Finanssivalvonta

Den finansiella sektorn i Finland är kapitalstark trots omvärldsförsämringen - särskild fokus riktas på tillsyn av riskhanteringen

Dela

Den finansiella sektorn i Finland är fortsatt kapitalstark trots omvärldsförsämringen. Arbetspensionssektorns solvens och banksektorns kapitaltäckning försvagades något, men var fortsatt starka. Skade- och livförsäkringssektorernas solvens förbättrades. På grund av omvärldsförändringarna fäster Finansinspektionen dock särskild vikt vid hanteringen av kredit-, marknads-, likviditets- och cyberrisker, välfungerande riskhantering och styrsystem samt uppfyllandet av informationsskyldigheten.

- Vid konjunkturnedgångar i omvärlden är det viktigt att den finansiella sektorn är kapitalstark och att riskhanteringen håller god nivå. Den finländska finansiella sektorns goda utgångsläge är en styrka i det vikande ekonomiska läget, konstaterar Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa.

Stramare finansiella förhållanden, hög inflation, osäkerhet på marknaden och avtagande ekonomisk tillväxt måste beaktas också på längre sikt. Dessa påverkar Finansinspektionens pågående beredning av strategin för 2023-2025 vid sidan av andra trender, såsom växande cyberhot, digitaliseringen och regleringen kring hållbarhetsfrågor.

På grund av omvärldsrisker och geopolitiska risker har den finansiella sektorn stärkt sin beredskap mot ökade cyberrisker. Cybermiljön och betalningssystemens funktion är dock fortsatt stabila, med undantag för överbelastningsangrepp av mindre inverkan eller störningar i betalningssystemen. Det förekommer dock fiske efter nätbankskoder, och bankerna och bankernas kunder uppmanas därför till vaksamhet.

Kapitaltäckningsgraderna för den finländska banksektorn försvagades något, men var fortsatt starka och låg över det europeiska genomsnittet

Osäkerheten i omvärlden har också avspeglats i försämrade resultat för banksektorn. Framför allt placeringsintäkterna har minskat, vilket har ökat räntenettots betydelse för en god resultatutveckling. Kreditförlusterna och problemkrediterna har hållit sig på en fortsatt måttlig nivå. Det ryska anfallskriget har ökat osäkerheten i omvärlden, vilket medför större risk för att kreditförlusterna och problemkrediterna stiger på längre sikt.

Kapitaltäckningsgraderna inom banksektorn försämrades något under första halvåret 2022 men låg fortfarande över det europeiska genomsnittet. Försämringen kan främst tillskrivas förändringar i de interna modellerna samt bankernas vinstutdelning, som omfattar återköp av egna aktier. Banksektorns affärsverksamhet var dock fortsatt lönsam, vilket dämpade nedgången i kapitaltäckningsgraderna. Kärnprimärkapitalrelationen för banksektorn vid utgången av juni var 17,3 % (12/2021: 17,8 %) och den totala kapitalrelationen 20,7 % (12/2021: 21,4 %).

Arbetspensionsanstalternas solvens sjönk men var fortsatt stark

Arbetspensionsanstalternas solvens var fortsatt stark trots att deras solvens sjönk. Orsaken var att avkastningen på placeringarna vände till förlust och klart underskred avkastningskravet. Vid utgången av juni låg arbetspensionsanstalternas solvens på 130,3 % (12/2021: 136,3 %). Även solvensställningen (förhållandet mellan solvenskapitalet och kapitalkravet) sjönk till 1,7 (12:2021: 1,9). Arbetspensionsanstalternas stresstålighet ligger i genomsnitt på en hållbar nivå trots den minskade solvensen.

Avkastningen på arbetspensionsanstalternas placeringar under första halvåret var -5,2 % då avkastningen på de likvida placeringarna (noterade aktier, obligationer och penningmarknadsplaceringar) var klart negativ. Avkastningen på illikvida placeringar (lån, fastighetsplaceringar, kapitalplaceringar och hedgefondplaceringar) var klart positiv under första halvåret, men värderingen av dessa placeringar är förenad med större osäkerhet och deras värden uppdateras med eftersläpning.

Ökningen i kapitalplaceringar inom arbetspensionssektorn har lett till att de illikvida placeringarnas andel av sektorns samtliga placeringar hade stigit till 44 % vid utgången av juni.

Livförsäkringssektorns solvens förbättrades betydligt

Livförsäkringsbolagens solvens ökade exceptionellt mycket och var 254,2 % (12/2021: 192,9 %). Bidragande faktorer var det minskade solvenskapitalkravet till följd av prisfallet på värdepapper och det lägre marknadsvärdet för ansvarsskulden på grund av en betydande ränteuppgång, vilket stärkte kapitalbasen.

Livförsäkringssektorns placeringar gav en negativ avkastning på -8,2 %, vilket försvagade sektorns lönsamhet. Premieinkomsterna ökade ännu i början av året, men sjönk under fjolårets nivå under andra kvartalet 2022.

Skadeförsäkringssektorns solvens stärktes, kapitalbasen oförändrad

Skadeförsäkringsbolagens solvensgrad stärktes till ett nytt rekord på 270,8 % (12/2021: 242,0 %). Till följd av sjunkande marknadspriser på aktier och den branta ränteuppgången minskade värdet på skadeförsäkringsbolagens placeringar. Aktieprisfallet ledde emellertid också till en lägre aktierisk, vilket sänkte kapitalkravet och följaktligen stärkte sektorns solvensgrad.

Till följd av den branta ränteuppgången sjönk marknadsvärdet på ansvarsskulden till den lägsta nivån sedan införandet av Solvens II-regelverket. De kraftiga prisfluktuationerna på placeringsmarknaden ökade den solvensstärkande effekten av de element i Solvens II-regelverket som ska utjämna effekterna av fluktuationer i marknadspriserna.

Avkastningen på placeringarna var negativ och låg på -6,3 %. Endast fastighetsplaceringarna gav vinst. Om effekten av ändrade beräkningsgrunder inte räknas med, försämrades försäkringsrörelsens lönsamhet under 2022 jämfört med motsvarande period 2021, då lönsamheten låg över medelnivån.

Bilagor:

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Samu Kurri, digitalisering och analys. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9-16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Finnish financial sector's capital position is strong, despite the weaker operating environment - the FIN-FSA is paying particular attention to risk management13.9.2022 10:00:00 EEST | Press release

The capital position of the Finnish financial sector has remained sound, despite the deterioration of the operating environment. Solvency weakened slightly in the employee pension and banking sectors, but remained strong. In the non-life and life insurance sectors, solvency improved. Due to the changes in the operating environment, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is paying particular attention to the management of credit, market, liquidity and cyber risks, the functioning of risk management and corporate governance, as well as the fulfilment of the disclosure obligation.

Suomen finanssisektorin vakavaraisuus on vahva toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta - valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota riskien hallintaan13.9.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomen finanssisektori on säilynyt vakavaraisena toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta. Vakavaraisuus heikentyi hieman työeläkelaitos- ja pankkisektorilla, mutta säilyi edelleen vahvana. Vahinko- ja henkivakuutussektoreilla vakavaraisuus parantui. Finanssivalvonta kiinnittää kuitenkin toimintaympäristön muutosten vuoksi erityistä huomiota luotto-, markkina-, likviditeetti- ja kyberriskien hallintaan, riskienhallinnan ja ohjausjärjestelmien toimivuuteen sekä tiedonantovelvollisuuden toteutumiseen.

Changes in the FIN-FSA Board9.9.2022 11:45:00 EEST | Press release

The Parliamentary Supervisory Council appointed on 9 September 2022 Senior Actuary Minna Lehmuskero as member of the Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) and Director Jaana Rissanen as her deputy. Ms Lehmuskero and Ms Rissanen both serve at the Department for Insurance and Social Security at the Ministry of Social Affairs and Health. In addition, the Parliamentary Supervisory Council appointed professor of practice Martti Hetemäki as member of the FIN-FSA Board. Mr Hetemäki serves as professor of practice at Aalto University and University of Helsinki. The appointments are effective 9 September 2022 and are valid until the end of the Board’s three-year term that began on 1 January 2021. Chair of the FIN-FSA Board is Ms Marja Nykänen, Deputy Governor of the Bank of Finland. Vice Chair of the FIN-FSA Board is Ms Leena Mörttinen, Permanent Under-Secretary at the Ministry of Finance. The other Board members are Mr Lasse Heiniö, MSc, SHV (Actuary accredited by the Ministry

Personbyten i Finansinspektionens direktion9.9.2022 11:45:00 EEST | Tiedote

Riksdagens bankfullmäktige utnämnde den 9 september 2022 övermatematiker Minna Lehmuskero till medlem av Finansinspektionens direktion och direktör Jaana Rissanen till hennes suppleant. De arbetar båda vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning för social trygghet och försäkringar. Till medlem av Finansinspektionens direktion utsågs också arbetslivsprofessor Martti Hetemäki. Hetemäki är arbetslivsprofessor vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Utnämningarna gäller från och med den 9 september 2022 fram till utgången av direktionens treåriga mandatperiod, som inleddes den 1 januari 2021. Ordförande för Finansinspektionens direktion är vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen, och vice ordförande är understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet. De övriga medlemmarna är filosofie kandidat, försäkringsmatematiker (SGF) Lasse Heiniö och ekonomie magister Leena Kallasvuo. Suppleant för Marja Nykänen är avdelningschef Katja Taipalus och su

Muutoksia Finanssivalvonnan johtokunnassa9.9.2022 11:45:00 EEST | Tiedote

Eduskunnan pankkivaltuusto on 9.9.2022 nimittänyt ylimatemaatikko Minna Lehmuskeron Finanssivalvonnan johtokunnan jäseneksi ja johtaja Jaana Rissasen hänen varajäsenekseen. Molemmat työskentelevät sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosastolla. Lisäksi Finanssivalvonnan johtokunnan jäseneksi nimitettiin työelämäprofessori Martti Hetemäki. Hetemäki toimii työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Nimitykset ovat voimassa 9.9.2022 alkaen johtokunnan 1.1.2021 alkaneen kolmen vuoden toimikauden loppuun. Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajana toimii Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen ja varapuheenjohtajana alivaltiosihteeri Leena Mörttinen valtiovarainministeriöstä. Muut jäsenet ovat filosofian kandidaatti, vakuutusmatemaatikko (SHV) Lasse Heiniö ja kauppatieteiden maisteri Leena Kallasvuo. Marja Nykäsen varajäsenenä toimii osastopäällikkö Katja Taipalus ja Leena Mörttisen varajäsenenä lainsäädäntöneuvos Janne Häyry

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum