VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Coronan fördubblade anslagen för regionutveckling

Dela

Coronakrisen har åtminstone tillfälligt ökat finansieringen av regionutvecklingen. För att hållbar tillväxt, konkurrenskraft och andra mål för regionutvecklingen ska uppnås behövs en långsiktigare resursplanering.

Bild: Lari Järnefelt
Bild: Lari Järnefelt

Coronakrisen fördubblade statsbudgetens anslag till regionerna. År 2020 anvisades nästan 680 miljoner euro för regionutvecklingen. Anslagen för 2021 och 2022 var fortfarande större än under åren före coronaepidemin.

Vid Statens revisionsverks revision konstateras att Finlands nationella finansiering av regionutvecklingen årligen har varierat avsevärt redan före coronakrisen. Dessutom ökade coronaepidemin finansieringen av regionutvecklingen åtminstone på kort sikt.

Enligt Statens revisionsverk försvagar kortsiktigheten i finansieringen och bristfälliga effektindikatorer inriktningen av regionutvecklingsverksamheten och uppföljningen av dess effekter. Allmänna mål för regionutvecklingen är bl.a. hållbar utveckling av regionerna, konkurrenskraft och invånarnas välfärd.

"För att de nationella regionutvecklingsmålen och dialogen med regionerna och städerna ska förverkligas behövs en konsekventare och långsiktigare resursplanering", säger Osmo Halonen, ledande effektivitetsrevisor vid Statens revisionsverk.

Coronastimulanspaketet för regionerna stödde målen i regionutvecklingsbeslutet

Hösten 2020 fick landskapen ett stimulanspaket på sammanlagt drygt 100 miljoner euro avsett för regionutvecklingen. För att få stimulanspengar var regionerna tvungna att utarbeta egna överlevnadsplaner. 

”Planernas innehåll och kvalitet utvärderades dock inte som en del av finansieringsprocessen och därför hade de ingen betydelse för den regionala fördelningen av finansieringen. Däremot betonades regionutvecklingsbeslutets insatsområden och tvärgående teman (digitalisering och hållbar utveckling) mycket starkt i regionernas överlevnadsplaner", säger Halonen.

Coronastimulansen i regionerna har således indirekt stött verkställandet av regeringens regionutvecklingsbeslut. Vid verkställandet av regionernas överlevnadsplaner har tyngdpunkten legat på att påskynda förnyelsen av näringslivet och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten samt på teman som hänför sig till klimatförändringen och hållbar utveckling.

Syftet med stimulanspaketet var att förnya regionernas näringsstruktur så att den i högre grad skulle stöda sig på kompetens, innovationer och internationalism. Villkoret för finansieringen var att den påskyndar digitaliseringen och stödjer uppbyggnaden av ett koldioxidneutralt och hållbart samhälle. Samma mål har skrivits in i statsrådets regionutvecklingsbeslut för 2020–2023.

Läs rapporten: Främjande av regional näringslivstillväxt och konkurrenskraft

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Lari Järnefelt
Bild: Lari Järnefelt
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321https://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum