Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Blågröna alger har observerats i de österbottniska vattendragen (Landskapen i Österbotten)

Dela

Vid NTM-centralens observationsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten observerades under vecka 34 en del blågröna alger i Ähtärinjärvi utanför Ähtärinrannan koulu och i Larsmo i Larsmosjön. Dessutom har observatörerna i den nationella alguppföljningen noterat små mängder blågröna alger (cyanobakterier) som blandats i vattenmassan längs kustområdet söder om fiskehamnen i Kaskö och nordost om Tankar i Karleby. Även i insjöarna observerades små mängder blågröna alger utanför Skatan i Karperöfjärden i Korsholm och i Ähtärinsalmi i Ähtärinjärvi. Under den gångna veckan har NTM-centralen inte fått några medborgarobservationer om blågröna alger.

Blågröna alger syns i vattnet i form av små mängder grön- eller gulaktiga gryn eller flagor. En riklig algförekomst kan flyta upp på vattenytan och när massan driver i land kan den bli tjockare eller förekomma som ränder på vattenytan. En del av de blågröna algerna producerar giftiga eller irriterande föreningar och därför rekommenderas att vattnet inte ska användas som tvätt-, bastu- eller hushållsvatten. Det är också skäl att hålla små barn och husdjur borta från vatten där det finns cyanobakterier.Om man försöker lyfter upp blågröna alger på en sticka, fastnar de inte. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågröna alger.

Detta är tills vidare sommarens sista algmeddelande, men läget i fråga om blågröna alger följs fortsättningsvis upp i september och observationerna sparas i Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi;) som är öppen för alla.NTM-centralen i Södra Österbotten följer upp algläget på 28 officiella kontrollplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.Medborgarna kan fortsättningsvis lämna in observationer om blågröna alger i Järviwiki-tjänsten eller meddela dem direkt via alguppföljningstelefonen 0295 027 990.

I insjövattnen har den gångna sommaren har varit lugnare än vanligt i fråga om förekomsten av blågröna alger.Under försommaren var vädret soligt och stilla och det varma vattnet påskyndade tillväxten av cyanobakterier. Blågröna alger började förekomma några veckor tidigare än under föregående år. Från midsommar till mitten av juli fick NTM-centralen tämligen mycket observationer om blågröna alger, men från mitten av juli har algläget i insjöarna varit ganska lugnt. Återkommande observationer om blågröna alger har under sommaren gjorts bl.a. i Ähtärinjärvi och Evijärvi.

Också i havsområdet började blågröna alger förekomma kring midsommaren och förekomsten ökade under juli. Enligt satellitbilder i Tarkka-tjänsten uppstod en omfattande algförekomst i Bottenhavet i juli och verkningarna av denna förekomst kunde också delvis skönjas i vid de sydligaste havsområdena i Österbotten. Observationer om blågröna alger gjordes särskilt i skyddade havsvikar och bl.a. från områden i Kaskö och Larsmo. Fastän förekomsten av blågröna alger i havet var som störst i mitten av juli, har det ännu i augusti gjorts observationer om små algmängder blandade i vattenmassan ute på öppet hav. Trots att vårens och försommarens rikliga nederbörd och långvariga varma väder förutspådde en sommar med rikliga mängder blågröna alger, gjorde dock sommarens knappa nederbörd och långa torrperiod att näringsbelastningen från avrinningsområdena avsevärt minskade. Dessutom kan det blåsiga vädret ha rört om vattnet så att de blågröna algerna inte har bildat stora förekomster på vattenytan. Fastän förekomsten av blågröna alger minskar då vattnet blir kallare efter augusti, kan det beroende på väderförhållandena förekomma blågröna alger ännu i september, till och med ända i oktober-november. I gynnsamma förhållanden kan massförekomster av blågröna alger förekomma även under isen.

Nyckelord

Kontakter

Alguppföljningstelefon: 0295 027 990

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nytt LIFE-projekt förbättrar läget för den hotade flodpärlmusslan: I Lappfjärds å restaureras flodpärlmusslans livsmiljöer med barnkamrar för småmusslorna21.9.2021 09:52:07 EEST | Tiedote

Europeiska kommissionen har beviljat ca 9,5 miljoner euro för att förbättra livsmiljöerna för flodpärlmusslan och dess värdfiskar, lax och öring, i Finland, Sverige och Estland. Det sexåriga projektet LIFE Revives, som koordineras av Jyväskylä universitet, startade i början av september. På NTM-centralen i Södra Österbottens område kan ca 580 000 euro användas för åtgärder inom projektet. Den nationella finansieringen av projektet i västra Finland består till stor del av finansiering från Miljöministeriets Helmi-program.

Uusi LIFE-hanke parantaa uhanalaisen jokihelmisimpukan tilaa: Lapväärtin-Isojoella kunnostetaan jokihelmisimpukan elinympäristöjä ja perustetaan pikkuraakkujen lastentarhoja21.9.2021 09:52:06 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on myöntänyt noin 9,5 miljoonaa euroa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima kuusivuotinen LIFE Revives -projekti alkoi syyskuun alussa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on käytettävissä noin 580 000 euroa hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen kansallinen rahoitus Länsi-Suomessa koostuu suurelta osin Ympäristöministeriön Helmi-ohjelman rahoituksesta.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för batterimaterialfabriken i Vasa (Österbotten)16.9.2021 10:36:04 EEST | Tiedote

Johnson Matthey planerar att bygga en katodmaterialfabrik i Långskogens storindustriområde i Vasa. Fabrikens primära produkt är katodmaterial, som marknadsförs under namnet eLNO® och används i batterier för den nya generationens elbilar. I det pågående förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) är den planerade produktionskapaciteten i projektet 30 000 ton per år.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Vaasan akkumateriaalitehtaan YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)16.9.2021 10:36:03 EEST | Tiedote

Johnson Matthey suunnittelee katodimateriaalitehdasta Vaasan Laajametsän suurteollisuusalueelle. Tehtaan ensisijainen tuote on katodimateriaali, markkinointinimeltään eLNO®, jota valmistetaan käytettäväksi uuden sukupolven sähköajoneuvojen akuissa. Meneillään olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) hankkeen suunniteltu tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa.

Työstä hyvinvointia ja kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle -hanke on käynnistynyt13.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Hanke on osa valtakunnallista TYÖ2030-kehittämisohjelmaa ja sen rahoittaa Työterveyslaitos. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.7.2022. Sen toteuttajana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä muun muassa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Kauppakamarin, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskuntayhtymä SEDUn kanssa. Hankkeeseen on nimitetty työelämänvalmentajaksi Ari Koivuniemi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum