Aluehallintovirasto

Coronaåret förde med sig effektiviserad utbildningskommunikation och informationsstyrning - olika områden fick stöd i situationen

Dela

År 2020 var ett krävande år för regionförvaltningsverkens ansvarsområde för undervisnings- och kulturväsendet, men bidrog till att utveckla nya verksamhetssätt.

Det ökade behovet av rådgivning och stöd till följd av coronaepidemin sysselsatte i hög grad sakkunniga inom regionförvaltningsverkens undervisnings- och kulturväsende i fjol. Även de nya statsunderstöden i anslutning till coronaepidemin ökade arbetsmängden. Funktionsförmågan förblev dock i huvudsak god. Personalens mångsidiga kompetens och snabba införande av olika typer av webblösningar bidrog till att målen uppnåddes mitt bland de utmaningar som coronaepidemin medförde.

Tillgången till utbildningar, deras mångfald och verkningsfullhet ökade

På grund av coronaläget överfördes fortbildningen inom undervisnings- och kulturväsendet med snabb tidtabell till nätet. Deltagarna fick behållning av webbseminarier och webbkurser på många sätt. Den regionala jämlikheten förbättrades när det på olika håll i Finland blev lättare att delta i evenemang på distans. Undervisnings- och kulturväsendet utnyttjade effektivt videor, podcaster och sociala medier för att nå sina målgrupper. Temana för evenemangen var mer mångsidiga och varierande än tidigare.

Antalet deltagare i utbildningarna ökade jämfört med året innan. Genom utbildningarna lyckades man allt bättre stärka kompetensen hos yrkesutbildade personer inom undervisnings- och småbarnspedagogiken. Responsen på utbildningarna var positiv, men de tekniska lösningarna måste vidareutvecklas.

Rådgivning i anslutning till coronan och nya stödformer kräver resurser

Coronaepidemin ökade inte antalet klagomål som väcktes inom undervisnings- och småbarnspedagogiken i fjol, men antalet klagomål som avgjordes vid regionförvaltningsverken var mindre än året innan (-63 klagomål). Därför överskreds de målsatta handläggningstiderna för klagomål och rättelseyrkanden. Överbelastningen vid handläggningen av klagomål berodde på att personalens arbetsinsats behövdes för den ökade informationsstyrningen. Riksomfattande e-post- och telefongrupper betjänade kunderna i frågor som gällde coronaepidemin.

Fram till hösten 2020 blev lagstiftningen och anvisningarna om undervisningen och småbarnspedagogiken tydligare, vilket för sin del dämpade antalet kontakter. I slutet av 2020 fick ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet tilläggsresurser för att avhjälpa mängden av klagomålsärenden, vilket också underlättade situationen.

Nästan tusen fler statsunderstödsbeslut än året innan

År 2020 fattade regionförvaltningsverken närmare tusen fler beslut om statsunderstöd än året innan. På grund av coronaepidemin utdelades nya understödspaket och tilläggsunderstöd, av vilka en del skulle behandlas med snabb tidtabell. I den besvärliga situationen kunde ansvarsområdets sakkunniga dock göra en utmärkt prestation så att behandlingen av understöden och informationsstyrningen i anslutning till dem kunde skötas på ett högkvalitativt sätt och enligt överenskommen tidtabell.

Understöd gavs bl.a. till idrottsföreningar för att ordna träningar på distans och för ungdomsarbetet i coronasituationen. Ansvarsområdena inom undervisnings- och kulturväsendet strävar efter att statsunderstöden ska vara regionalt täckande och att den verksamhet som stöds ska ha samhällelig genomslagskraft. Det finns dock en oro för att coronaläget trots understöden haft negativa konsekvenser för de ungas delaktighet och välbefinnande.

Regionförvaltningsverkens bokslut 2020 finns på vår webbplats (på finska).

Mer information

Södra Finland: direktör Sanna Puura, tfn 0295 016 561
Östra Finland: direktör Anu Liljeström, tfn 0295 016 224
Lappland: direktör Kaisa Post, tfn 0295 017 355
Sydvästra Finland: direktör Esko Lukkarinen, tfn 0295 018 089
Västra och Inre Finland: direktör Marja-Liisa Keski-Rauska, tfn 0295 018 815
Norra Finland: direktör Veijo Kosola, tfn 0295 017 570
Svenska enhet för bildningsväsendet: direktör Marianne West-Ståhl, tfn 0295 018 623
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet13.4.2021 12:24:55 EEST | Tiedote

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar13.4.2021 09:11:10 EEST | Tiedote

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat tillstånd för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å i översvämningsskyddssyfte12.4.2021 16:46:04 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 12 april 2021 beviljat tillstånd enligt vattenlagen för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å. Projektet främjar översvämningsskydd på jordbrukslägenheter längs Lappfjärds ås nedre del och skyddar i extrema fall även bostadsfastigheter. Projektets påverkan på fiskebestånd och naturvärden kompenseras med restaurerings- och utsättningsåtgärder enligt tillståndsbestämmelserna. Beslutet finns tillgänglig via databasen över vatten- och miljötillstånd 12.4.2021 Anvisning: beslutet hittas med kommunsökning: Kristinestad Beslutets diarienummer: LSSAVI/419/2017, beslutets nummer 76/2021 Mer information: Miljööverinspektör Merja Mäensivu, tfn 0295 018 807 Miljoråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797 Miljöråd Stefan Nyman, tfn 0295 018 743 e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kristiinankaupungin kaupungille luvan Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen tulvasuojelutarkoituksessa12.4.2021 16:45:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2021 myöntänyt vesilain mukaisen luvan Kristiinankaupungin kaupungille Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen. Hanke edistää tulvasuojelua Lapväärtinjoen alaosan maataloudelle ja ääritapauksissa myös suojaa asuinrakennuksia. Hankkeen kalasto- ja luontovaikutuksia vähennetään lupamääräysten mukaisesti kunnostus- ja istutustoimilla. Päätös on saatavilla 12.4.2021 Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta Ohje: päätös löytyy esimerkiksi kuntahaulla: Kristiinankaupunki. Päätöksen diaarinumero: LSSAVI/419/2017, päätöksen numero: 76/2021. Lisätietoja: Ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu, puh. 0295 018 807 Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797 Ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743 sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum