2023 11:05:18 EEST | Tiedote

När minimidimensioneringen av personal enligt äldreomsorgslagen ökar från början av april är det möjligt att öka antalet omsorgsassistenter vid vårdhem. Minimidimensioneringen av personal som deltar i direkt klientarbete är från den 1 april 2023 0,65 anställda per klient, varvid det nya riktgivande antalet omsorgsassistenter enligt tillsynsmyndigheternas åsikt kan vara cirka två anställda per tio klienter. Ett arbetsskift kan omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Antalet privata serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar år för år23.3.2023 09:42:48 EET | Tiedote

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar för varje år. 2022 beviljade Valvira 196 nya tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Detta innebär en ökning på 27 % jämfört med föregående år. Totalt 1014 ändringstillstånd beviljades vilket är en ökning med 78 jämfört med året innan. Ändringstillstånd ska ansökas när det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller när ett nytt verksamhetsställe ska läggas till i ett befintligt tillstånd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum