Uudenmaan ELY-keskus

Brusande forsar och hotade arter gör Kullasjöns vattenväg till en naturpärla

Dela
Kullasjöns vattenväg har valts till miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma objekt i Helmi-programmet. I programmet, som grundar sig på frivilligt deltagande, förstärks naturens mångfald och livsmiljöernas tillstånd förbättras. Längs med Kullasjöns rutt finns flera värdefulla naturobjekt, men även restaureringsbehov. Därför har Helmi-programmets restaureringsplan påbörjats i området.
Delar av Kullasjöns vattendrag har bevarats i nästan naturligt tillstånd. Bild: Aki Janatuinen
Delar av Kullasjöns vattendrag har bevarats i nästan naturligt tillstånd. Bild: Aki Janatuinen

Kullasjöns vattenväg får sin början från flera källflöden i Pojo-Kiskos sjöplatå. Den egentliga flodrutten börjar från Kullasjön varifrån rutten rinner via flera sjöar till Tomasböleviken i Pojoviken. Vattendragets forsar beror på den över trettio meter höga höjdskillnaden mellan Kullasjön och Pojoviken. Vattendragets avrinningsområde finns så gott som helt och hållet på Raseborg stadsområde, men ett litet område sträcker sig ända till Salo stadsområde.

Kullasjöns vattendragsområde har valts som objekt i Helmi-programmet eftersom området innehållet särskilt mycket skyddsvärd vattennatur och värdefulla arter.

Med Helmi-programmet stärks naturens mångfald

Livsmiljöprogrammet Helmi förstärker naturens mångfald och tryggar naturens livsviktiga ekosystemtjänster. Samtidigt bromsas klimatförändringen ner och anpassningen till klimatförändringen främjas. Programmet fortsätter till år 2030.

De centrala målen för den påbörjade planeringen för Kullasjö vattenväg är att restaurera vattennaturen och återställa artrikedomen. Vattennaturens tillstånd har försämrats av vattendragets användningshistoria, som består av bland annat bruk- och kvarnverksamhet, timmerflottning och jord- och skogsbrukets dräneringsaktiviteter.Ur den historiska markanvändningens perspektiv har dessa avlagringar ändå ett kulturhistoriskt värde.

"Kullasjöns rutt bildar en för sydkusten exceptionell småvattenområdeshelhet med sällsynt klart vatten. Områdets både mångsidiga och krävande artsammansättning berättar även om områdets egenvärde", säger naturskyddsexpert Aki Janatuinen från NTM-centralen i Nyland.

NTM-centralen har valt Perheyhtiö R. Ajalin Oy från Raseborg att utföra restaureringsplanen för Kullasjöns vattenväg. Den första fasen, som består av insamling av förhandsinformation samt planering och val av målförslag som skall genomföras tillsammans med vattenområdesägare, pågår till slutet av år 2023.

Naturskydd, kulturhistoria och vattenområdesägarnas synpunkter en central del av planeringen

Genomförandet av restaureringsåtgärderna grundar sig på frivilligt deltagande, och det görs inte utan vattenområdesägarnas samtycke. Planeringen är krävande och för den behövs både lokalkännedom och information om områdets historia. Kullasjöns vattenområdesägare har redan blivit inbjudna till samarbete.

"Kullasjöns vattenväg har redan i dagsläget värdefulla naturområden.

Det mest kostnadseffektiva naturskyddet får man genom att bevara de redan existerande värdena, vilket inte alltid är en självklarhet i växlande naturförhållanden. Områdena har dessutom en stor potential att ytterligare förbättra naturvärdena med relativt små åtgärder. I framtiden hoppas vi exempelvis se öring stiga från havet ända till källflöden", säger projektledare Elina Erkkilä från Perheyhtiö R. Ajalin.

Möjliga restaureringsåtgärder i Kullasjöns vattendrag är exempelvis sten- och grusläggning i vattenfåror, rivning av eller modifiering av dammar för att möjliggöra fiskars och andra arters rörelse, erosionsskydd, anläggande av våtmarker och byggande av konstgjorda bon för uttern och strömstaren.

Ett av områdets specialdrag är dess värdefulla kulturhistoria, som till exempel syns i form av ruiner och rester från kvarn- och bruksverksamhet i området. Då restaureringsplanen bildas förenas olika intressen och värden. Västra Nylands regionala ansvarsmuseum är med i samarbete för att bevara områdets kulturhistoriska värden.

Nyckelord

Kontakter

Kullasjöns vattendragsområdets restaureringsplan:
Elina Erkkilä, Perheyhtiö R. Ajalin Oy
tfn. 050 522 4540
elina.erkkila(at)ralfajalin.fi


Aki Janatuinen, Nylands NTM-central
tfn. 029 502 1089
aki.janatuinen(at)ely-keskus.fi

Bilder

Delar av Kullasjöns vattendrag har bevarats i nästan naturligt tillstånd. Bild: Aki Janatuinen
Delar av Kullasjöns vattendrag har bevarats i nästan naturligt tillstånd. Bild: Aki Janatuinen
Ladda ned bild
I tiderna har man grävt källbäcken till ett rakt dike. I bakgrunden syns bäckens ursprungliga krokiga fåra. Bild: Aki Janatuinen
I tiderna har man grävt källbäcken till ett rakt dike. I bakgrunden syns bäckens ursprungliga krokiga fåra. Bild: Aki Janatuinen
Ladda ned bild
Många av ortens bäckar har klart vatten. Bild: Aki Janatuinen
Många av ortens bäckar har klart vatten. Bild: Aki Janatuinen
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Stängselåsen29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Stängselåsen i Hangö, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2023. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana alltmer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iståndsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke. Livsmiljöprogrammet Helmi (Miljöministeriet)

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Hangossa, Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella. Helmi-ohjelma (Ympäristöministeriö)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum